[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Miljö

Det virke som Molelven Skog levererar till industrin ska komma från ett uthålligt skogsbruk.

Här kan du läsa vår miljöpolicy, och om vårt förhållningssätt till kontroversiella källor.

Miljöpolicy

I den verksamhet som bedrivs av Moelven Skog AB skall miljöhänsyn förenas med kostnadseffektiva metoder och teknik.

Detta uppnås genom:

 • Att miljöarbetet präglas av helhetssyn och bedrivs med mål att uppnå ständiga förbättringar.
 • Att insatser styrs av en sammanvägning av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och ekologiskt motiverat (föroreningar ska förebyggas i största möjligaste mån).
 • Att företaget aktivt verkar för införandet, och efterlevandet av FSC®- och PEFC™-standarderna samt för norsk verksamhet Levende Skogs Standarder.
 • Företaget prioriterar FSC®- och PEFC™-certifierade leverantörer i Sverige och Norge.
 • Att alla medarbetare visar personligt ansvar för miljön i det dagliga arbetet.
 • Att företaget följer utvecklingen av miljöfrågor inom verksamhetsområdet.
 • Att miljöaspekter beaktas vid inköp av varor och tjänster.
 • Att företaget har kunskap om gällande miljölagstiftning, samt följer den.
 • Att miljöpolicyn görs allmänt tillgänglig.
 • Att miljöpolycin förnyas och underhålls.

Kontroversiella källor

Andelen certifierat virke varierar med tillgången i området. Moelven Skogs spårbarhetscertifiering innebär en försäkran om att även det ej certifierade virket:

 • Inte har sitt ursprung från skogar som har så höga naturvärden att de skyddats enligt lag eller certifikatens standarder. Detta gäller även nyckelbiotoper eller motsvarande i berört land.
 • Inte är genmodifierat.
 • Inte kommer från naturskogar som avverkats i syfte att nyttja området till plantager.
 • Inte kommer från illegala avverkningar.
 • Inte är avverkat i strid med ursprungsbefolkningens rättigheter.

Klagomålsrutin

Moelven Skog är innehavare av FSC® spårbarhetscertifikat SCS-COC-003149. Moelven Skogs logolicenskod är FSC-C092806.

Har ni synpunkter eller klagomål på hur Moelven Skog AB hanterar och arbetar i förhållande till ovanstående certifikats standarder och regelverk, kontakta i första hand Kjell-Åke Åslund på
Moelven Skog AB: kjell-ake.aslund@moelven.se

I handläggnings- och administrativa frågor ska du få ett svar inom två (2) veckor. I frågor som rör fältmässiga områden får du svar inom två (2) månader. Moelven Skog AB informerar certifieraren Intertek och FSC® Sverige om avvikelsen

Har du frågor som leverantör av skogsprodukter eller köpare av virkesråvara till industrin som är FSC-certifierad är du välkommen att kontakta oss på Moelven Skog.