Innenfor fire hovedområder rapporterer vi på konkrete bærekraftsmål. Dette skal sikre at kundene våre kan være trygge på at de velger bærekraftige produkter med Moelven som leverandør.

De fire hovedområdene for vårt bærekraftsarbeid er: 

Moelven fire hovedsatsningsområder for bærekraft

Disse områdene er valgt ut fordi det er her vi kan ha størst positiv eller negativ påvirkning på miljøet rundt oss. Vi har satt oss høye forbedringsmål, for å sikre at vi kan bidra til å bygge en bærekraftig fremtid i tre.

Global Reporting Initiativ

Analysen som danner grunnlaget for våre valg av satsingsområder, og vesentlige tema knyttet til satsningsområdene, er gjennomført i henhold til Global Reporting Initiative sine retningslinjer.

Den inkluderer en vurdering av miljø- og samfunnspåvirkning gjennom verdikjeden, interessentforventninger nå og i tiden fremover og markedsmessige endringer. Hovedsatsningsområdene er valgt på bakgrunn av hva som er vesentlig for langsiktig verdiskapning, samt hvordan vi påvirker og blir påvirket av sine interessenter.

Det er også lagt til grunn hvor Moelven som selskap har størst positiv og negativ påvirkning på omverdenen, samtidig som den også fremhever de områdene hvor vi har størst mulig påvirkningskraft.