[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Röjning

Med röjningen lägger du grunden för framtida bestånd

Nedanstående artikel är ett utdrag från ”Timmerboken” – en handbok för skogsägare som gör det enklare, roligare och lönsammare att sköta om sin skog.

Hur hårt ska skogen röjas?

rojplan
Illustration: Rose-Marie Rytter

Efter slutröjningen bör beståndet ha ett förband (avstånd mellan stammarna) på 2 till 2,5 meter. En bra tumregel är att man efter röjningen ska kunna ”flyga flygplan” genom skogen.

Sådd och självföryngrad tall.Sådd och självföryngring används oftast på lite torrare marker, där det normalt inte blir några större problem med björkuppslag. Däremot kan det bli tätt med tallplantor och då behövs en plantröjning vid 0,5 – 1 meters höjd för att jämna ut höjdskillnaderna och ta bort förväxande vargar. Lämna om möjligt 6 000 till 8 000 plantor per hektar. Vid 3 till 4 meters höjd görs en slutröjning. Om det är gott om älg, vänta till 4 meter.

Planterad tall.Tall planteras ofta på lite bördigare marker, och då är det alltid risk för björkuppslag. Tallen är mycket känslig för trängsel från förväxande björk och lövet måste röjas bort senast när tallarna är cirka 2 meter höga. Om lövuppslaget är rikligt kan röjningen behöva upprepas när tallarna är 3 meter höga.

Planterad gran.Granmarker är ofta också bra marker för björk.

 • På friska marker görs den första röjningen vid 2–3 meters höjd.
 • På friska–fuktiga marker bör en första lövröjning göras när granarna är ca 2 meter höga och upprepas när de är 3–4 meter, så att stubbskotten efter den första röjningen inte hinner växa om barrträden.
 • På fuktiga och frostlänta marker kan man gärna lämna en lövskärm som frostskydd. Skärmen avvecklas när granarna är 3–4 meter.

Rekommenderat antal huvudstammar efter slutröjningOm stamantalet efter slutröjning är högre än tabellens intervall anger, kan det krävas en extra gallring och det tar längre tid för att nå en given diameter vid slutavverkningen

   Tall 
Markens bördighet  Svag  Medel God 
Lämpligt antal gallringar  1  2  2 - 3
Stamantal efter slutröjning,
Mini/Max

 1400/1600

 1900/2200  2500/2800
Avstånd mellan huvudstammar,
meter
 2,7 - 2,5  2,3-2,2 2,0-1,9
   Gran 
Markens bördighet Svag  Medel  God 
Lämpligt antal gallringar  1  2  2 - 3
Stamantal efter slutröjning,
Mini/Max

 1300/1500

 1900/2100  2500/2700
Avstånd mellan huvudstammar,
meter
 2,8-2,6  2,4-2,2 2,0-1,9 


Hänsyn i röjning

Vid röjningen kan skogens natur- och kulturmiljövärden utvecklas genom att lämna en del områden oröjda och röja andra hårdare.

Områden som bör lämnas oröjda eller bara röjas försiktigt

 • Kantzoner mot impediment och vattendrag
 • Strandskogar
 • Rasbranter
 • Bäckdråg och bäckraviner
 • Lövrika fuktområden
 • Hällmarksimpediment

Områden som kan röjas extra hårt

 • Odlingsrösen
 • Torp och husgrunder
 • Gamla stigar/vägar
 • Brunnar
 • Gravar/gravrösen
 • Utsikter

Gynna biologiskt mångfald

 • Lämna några lövträdsgrupper orörda. En del träd kommer då att självgallras och ge död ved, vilket är en bristvara i många skogar.
 • Lämna en del täta grupper med klena aspar.
 • Röj så att andelen lövträd och lövträdsdominerande skogar ökar- man ska lämna mer löv i röjningsskogen än vad man vill ha i den gamla skogen, eftersom lövträden gallras bort eller dör med tiden.
 • Öppna upp en del luckor som släpper ner ljus till marken, det gynnar både floran och pollinerande insekter.
 • Röj fram ljuskrävande träd och buskar i luckor och bryn.
 • Spara och röj gärna fram sälg samt bärande träd och buskar, till exempel rönn, en, fågelbär och apel.

Skillnaden mellan röjt och ej röjt är stor för det slutliga ekonomiska resultatet.

rojt
Illustration: Nils Forshed

Mer information om röjning finns i "Timmerboken"

 

Tips om föryngring

Läs om hur man föryngrar för kvalitet
Föryngringstips...

Timmerboken

Skogsägare i vårt verksamhetsområde och inte fått någon Timmerbok?
Boka ett besök för genomgång av din skog så får du ett exemplar av den mycket populära boken.
Kontakta din virkesköpare här...

Röjningsfolder

Du kan även beställa vår folder om röjning.
Den ger tips på vad man ska tänka på för bästa resultat
Kontakta din virkesköpare för beställning...