[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Skagershuset

Projektinformation

Flerbostadshus i Årsta, Stockholm

Storlek: 4817 m2 BTA. Lägenheter: 33. Trapphus: 3

Lägenhetstyper: 2, 3, 4 och 5 RoK

Fasad: Obehandlad ceder­träpanel

Färdigställt: December 2013

Fotograf: Rasmus Norlander

Arkitekt: OWC Björn Ahrenby, Joan Anguita, Anna Montagut

Ord från Arkitekten:

I arbetet med Skagers-huset har vi hämtat vår inspiration från områ­dets läge i gränslandet mellan stadens puls och naturens lugn. Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och för­valtar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårds­marker.

Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar och en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som mark­erar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen.

Tomtens terrängförhål­landen har påverkat husets uppbyggnad. Bottenvåningen i suter­räng innehåller tre välkomnande entrérum med tillhörande barn­vagnsförvaring och cykelrum samt förråd och garageplatser till alla lägenheter. Det första bostadsplanet ligger en våning över intilliggande Skag­ersvägen, vilket skapar avskildhet från gatan samtidigt som de boende får egna uteplatser i syd­väst mot Vättersberget.

Industriellt byggsystem

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet var vägledande i arbetet med Skagershuset. Såväl stomme som fasad är uppfört i trä, det enda förnyelsebara byg­gnadsmaterialet. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met där stora delar av huset, i form av 112 volymelement, färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats kunde Skagershuset uppföras på mindre än ett år. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimerades transporter och störningar i den omkringliggande miljön under byggnationen. Skagershuset känne-tecknas av effektiva plan­lösningar, en samtida och hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Naturliga materialval

Utvändigt är huset klätt i en obehandlad ceder­träpanel som ansluter till det kringliggande byg­gnadsbeståndets varma färgskala. En varia­tion av paneltypernas riktning och storlek gör att fasadens yta reagerar på solens rörelse och skapar ett spel av ljus och skugga – inte helt olik Årstas tegelfasader. Även i gestaltningen av husets förgårdsmark och uteplatser föll valet på naturliga material som hyvlad kalksten, kalk­kross och vintergröna marktäckare med inslag av påskliljor och naver­lönnar i grupper.Skagershuset är en byg­gnad med ett självklart släktskap till Årstas stads­byggnadsmässiga historia samtidigt som det har en medveten arkitektonisk gestalt med en tydlig förankring i vår egen tid.