[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kerto®

Kerto är fanerträbalkar med goda styrke- och styvhetsegenskaper, som möjliggör avancerade bärande träkonstruktioner och skapar nya möjligheter för ditt byggprojekt.

Med Kerto får du fanerträbalkar med höga styrke-och styvhetsegenskaper.Det är en miljöcertifierad produkt som kan återvinnas och produceras av förnyelsebara råvaror.

Miljöfördelar
Kerto är miljömärkt enligt PEFC och kan återanvändas eller återvinnas. Kerto produceras av Metsä Wood i Finland som är certifierat enligt ISO-9002. Metsä Wood är ansluten till både intern respektive extern kvalitetskonstroll genom VTT Kerto är även miljömärkt enligt PEFC/02-34-07. Kerto är typgodkänd enligt gällande typgodkännande TG 1659/88 respektive TG 0634/95. Detta ger våra kunder en garanti för produktens kvalitet och att tillverkningen sker med respekt för miljön.

Starkt 
och hållfast
Med Kerto får du en fanerträbalk med hög styrke- och styvhetsegenskaper. 3mm tjocka svarvade faner av gran limmas samman med ett vattenfast lim under högt tryck och hög temperatur. Faneren förlängs sedan med snedskarvar. Varje fanerskarv förskjuts stegvis och det förekommer maximalt 2 skarvar i samma snitt. Med Kerto får du ett material som har större styrka och styvhet än motsvarande dimensioner av konstruktionsvirke.

Brandmotstånd 
Trots brännbarheten är inträngningshastigheten i Kerto mindre än 1 mm per minut. Kerto är en träprodukt och därför klassad som brännbart material. Antändningstemperaturen är ca 300 C vid exponering för öppen låga. Spontan antändning förekommer inte förrän temperaturen ligger över 400 C. Trots detta beter sig Kerto bättre än många icke brännbara material vid en eventuell brand. I Kertos yta bildas ett kolskikt vid förbränning vilket skyddar produkten, isolerar den, hindrar lufttillförseln och bromsar därmed förbränningsprocessen.

Ekonomiskt
Hög styrka och styvhet som ger optimala tvärsnitt i kombination med formstabilitet och enkel hantering ger tillsammans en mycket god totalekonomi.