[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Frågor & Svar

Här finns enklare frågor & svar om Limträbalkar.

Äntligen är den nya Limträhandboken här!
Och den finns att beställa på Svenskt Trä.

http://www.svenskttra.se/om-oss/publikationer/limtrahandbok/

Vad innebär Eurokod 5 jämfört med BKR?
För vissa konstruktioner tex pulpet- och sadelbalkar kommer det att krävas större dimensioner.

Blir det svårare att dimensionera enligt Eurokod 5 jämfört med BKR?
Nej. Eurokod 5 är mer detaljerad vilket underlättar dimensioneringen. Dock har mängden av föreskrivande dokument ökat dramatiskt jämfört med BKR.

Hur påverkas vi av EN 14080?
I EN 14080 införs två limträklasser GL30 c och GL30h. GL30c ersätter den nuvarande CE L40c. Hållfasthetsmässigt så skiljer den sig på två punkter. Skjuvhållfastheten ökar från 2.7 MPa till 3.5 MPa och att tryckvinkelrätt mot fiberriktningen minskar från 2.7 MPa till 2.5 MPa.

Var kan man köpa limträbalkar? 
Det finns återförsäljare inom bygg- och trävaruhandeln runt om i hela landet som säljer lagerbalk i följande tvärsnittsmått och i längder upp till 15 m: 42 x 180, 42 x 225, 56 x 225, 56 x 270, 66 x 315, 90 x 225, 90 x 270, 90 x 315, 90 x 405, 115 x 315, 115 x 405, 115 x 495, 115 x 630 mm. Lagerbalk tillverkas med renhyvlade, ej lagade ytor i hållfasthetsklass GL30 samt GL28 och limtyp I (kan användas i alla klimatklasser). 

Finns det någon miljödeklaration avseende limträ? 
De enskilda företagen har egna miljödeklarationer. De kan rekvireras från respektive företag. En vägledning till deras miljödeklarationer kan laddas ned från vår hemsida. Gemensamt för de tre etablerade företagen finns dessutom en byggvarudeklaration, som är upprättad enligt den mall som utarbetats av Byggsektorns Kretsloppsråd. Denna branschgemensamma byggvarudeklaration för limträ finns också att ladda ned.

Hur farligt är limmet i limträ? 
De limtyper som används i limträ bildar efter uthärdning väderbeständiga, huvudsakligen inerta (reaktionströga) limfogar som består av aminoplaster eller fenoplaster. Limfogarna innehåller inga ämnen som finns upptagna på Skanskas förbudslista. Vad gäller de ämnen som finns upptagna på Skanskas och NCC:s avvecklingslistor är endast DBP (dibutylftalat) aktuell. Mätningar från limtillverkaren och oberoende forskningsinstitut i såväl Sverige som Tyskland visar att formaldehydemissionen normalt ligger avsevärt under den tyska E1-normen. Såväl de etablerade limträtillverkarna som limtillverkaren arbetar enligt kvalitetsnorm ISO 9001 och miljönorm ISO 14001. Det kontinuerliga utvecklingsarbetet syftar till att förbättra miljön för användare av lim och limträ genom att nedbringa emissioner och minska avfall. Man kan med gott samvete säga att limträ är jämförbart med obehandlat trä. Limfogarnas andel är mindre än 1 viktsprocent. De obetydliga emissioner som kan förekomma direkt efter tillverkningen har i regel klingat av efter något år. 

Är det sant att limträ är starkare än vanligt trä? 
Limträ är uppbyggt av ett antal lameller av utvalt konstruktionsvirke. Tillverkningen sker under kontrollerade former. Tack vare bland annat den så kallade lamelleringseffekten kan man tillåta högre påkänningar - lamellerna med olika hållfasthet blandas ju i limträ och risken för grova fel i flera lameller i samma snitt är mycket liten. Limträelement har dokumenterat högre hållfasthet och mindre spridning av hållfasthetsegenskaperna än motsvarande element av konstruktionsvirke. 

Hur ytbehandlas limträ? 
Limträ tillverkas normalt av granvirke och kan ytbehandlas på samma sätt som vanligt hyvlat trävirke. I Drift- & Underhållsinstruktion Limträ, som finns att ladda ned, ges generella råd beträffande ytbehandling och underhåll. 

Får man göra hål i limträ? 
Hål och urtag ska i ett enskilt fall godkännas av den ansvarige konstruktören. Generellt är det olämpligt med håltagningar och urtag vid upplag. I en balk är påkänningarna minst i balkens mittzon. En tumregel är att hålla sig inom den mittersta tredjedelen av balkhöjden och spännvidden. Håldiametern bör inte överstiga 25 mm. Om det krävs mer än ett hål bör avståndet mellan hålen vara minst dubbla diametern hos det största hålet. Fyrkantiga hål tillåts ej. I Limträhandbok 2001 finns generella råd och anvisningar. 

Vem hjälper till att dimensionera limträ? 
I första hand bör man kontakta en byggnadskonstruktör. I Limträhandbok 2001 finns utförliga anvisningar för dimensionering av balkar, ramar, och bågar samt normalt förekommande anslutningsdetaljer. Ett stort antal lathundar och diagram underlättar beräkningsarbetet. I komplicerade fall kan någon av limträtillverkarna eller Svenskt Limträ AB kontaktas. Limträ Guide innehåller dimensioneringstabeller avsedda för överslagsdimensionering. 

Vilken typ av certifiering, kvalitetssäkring och garanti har de svenska limträtillverkarna? 
De etablerade tillverkarna är certifierade av tredje part - Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, SP, som är ett ackrediterat certifieringsorgan och som har upprättat regler för tillverkningskontroll av limträ. Tillverkarna är alltså underkastade dessa regler - L-regler - och de arbetar efter kvalitetsstandarden ISO 9002.