Koncernen har valt en decentraliserad organisationsstruktur för att säkerställa att beslut fattas av chefer med närhet till sina marknader och inblick i lokala frågor och behov. Varje företag är juridiskt ansvarigt för verksamhetens drift och det egna resultatet.

Koncernen har upprättat övergripande riktlinjer på områden som är viktiga för att värna kommersiella intressen, externa krav och koncernens samhällsansvar. Företagen följs upp genom koncernens internrapportering, internrevision, rutiner för riskstyrning samt intern ledningsstruktur.

Moelven styrs i enlighet med  NUES (norsk kommitté för ägarstyrning och bolagsledning) rekommendationer.

Moelvens eierstruktur ser i dag slik ut:

Glommen Skog SA 29,10 procent
Eidsiva Vekst AS 23,78 procent
Felleskjøpet Agri SA 15,85 procent
Viken Skog SA 11,87 procent
Mjøsen Skog SA 11,75 procent
AT Skog SA 7,29 procent

 
Resterande 0,36 procent ägs i huvudsak av privatpersoner.