[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Miljö

Inget antingen eller.

I debatten ställs ibland svart mot vitt, avverkning mot mångfald, intresse för ekonomi mot hänsyn till naturen.

Den som lever nära skogen vet att så enkel är inte verkligheten. Svaren på de nödvändiga frågorna är sällan antingen eller.
 
Framsynt miljövård behöver inte urholka lönsamheten i skogsbruket. Lika lite som ett klokt uttag av timmer behöver påverka möjligheten till mångfald i naturen. Sambandet mellan ett lönsamt och ett ansvarstagande skogsbruk stavas istället kunskap, gott omdöme och långsiktig skogsvård.

Det virke som Molelven Skog levererar till industrin ska komma från ett uthålligt skogsbruk.

Här kan du läsa vår miljöpolicy, och om vårt förhållningssätt till kontroversiella källor.

Miljöpolicy

I den verksamhet som bedrivs av Moelven Skog AB skall miljöhänsyn förenas med kostnadseffektiva metoder och teknik.

Detta uppnås genom:

 • Att miljöarbetet präglas av helhetssyn och bedrivs med mål att uppnå ständiga förbättringar.
 • Att insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat (föroreningar ska förebyggas i största möjligaste mån).
 • Att företaget aktivt verkar för införandet, och efterlevandet av FSC®- och PEFC™-standarderna samt för norsk verksamhet Levende Skogs Standarder.
 • Företaget prioriterar FSC®- och PEFC™-certifierade leverantörer i Sverige och Norge.
 • Att alla medarbetare visar personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet.
 • Att företaget följer utvecklingen av miljöfrågor inom verksamhetsområdet.
 • Att miljöaspekter beaktas vid inköp av varor och tjänster.
 • Att företaget har kunskap om gällande miljölagstiftning, samt följer den.
 • Att miljöpolicyn görs allmänt tillgänglig.
 • Att miljöpolycin förnyas och underhålls.

Kontroversiella källor

Andelen certifierat virke varierar med tillgången i området. Moelven Skogs spårbarhetscertifiering innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket:

 • Inte har sitt ursprung från skogar som har så höga naturvärden att de skyddats enligt lag eller certifikatens standarder. Detta gäller även nyckelbiotoper eller motsvarande i berört land.
 • Inte är genmodifierat.
 • Inte kommer från naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området till plantager.
 • Inte kommer från illegala avverkningar.
 • Inte är avverkat i strid med ursprungsbefolkningens rättigheter.

Klagomålsrutin

Moelven Skog AB är innehavare av FSC® spårbarhetscertifikat innehållande även FSC® Controlled Wood-certifikat
Har ni synpunkter eller klagomål på hur Moelven Skog AB hanterar och arbetar i förhållande till ovanstående certifikats standarder och regelverk, kontakta i första hand Kjell-Åke Åslund på Moelven Skog AB: kjell.ake.aslund@moelven.se

I handläggnings- och administrativa frågor ska du få ett svar inom två (2) veckor. I frågor som rör fältmässiga områden får du svar inom två (2) månader. Moelven Skog AB informerar certifieraren Intertek och FSC® Sverige om avvikelsen