Det digitala sågverket – teknik för ett nytt århundrade - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Det digitala sågverket – teknik för ett nytt århundrade Moelven Valåsen AB tar täten när produktionsteknik för ett nytt århundrade i sågverksbranschen utvecklas. Genom ett tvåårigt projekt ska digitaliseringen öka, med ökat värdeutbyte och minskad energiförbrukning som resultat. – Ytterst handlar det om att trygga den internationella konkurrenskraften för hela branschen i Sverige, säger Peter Rockedahl som är teknisk direktör i Moelvens division Timber.


Det digitala sågverket – teknik för ett nytt århundrade

Moelven Valåsen AB tar täten när produktionsteknik för ett nytt århundrade i sågverksbranschen utvecklas. Genom ett tvåårigt projekt ska digitaliseringen öka, med ökat värdeutbyte och minskad energiförbrukning som resultat.

– Ytterst handlar det om att trygga den internationella konkurrenskraften för hela branschen i Sverige, säger Peter Rockedahl som är teknisk direktör i Moelvens division Timber.

Elektronik har länge varit en viktig del i ett modernt sågverk. Ett stort antal sensorer och kameror läser av flödet och styr till viss del sågverkets produktion. I projektet ”Det smarta digitala sågverket” kommer sensorerna att länkas samman och all data som varje sensor samlar in ska föras samman och utnyttjas bättre än idag. Det kommer även att installeras flera sensorer och givare. 

Tre mål
Projektet har inte en digitalisering i traditionell mening som mål, där datakraft ersätter personal. Vinsterna i denna digitalisering kommer på andra sätt, berättar Peter Rockedahl:
– Vi har satt upp tre mål. Det handlar för det första om att öka tillgängligheten i sågverket med 15 procent. Det sker när ställtider och oplanerade stopp minimeras, bland annat genom att systemet i god tid varnar innan ett tekniskt problem inträffar. Det finns mönster i hur maskinerna arbetar, och med en tidig varning från systemet om mönstret bryts kan medarbetare ingripa och undvika ett haveri. Det beräknas öka den värdeskapande tiden i produktionen.
– Det andra målet är att öka värdeutbytet med 10 procent. Genom att data för hela produktionslinjens alla sensorer samlas i ett system där det kan analyseras på detaljnivå, räknar vi med att kunna utnyttja stocken bättre än vi gör idag. Det ger både högre kvalitet på produkterna, och bidrar till ökad lönsamhet.– Det tredje målet är att analyserna av data från produktionen ska resultera i åtgärder som ger en tioprocentig minskning av sågverkets energiförbrukning.

Ökad spårbarhet
Peter Rockedahl lägger till att datainsamlingen dessutom ökar spårbarheten. Det blir möjligt att se exakt ur vilken stock varje planka kommer, vilket innebär att det interna kvalitetsarbetet också blir effektivare. På sikt kan det även få som resultat att man med teknikens hjälp ytterligare kan förfina sorteringen av råvaran och därigenom tillgodose en slutkunds eventuella behov av sågade trävaror med särskilda egenskaper.
– Vi kommer också att kunna se hur såglinjen mår när vi sågar olika typer av stockar, och systemet kan då varna om utbytet av varje stock inte är optimalt. Det kan ge oss möjlighet att förändra produktionen långsiktigt för att ytterligare öka effektiviteten och säkerställa kvaliteten. Det är bra för sågverket – men också för skogsägaren som levererar råvaran och för kunden som köper sågade trävaror, eftersom det kommer att påverka även deras ekonomiska utbyte och kvaliteten i deras verksamhet positivt, säger Peter Rockedahl. Nyckeln för att nå målen är möjligheten att kunna samla in och analysera stora datamängder. Ett sågverk har idag många olika elektroniska stödsystem som övervakar och styr flödet i produktionen. Nu handlar det om att bygga kommunikation mellan de olika systemen för att fullt ut kunna utnyttja data från varje enskild del av såglinjen. Det är åtgärder som inte påverkar arbetsuppgifterna för produktionspersonalen. 

Stärker hela branschen
Ett syfte med projektet ”Det smarta digitala sågverket” är i första hand att Moelven Valåsen AB ska öka effektiviteten, och i förlängningen även övriga sågverk i koncernen – men långsiktigt också att bevara och stärka de svenska sågverkens konkurrenskraft på världsmarknaden. Därför stöds projektet finansiellt av den statliga myndigheten Vinnova, vars uppgift är att medverka till att Sverige fortsätter att vara ett av världens ledande länder inom forskning och utveckling. I projektet ingår, förutom Moelven Valåsen AB, även RISE (Research Institutes of Sweden, som är en sammanslagning av industriforskningsinstituten Inventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT), samt RemaSawco som arbetar med tekniska lösningar för sågverksbranschen, och det franska företaget Schneider Electric. En grupp om tio personer från de olika intressenterna är direkt engagerade i projektet som pågår under två år. Det initierades i samband med Trä- och teknikmässan i Göteborg 2016 och resultaten kommer att redovisas på nästa mässa som äger rum 2018.

 

   Fakta om Moelven Valåsen

 • Moelven Valåsen AB sågar gran och furu av både grov- och klentimmer
 • Årsproduktion: 320 000 m3 – (gran och furu 35/65)
 • Skandinaviska marknaden och export 50/ 50
 • 95 anställda
 • Omsättning 70 milj EUR

FAKTA OM SKOGSINDUSTRIN
 • Moelven är en av de fem största producenterna av sågade trävaror i Sverige
 • Sverige exporterar 13 milj m3 sågade trävaror årligen
 • Det samlade exportvärdet uppgår till ca 25 miljarder kronor
 • Storbritannien är största enskilda marknad med 2,7 milj m3
 • 40 procent av exporten går till länder utanför Europa
 • Sverige är sjätte största producent av sågade trävaror i världen efter USA, Kanada, Ryssland, Kina och Tyskland
 • Sverige är tredje största exportör av sågade trävaror efter Kanada och Ryssland.
Åtta projekt för ökad konkurrenskraft
Timmer på väg in till Valåsens sågverk. Med digital teknik kommer råvaran att ge optimalt utbyte i form av sågade trävaror i olika dimensioner. Foto: Erik Johnsen
"Det smarta digitala sågverket" är ett av åtta projekt som stöds av den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Projekten ska resultera i att industriföretag i Sverige utnyttjar den digitala tekniken för att stärka sin position på världsmarknaden.