Timmerboken - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Timmerboken

Med en aktiv föryngring kommer den nya skogen igång snabbt med de trädslag man vill ha.

Nedanstående artikel är ett utdrag från ”Timmerboken” – en handbok för skogsägare som gör det enklare, roligare och lönsammare att sköta om sin skog.

Ett ståndortsanpassat skogsbruk

Ståndortsanpassning innebär att återväxtmetod och trädslag anpassas till den lokala växtplatsen. På torrare delar av ett bestånd kan det lämnas fröträd av tall, i en fuktigare svacka kan björk få växa upp som ett frostskydd för gran och på högre områden planteras tall eller gran.

Ståndort
Illustration: Rose-Marie Rytter

Rätt återväxtmetod

Plantering fungerar på nästan alla marker och är det snabbaste och säkraste sättet att få upp ny skog. Det är dessutom den enda metod som fungerar på bördiga och friska marker. Vid plantering rekommenderar vi de bästa förädlade plantorna, både för tall och för gran. Plantorna bör dessutom ha någon form av snytbaggeskydd.

Sådd kan på rätt mark ge ett stort antal plantor till låg kostnad. I dag är det nästan bara tall som sås, men det går också bra att så contorta – eller en blandning av tall och gran. Sådd passar bäst på frisk mark med medelgrov-grov jord och vegetationstyp blåbär eller sämre. Sådden bör ske med någon form av markbehandling – och gärna med förädlat frö från fröplantager, om det finns att köpa.

Naturlig föryngring av tall under fröträd kan ge täta plantuppslag med bra förutsättningar för kvalitetsproduktion. Metoden passar på torr eller frisk och inte alltför bördig mark. Komplettera gärna med en markberedning. På bördiga marker (friska grästyper eller bättre) har naturlig föryngring små chanser att lyckas. Det fungerar inte heller i höglägen, där frömognaden oftast är alltför låg.

Naturlig föryngring av gran under skärm är ett alternativ på fuktiga och blöta marker där planterade plantor ofta hämmas av frost, konkurrens från annan vegetation och syrebrist på grund av för mycket vatten.

Ståndorten styr också lämplig återväxtmetod

Plantering är huvudalternativ runt Vänern. På torra och friska marker kan naturlig föryngring med tall vara ett alternativ. På fuktiga och blöta marker kan det vara klokt att satsa på självföryngrad björk.


Foryngringsmetod
Illustration: Rose-Marie Rytter

Tänk på 

  • I vindutsatta lägen är det stor risk för stormskador i fröträdsställningar och skärmar
  • I finkornig jord, som mo eller mjäla, är det olämpligt att så,eftersom det är stor risk för uppfrysning. 
  • I områden med kärvt lokalklimat (temperatursumma mindre än 900 dygnsgrader) är det svårt att lyckas med naturlig föryngring, eftersom kottarna/fröna sällan hinner mogna under vegetationsperioden
  • Är det risk för vår- och höstfroster kan det vara klokt att satsa på en skyddande låg- eller högskärm, eller byta ut gran mot något annat trädslag
  • Ska man inte ta ut grot kan man gärna spara barrplantor inne i det gamla beståndet. De kan bli ett alternativ eller komplement till plantering. 

Rätt trädslag

Tall och gran huvudträdslag
Tall eller gran är nästan alltid förstahandsalternativ i Mellansverige. De här två trädslagen är helt dominerande och naturligt förekommande i Vänerområdet. Marknaden känner dessutom väl till deras egenskaper.

Ståndorten styr trädslagsvalet

 Markfuktighet och vegetationstyp ger en första fingervisning för val av trädslag.

Trädslag 
Illustration: Rose-Marie Rytter 

Tänk på ...

  • Det kan vara olämpligt att föryngra med tall om det finns mycket asp i omgivningen, eftersom aspen kan sprida knäckesjuka till tallen 
  • I områden med svåra viltskador är gran huvudalternativ på medelgoda marker.
  • I södra Norrland växer tall bättre än gran på medelgoda marker.


Andra trädslag
Björk – glasbjörk är ofta det bästa alternativen på fuktiga och blöta marker. Den föryngras med naturlig insådd. Naturligt föryngrad björk producerar ofta mindre än hälften av vad gran producerar på samma mark. Med plantering av förädlad vårtbjörk kan dock virkesproduktionen närma sig granens, framförallt om man tar hänsyn till björkvedens högre densitet. I en nuvärdeskalkyl gynnas björken av en kortare omloppstid jämfört med granen.

Contortatall är ett nordamerikanskt trädslag som växer 40–50 % snabbare än svensk tall på medelgoda marker. Contortan skadas mindre av älg och tål sommarfroster bättre än tall. Det finns dock lite frågetecken kring contortan som sågtimmer. Vi vet inte riktigt hur framtidens marknad kommer att acceptera sågade trävaror av detta trädslag.

Lärk – har ungefär samma medeltillväxt som den svenska granen, men kortare omloppstid. Runt Vänern är hybridlärk ett snabbväxande alternativ, för norra Värmland rekommenderas sibirisk lärk. Båda sorterna växer bäst på goda och medelgoda marker. Det framtida industriella värdet är dock osäkert.

Hybridasp och poppel är snabbväxande alternativ för bördig skogsmark och nedlagd jordbruksmark. De kan i genomsnitt producera 20 kubikmeter per hektar och år– om planteringen lyckas. Men ogräs och klövvilt är tuffa motståndare de första åren. Dessa trädslag passar därför bäst för den riktigt engagerade skogsägaren!

Ädla lövträd – runt Vänern och på Västgötabergen är ädellövskog ett bra alternativ. Här ställs dock särskilda krav på föryngringen, ofta krävs hägnad.

Mer information om föryngring finns i "Timmerboken"

 

Tips om röjning...

Läs också om hur man röjer för kvalitet
Röjningstips

Timmerboken

Skogsägare i vårt verksamhetsområde och inte fått någon Timmerbok?
Boka ett besök för genomgång av din skog så får du ett exemplar av den mycket populära boken.
Kontakta din virkesköpare här...

Föryngringsfolder

Du kan även beställa vår folder om föryngring.
Den ger tips på vad man ska tänka på för bästa resultat
Kontakta din virkesköpare för beställning...