[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Sortiment

Optimera värdet på skogen
Beroende på hur det ser i din skog kan du ta ut olika sortiment.

Timmer
Timret är den värdefullaste delen på trädet och delas in i olika klasser beroende vad det kan användas till – konstruktionsvirke, panel, limträ, möbler, etc.

Klassindelningen styrs bland annat av hur snabbt trädet växt, hur rakt det är, hur kvistarna ser ut.

Grantimmer har två klasser och talltimmer har fyra, där klass 1 är det finaste virket som också ger det största ekonomiska utbytet.


Specialsortiment

Vänerblock, kubb, stamblock, knivfaner, asptimmer och björktimmer är exempel på specialsortiment.  Beroende på hur din skog är beskaffad och vilken avsättning det finns i ditt område, kan ett uttag av specialsortiment höja nettot på avverkningen.

Specialsortimenten vidareförädlas till byggmaterial av olika slag. Vänerblock till exempel, svarvas till plywood i Moelvens fabrik i  Otterbäcken.

Ta kontakt med oss i god tid innan avverkningen, så kan vi tillsammans se om det är aktuellt med specialsortiment i din avverkning.


Massaved och brännved:

  • Granmassaved: Endast färsk gran får finnas i detta sortiment.
  • Barrmassaved: Här får man blanda gran och tall, och viss del rötskada.
  • Lövmassaved: Björk och asp får ingå i detta sortiment. Vissa tider kan sortimentet brännved vara bättre betalt än aspen och då blir det bara björk som används till lövmassaved.
  • Brännved (enerigved): I detta sortiment ingår alla sorters trädslag och de behöver inte vara färska.


GROT - ett energisortiment

GROT står för grenar och toppar och är ett sortiment som kan tas ut vid lämpliga slutavverkningar. Topparna och grenarna flisas och körs till värmeverk för eldning.