Moelvens driftsindtægter i årets andet kvartal endte på NOK 2.186 millioner, hvilket er på niveau med samme periode sidste år. Driftsresultatet blev NOK 45,5 millioner, hvilket er NOK 10 millioner mindre end i den tilsvarende periode sidste år.

Koncernchef Hans Rindal forklarer resultatet med, at der har været få driftsforstyrrelser i perioden, og sammen med det kontinuerlige forbedringsarbejde, der foregår i koncernen, bidrog dette til, at forædlingsomkostningerne udviklede sig positivt. 

- Råvareomkostningerne er også reduceret noget i forhold til sidste år. Samlet kompenserer dette alligevel ikke fuldt ud for faldende færdigvarepriser inden for visse markedssegmenter, og det samlede driftsresultat for kvartalet blev lavere end for samme periode sidste år. Jeg er alligevel tilfreds med, at vi har et positivt driftsresultat for kvartalet i alle tre divisioner – også der, hvor markedsforholdene er mest udfordrende, siger Rindal.

Normal sæson 

Moelvens koncernchef forklarer, at virksomheden har oplevet en normal, sæsonmæssig forbedring af efterspørgslen på mange markeder. 

- Dette er mest mærkbart for byggevaredivisionen Wood. Aktiviteten, særligt i Norge, men også til dels i Sverige, adskiller sig fra resten af Europa. På andre markeder mærker vi tydeligt den økonomiske usikkerhed. Det nærmeste af disse er Danmark, siger Rindal.

Ulemper ved svag euro 

Eksportindustrien betaler på sin vis prisen for, at der er styr på økonomien i hjemlandet. Størstedelen af Moelvens eksport stammer fra svenske savværker, som mærker, at konkurrenterne nu har fordele af en svag euro. Moelvens norske enheder leverer i højere grad til hjemmemarkedet, men mærker en øget udenlandsk interesse for at sælge til det norske marked. Dette er også til dels drevet af en stærk valuta over tid.

Acceptabelt på projektmarkederne 

For de projektorienterede selskaber i Moelvens byggesystemdivision er aktiviteten på det svenske marked faldet noget, og en del kunder er blevet mere afventende i løbet af andet kvartal. I Norge har aktiviteten inden for byggeindretning været god, og de øvrige selskaber har haft et normalt aktivitetsniveau.

- Vi har et positivt resultat, men det burde have været større. Vi har derfor en del at tage fat på også efter ferien, og det vil vi gøre, slutter Rindal.

Udsigter

Udviklingen i 2012 har vist sig at være noget svagere end det hovedscenarie, som blev lagt til grund ved årets start. Europa er stærkt præget af gældskrisen og en svag økonomisk udvikling.

Der forventes ingen snarlig øgning i efterspørgslen efter industritræ i Europa. Positive signaler fra andre områder såsom Mellemøsten, Nordafrika og USA indikerer dog, at der kan forventes en bedring i markedsbalancen for industritræ på internationalt plan.

For selskaberne i Wood-divisionen forventes aktiviteten i Norge og Sverige at holde sig på et acceptabelt niveau, særligt inden for ROT-segmentet. Ordrereserven for Byggesystemer sikrer en normal og god aktivitet i andet halvår.

Samlet forventer bestyrelsen, at koncernens resultat for 2012 bliver bedre end for 2011.