För de fyra områdena Klimatsmarta produkter och tjänster, Ta vara på naturresurserna, Människan i fokus och Lokala värden har Moelven utarbetat tydliga ambitioner och mål.

Inom fyra huvudområden rapporterar vi om konkreta hållbarhetsmål. Detta ska säkerställa att våra kunder kan känna sig trygga med att de väljer hållbara produkter när Moelven är leverantör.

De fyra huvudområdena för vårt hållbarhetsarbete är: 

Dessa områden har valts ut för att det är här som vi kan ha störst positiv eller negativ inverkan på miljön runt omkring oss. Vi har satt upp höga förbättringsmål för att se till att vi kan bidra till att bygga en hållbar framtid i trä.

Global Reporting Initiative

Den analys som ligger till grund för våra val av fokusområden och de viktiga ämnen kopplade till fokusområdena har genomförts i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Det inkluderar en bedömning av miljömässiga och samhälleliga effekter genom värdekedjan, intressenternas förväntningar nu och i framtiden samt förändringar på marknaden. Fokusområdena väljs utifrån vad som är väsentligt för det långsiktiga värdeskapandet samt hur vi påverkar och påverkas av sina intressenter.

En annan utgångspunkt är var Moelven som företag har störst positiv respektive negativ påverkan på omvärlden, samtidigt som den lyfter fram de områden där vi kan påverka mest.