Större andel certifierade skogsägare och utbildningssatsningar för mer skonsam avverkning. Det är två satsningar som Moelven Skog gjort i strävan efter att förstärka Moelvens hållbarhetsarbete - i hela värdekedjan, från planta till panelväggar.

För att skogsbruket ska generera så mycket klimatnytta som möjligt krävs en plan för att göra det på ett hållbart sätt och med en målsättning att lämna så små spår som möjligt efter sig.

- Vi ska vara mer än en råvaruköpare. Det är vi genom att stötta den privata skogsägaren i hur de förvaltar sin skog på bästa sätt, både när det kommer till att få ut så mycket timmer som möjligt och se till att sättet man gör det på är skonsamt för både djur, natur och klimat, säger Kjell-Åke Åslund, Moelven Skog och ansvarig för arbetet med certifiering och utbildning i mer skonsam avverkning.

På väg mot 70 procent

En insats bland flera är att ständigt sträva efter att öka andelen certifierade skogsägare. Målet är att 70 procent av den kontrakterade volymen som Moelven Skog anskaffar i fält ska vara certifierade innan år 2021 nått sitt slut - och man har kommit en bra bit på vägen.

  • "Vi kan se en stadig ökning av antalet certifierade skogsägare."

    Säger Kjell-Åke Åslund, Moelven Skog.

- De senaste siffrorna från 2020 visar att 51,2 procent av våra skogsägare nu är certifierade.

Certifiering är viktig då man som skogsägare åtar sig att bedriva ett ansvarsfullt och uthålligt skogsbruk. Det ger även skogsägaren ett tydligt regelverk att förhålla sig till när det kommer till både miljöhänsyn och arbetsvillkor för de som arbetar i skogen.

Certifiering är också något marknaden allt oftare efterfrågar, så det här arbetet är viktigt ur flera dimensioner.

Ska minska avtrycket

Målet vid avverkning, oavsett om det är en slutavverkning, gallring, röjning eller plantering, är att lämna minsta möjliga spår i naturen. Därför har Moelven Skog satsat på att utbilda alla sina skogsentreprenörer i skonsam avverkning.

En stor utmaning har länge varit att minska antalet körskador som kan uppstå vid avverkning. I den här utbildningen får man bland annat ökad kunskap hur man kan undvika detta.

Utbildningen innehåller även hänsyn till kultur och fornlämningar, sparande av naturvärdesträd och hänsynen till känsliga vattenmiljöer. Nu hoppas Moelven Skog att den årliga kontrollen av påverkan på naturen i samband med avverkning, som företaget själva beställt, ska visa en tydlig förbättring.

Att vara certifierad innebär att Moelven inte ska köpa råvaror från:

- Illegal avverkning

- Skog med högt bevarandevärde

- Skog där hävdvunna eller sociala rättigheter kränkts

- Skog med genetiskt manipulerade träd

- Naturskog som har avverkats i syfte att utnyttja området för plantager eller icke-skoglig användning

Moelven och FN:s hållbarhetsmål

För att ge vårat hållbarhetsarbete en tydlig riktning och visa upp det i en global kontext, grundar sig Moelven hållbarhetsarbe i FN:s hållbarhetsmål. Informationen du nu läser är kopplat mot #15 Ekosystem och biologisk mångfald.

Läs mer om vad de olika målen betyder för oss här