Vi brinner för hållbara lösningar

Vårt mål är att förändra branschen inifrån - för miljöns skull.

Foto: Wec360

Branschen måste tänka nytt - om vi får bestämma

Byggbranschen står för 70% av all resursförbrukning och vi tycker såklart att branschen måste tänka nytt. Vi brinner för att skapa kontorslösningar som på ett effektivt sätt också kan ändras och anpassas för nya behov utan att man behöver kasta befintligt och köpa allt nytt. 

Systemväggar kan demonteras och återmonteras i nya lägen - igen, igen och igen. Ju fler platsbyten som görs under byggnadens livscykel desto större blir vinsten. Att det dessutom finns dokumentation som visar att det vi brinner för också gör stor skillnad känns naturligtvis bra.

Livscykelanalys (LCA) ger tydliga besked

Sweco har som oberoende konsult genomfört en omfattande utredning av innerväggar för kontor. Utredningen jämförde en platsbyggd innervägg med Moelven Modus prefabri­cerade systemvägg Uni Wall. Resultatet blev slående.

Läs PM från utredningen


Det enda hållbara alternativet

Det framkom ur Swecos utredning att miljöpåverkan är motsvarande 27 kilo CO2 per kvadratmeter vägg för båda väggtyperna när väggen byggs första gången. När det är dags att flytta väggen vid ombyggnation - det är då den stora skillnaden visar sig:

Klimatpåverkan CO2
*per kvadratmeter vägg

 

Internt miljö- och hållbarhetsarbete

Vårt miljöarbete börjar redan i inköpsfasen. Vi har definierat våra miljökrav för våra leverantörer, för att kunna lyfta upp miljöperspektiven så tidigt som möjligt i vår verksamhet. Materialkraven är i enlighet med BREEAM.NO. Vår Inköpsfunktion ställer dessa miljökrav mot alla nya materialleverantörer men arbetar samtidigt även med att byta ut nuvarande material mot bättre, miljövänligare material.

Hur vi arbetar med:

Företaget har låg kemikalieanvändning men vissa kemikalier används dock, till exempel för ytbehandling och limning av trämaterial. Vi använder miljövänliga vattenbaserade färgprodukter vid ytbehandling. Spillfärgen samlas och skickas tillbaks till avtalat avfallshanteringsföretag för återvinning. 

Moelven Modus arbetar i enlighet med avfallshierarkin. Avfallshierarkin grundar sig på EU:s ramdirektiv för avfall.

Hela vår verksamhet är baserad på att leverera och montera kretsloppsanpassade byggsystem som skapar goda arbetsmiljöer. Grundläggande är naturligtvis att Moelven Modus följer de lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på oss men huvudsyftet med arbetssättet är att kontinuerligt minska företagets miljöbelastning.

Det är viktigt att Moelven Modus anställda har goda kunskaper kring de regler, rutiner och riktlinjer som finns i företaget på miljöområdet. Lika viktigt är att de anställda känner våra produkter och vilken miljöpåverkan dessa har. Moelven Modus har en egen utbildningsmetod; ”Modus Academy” där olika typer av utbildningar för personal sker löpande under åren.

Vi är certifierade enligt BF9K, har EPD:er för samtliga produkter och har miljöklassificeringar och bedömningar enligt standarder satta av SundaHus, BREEAM och Byggvarubedömningen.

                     

 

För dig och för miljön

Vi har samlat all vår erfarenhet och kunskap kring arbetsplatser i en hållbar – ja, rent av cirkulär – rumslösning.

Läs om Multi Room

Vill du veta mer?

Kontakta oss!

Håll dig uppdaterad