Bidraget til lavere varmetap i bygg gir Iso3 både innsparing på strømregningen og lavere CO2-utslipp. Det er i praksis ingen kjente helsemessige utfordringer knyttet til verken produksjon eller bruk av polyuretanet i Iso3. Produktet brukes i BREEAM-bygg og har ingen stoffer på A-20 listen, REACH-kandidatlisten eller prioritetslistene til myndighetene.

Produktet er miljødeklarert med EPD (Environmental Product Declaration). Iso3 kan gjenbrukes og både polyuretanet og treverket i Iso3 kan i prinsippet materialgjenvinnes. Kapp på byggeplass energigjenvinnes.

Av miljødeklarasjonen fremgår det at energikostnaden ved produksjonen av Iso3 bare er 5 % av det sparte fyringsbehovet i en vanlig enebolig. I denne sammenstillingen er det ikke regnet med at produktet enten materialgjenvinnes eller energigjenvinnes.

I et klimaperspektiv vil polyuretan i Iso3 bidra til høyere CO2-utslipp fra materialer enn tilsvarende dimensjon med heltre. Redusert varmetap bidrar imidlertid til lavere elforbruk, som igjen gir innsparing i CO2-utslippet (1 kWh vil etter nordisk elmiks tilsvare 132 gram CO2 jf ZEB og Klimagassregnskap.no). Tabellen viser at Iso3-veggen gir lavere CO2-utslipp enn tilsvarende heltrevegg.

Moelven Wood med datterselskaper er PEFC-sertifisert. Trevirket i Iso3 kan derfor leveres PEFC-sertifisert. I prosjekter der kunden ønsker PEFC-sertifisert trevirke må dette opplyses ved bestilling.

Polyuretanet i Iso3 er et såkalt MDI skum. Drivgassen er vann, og det brukes ikke KFK eller Pentan.

Polyuretanet i Iso3 er ferdig utherdet og gir ingen emisjoner. Det samme materialet omgir oss i en rekke produkter. Det finnes i madrassen du tilbringer 1/3 av livet ditt på, i biler og klær, og til og med som implantater i menneskekroppen.

Ved brann kan polyuretan avgi giftige gasser, som en rekke andre produkter også gjør. I forhold til skade på mennesker i bygg, så vil imidlertid kullosforgiftning og varmen fra brannen være fatal lenge før polyuretanet inne i veggen eventuelt begynner å brenne.

Polyuretan omfattes ikke av regler om merking, klassifisering, emballering, salg og oppbevaring av kjemiske stoffer og produkter. Det står heller ikke på REACH' kandidatliste eller lister over andre stoffer hos miljø-myndighetene.

Polyuretanet behandles som (brennbart) restavfall, leveres godkjent mottak og energigjenvinnes i siste instans ved egnet forbrenningsanlegg.

Ved bearbeiding på byggeplass skal støvmaske brukes (som for vanlig trelast).

Les om flere fordeler med Iso3 - Skumisolert trestender