Ledning och styrelse - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ledning och styrelse

Moelvenkoncernen omfattar totalt 50 produktionsbolag inom olika produktområden.

Koncernen har valt en decentraliserad organisationsstruktur för att säkerställa att beslut fattas av chefer med närhet till sina marknader och inblick i lokala frågor och behov. Varje företag är juridiskt ansvarigt för verksamhetens drift och det egna resultatet.

Koncernen har upprättat övergripande riktlinjer på områden som är viktiga för att värna kommersiella intressen, externa krav och koncernens samhällsansvar. Företagen följs upp genom koncernens internrapportering, internrevision, rutiner för riskstyrning samt intern ledningsstruktur.

Moelven styrs i enlighet med  NUES (norsk kommitté för ägarstyrning och bolagsledning) rekommendationer.