Att ta tillvara naturresurserna innebär att vi måste se till att vi använder förnybara resurser och utnyttjar dem fullt ut. Det innebär också att ta hänsyn till biologisk mångfald. Det gör vi genom att säkerställa certifiering och kvalitetssäkring av leverantörskedjan hela vägen från skogen till marknaden.

Moelvens policy

 • Moelven ska dra nytta av hela virket, inklusive alla biprodukter.
 • Moelven ska optimera råvaruanvändningen för att öka resurseffektiviteten och maximera råvarans värde.
 • Moelven ska använda certifierad råvara från hållbart skogsbruk. Allt virke som Moelven köper in ska åtminstone vara kontrollerat enligt gällande krav för kontrollerat virke i vedertagna Chain-of-custody-standarder (PEFC™ CoC och/ eller FSC® CoC). Därutöver har Moelven som mål att en så stor del som möjligt av det inköpta virket ska vara certifierat enligt vedertagna standarder för hållbart skogsbruk (PEFC™ och/ eller FSC®). Denna andel ska som minimum tillgodose behovet baserat på koncernens omsättning av certifierade färdiga varor.
 • Moelven ska inte, varken direkt eller indirekt, vara involverat i:
  - Olaglig avverkning eller olaglig handel med trä- eller skogsprodukter.
  - Förstörelse av höga bevarandevärden vid skogsbruk.
  - Skogsbruk som bryter mot sedvanerätt eller mänskliga rättigheter
  - Införande av genmodifierade organismer i skogsbruk
  - Betydande omvandling av skog till plantager eller icke-skogsbruk.
  - Brott mot ilo:s kärnkonventioner enligt definitionen i ilo declaration on fundamental principles and rights at work, 1998.
 • Moelven ska utforma produkter som fokuserar på resurs[1]effektivitet och utvärdera behovet av förpackningar och deras miljöpåverkan.
 • Moelven ska arbeta aktivt för att minska avfallet och ha en sorteringsgrad på minst 90 % för det avfall som genereras.
 • Moelven ska arbeta aktivt för att minimera användningen av plast, och arbeta för att hitta hållbara material som alternativ till plast.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet