För att Moelven och de material vi producerar ska vara klimatpositiva arbetar vi kontinuerligt med att minska CO2-utsläppen, effektivisera energianvändningen i produktionen och optimera användningen av råvaror. Ju högre andel av vår produktion som blir produkter som ingår i hållbara byggnader och konstruktioner, desto mer CO2 hjälper vi till att hålla borta från atmosfären.

Moelvens policy

  • Moelven ska arbeta aktivt för att minska verksamhetens energiförbrukning.
  • Miljöpåverkan från transporter ska minimeras genom samordning, optimering och koordinering av varuflödet. Miljön och koncernens gällande miljöstandardmål ska beaktas vid val av trans[1]portmetod och samarbetspartner.
  • Moelven ska ha en god förståelse för sin roll i kolets kretslopp och visa att vi och våra produkter är klimatpositiva.
  • Moelven ska delta aktivt i teknik- och marknadsutvecklingen inom bioenergisektorn och även utreda alternativa energikällor för de anläggningar som använder fossila bränslen till uppvärmning.
  • Moelvens produkter ska ha miljöbedömningar och certifieringar som tillgodoser kundernas och marknadernas behov.

Framtiden byggs i trä

Hållbarhet är avgörande för vår konkurrenskraft. Därför har vi satt upp ambitiösa och konkreta hållbarhetsmål inom fyra huvudområden. För en sak kan vi konstatera i för åren framöver: Vi kommer att bidra till en hållbar framtid i trä.

Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet