Skagershuset - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Skagershuset

Projektinformation

Flerbostadshus i Årsta, Stockholm

Storlek: 4817 m2 BTA. Lägenheter: 33. Trapphus: 3

Lägenhetstyper: 2, 3, 4 och 5 RoK

Fasad: Obehandlad ceder­träpanel

Färdigställt: December 2013

Fotograf: Rasmus Norlander

Arkitekt: OWC Björn Ahrenby, Joan Anguita, Anna Montagut

Ord från Arkitekten:

I arbetet med Skagers-huset har vi hämtat vår inspiration från områ­dets läge i gränslandet mellan stadens puls och naturens lugn. Utmaningen var att tillföra en byggnad som både utmanar och för­valtar Årstas unika arv med dess modernistiskt präglade gaturum och vackra smalhus i tegel utmed lummiga förgårds­marker.

Skagershuset ansluter skalmässigt till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar och en indragen takvåning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som mark­erar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen.

Tomtens terrängförhål­landen har påverkat husets uppbyggnad. Bottenvåningen i suter­räng innehåller tre välkomnande entrérum med tillhörande barn­vagnsförvaring och cykelrum samt förråd och garageplatser till alla lägenheter. Det första bostadsplanet ligger en våning över intilliggande Skag­ersvägen, vilket skapar avskildhet från gatan samtidigt som de boende får egna uteplatser i syd­väst mot Vättersberget.

Industriellt byggsystem

Hållbarhet genom effektiv användning av resurser och hög miljömedvetenhet var vägledande i arbetet med Skagershuset. Såväl stomme som fasad är uppfört i trä, det enda förnyelsebara byg­gnadsmaterialet. Tack vare det in­dustriella byggsyste­met där stora delar av huset, i form av 112 volymelement, färdig­ställts på fabrik för att sedan transporteras och lyftas på plats kunde Skagershuset uppföras på mindre än ett år. Förutom en kortare och mer effektiv byggtid minimerades transporter och störningar i den omkringliggande miljön under byggnationen. Skagershuset känne-tecknas av effektiva plan­lösningar, en samtida och hållbar arkitektur samt ett rationellt byggsystem.

Naturliga materialval

Utvändigt är huset klätt i en obehandlad ceder­träpanel som ansluter till det kringliggande byg­gnadsbeståndets varma färgskala. En varia­tion av paneltypernas riktning och storlek gör att fasadens yta reagerar på solens rörelse och skapar ett spel av ljus och skugga – inte helt olik Årstas tegelfasader. Även i gestaltningen av husets förgårdsmark och uteplatser föll valet på naturliga material som hyvlad kalksten, kalk­kross och vintergröna marktäckare med inslag av påskliljor och naver­lönnar i grupper.Skagershuset är en byg­gnad med ett självklart släktskap till Årstas stads­byggnadsmässiga historia samtidigt som det har en medveten arkitektonisk gestalt med en tydlig förankring i vår egen tid.

För oss är det viktigt att du hittar det du söker. Vi vill därför veta om den här sajten hjälpt dig. Tack för att du ger oss feedback.

Har sajten hjälpt dig?

Tack för ditt svar!

Observera att ditt svar inte besvaras.

Det var tråkigt att vi inte nådde upp till dina förväntningar. Vad saknar du?