[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Policys och Certifikat

För oss går miljötänk och kvalitetskrav hand i hand. I båda fallen handlar det om att visa omsorg om våra kunder, våra produkter, våra medarbetare och den omvärld vi är verksamma i.

Kvalitetspolicy
-Våra kunder skall uppleva att de alltid får den kvalitet och service de betalar för.
-Våra kunder skall känna att de blir korrekt och hederligt behandlade.
-När det uppstår fel, skall vi rätta till både felet och orsaken, så att felet inte uppstår igen.
-Vi skall utbilda vår personal så att de har möjlighet att utföra sitt arbete på rätt sätt.
-Genom införandet av vårt verksamhetssystem är vår avsikt att ständigt förbättra våra verksamhetsprocesser.

Miljöpolicy
-Vi skall förebygga föroreningar så att vår verksamhet bidrar med så liten miljöpåverkan som möjligt.
-Vårt miljöarbete skall präglas av en helhetssyn och bedrivas med mål att uppnå ständiga förbättringar.
-Vi skall klara kraven i de lagar och andra krav som vår verksamhet berörs av och som kan relateras till verksamhetens miljöaspekter.
-Vi skall utbilda vår personal så att de har möjlighet att utföra sitt arbete på rätt sätt.

FSC®, FSC-C105102

PEFC®, 1700771

Spårbarhetspolicy
-Vi skall verka för att skogsbruk bedrivs uthålligt och miljöanpassat.
-Vi skall följa gällande FSC® och PEFC®  regler.
-Vi skall inte ta emot virke från följande källor:

  • Illegala avverkningar.
  • Skogar med höga bevarandevärden.
  • Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks.
  • Skogar med genetiskt manipulerade träd.
  • Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke-skoglig markanvändning.

 

När det gäller både miljö- och spårbarhetspolicy så skall dessa vara offentligt anslagna vilket vi kan efterleva genom att de finns på vår hemsida. När de förs in på hemsidan så skall följande ingresser till policy också finnas;

Miljöpolicy
Moelven Töreboda AB tillverkar och säljer limträbalkar, limträpelare och annan balk. Moelven Töreboda AB bedriver också byggnads- och brokonstruktions-verksamhet, säljer metallbeslag, vägg- och takelement och liknande samt säljer byggentreprenadtjänster där sådana material och tjänster är knutna till limträverksamheten. Bolaget bedriver sin verksamhet i Töreboda.

Spårbarhetspolicy
Moelven Töreboda AB är en av Europas ledande tillverkare av limträ. Förutom egen tillverkning av standard- och specialbalkar erbjuder Moelven Töreboda kvalificerade lösningar inom arenor, broar och pelarbalksystem. Moelven Töreboda AB vidareförädlar den förnyelsebara svenska och norska skogen till högkvalitativa trävaror. Företagets verksamhet är anpassad till spårbarhetskraven enligt de internationella certifieringssystemen PEFC® och FSC®. Företaget strävar efter att minimera de negativa miljöaspekterna på den svenska skogen.