[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

BT Brandskyddat Trä

Trä är naturligt och vackert, något som många vill utnyttja i arkitekturen. I mer än 20 år har Moelven utvecklat och levererat brandskyddade träprodukter under namnet BT Brandskyddat Trä. På så sätt har vi gjort det möjligt för arkitekter och byggare att bibehålla existerande stil, utnyttja de möjligheter som ligger i träets egenskaper och utveckla nya byggstilar, samtidigt som de brandtekniska kraven uppfylls.

Med BT Brandskyddat Trä finns brandskyddet i träet och man behöver inte förlita sig enbart på mekaniskt skydd vid eventuell brand.

Brandimpregnering

Brandimpregnering är en beprövad och tillförlitlig metod för att brandskydda trä. Det innebär att träet vakumtryckimpregneras med brandhämmande transparent vätska som tränger in i träet. De främsta anledningarna till att det är denna metod som används till BT Brandskyddad Trä är:

- Skyddet sitter i träet
- Skyddar alla sidor
- Begränsar inte visuella valmöjligheter

Beroende på användningsområde och träslag används olika brandimpregneringsmedel för att uppnå rätt brandklass. 

Brandskydd inomhus

Vanligt förekommande brandkrav för interiöra miljöer är kombinationen Euroklass B-s1,d0 och Beklädnadsklass K210.

Interiöra träprodukter för vägg, tak och andra inredningsdetaljer brandskyddas med en standard (icke vattenfast) brandimpregnering. Impregneringen kan kombineras med olika typer av ytbehandling men det går lika bra att lämna ytan obehandlad.

Alla våra interiöra träpaneler och Studiopanel kan beställas med brandimpregnering.

Brandskydd utomhus

BT Brandskyddat Trä för utvändigt bruk kan användas till fasader, terrass, loftgångar, undertak mm. Vanligt förekommande brandkrav för exteriöra miljöer är Euroklass B med tillhörande rök- och droppklass alternativt SP Fire 105. Brandimpregnering för utomhusbruk finns i två varianter - standard och vattenfast.

Standard brandimpregnering - täckmålad/täcklaserad yta
Impregneringen är inte vattenfast och behöver kapslas in och skyddas av en ytbehandling vid användning i fuktig miljö motsvarande utomhus. Om ingen ytbehandling utförs kan brandklassen inte garanteras över tid och träproduktens egenskaper kan försämras.

Att tänka på vid val av ytbehandling:
- Oljebehandling ger inte tillräckligt skydd
- Lasyr kräver täta underhållsintervall, intervallet varierar beroende på mängd pigment*
- Täckmålning kräver normala underhållsintervall*

*Bruksklassad produkt rekommenderas, läs aktuell produktinstruktion.

Vattenfast brandimpregnering - synlig träyta
Impregnering som är vattenfast behöver inte skyddas av någon ytbehandling då den tål direkt fuktbelastning i utomhusmiljö*. Generellt är det inte lämpligt att vidare ytbehandla en redan vattenfast brandimpregnerad produkt då det är svårt att få en vanlig ytbehandling att fästa. En möjlighet att industriellt på fabrik ytbehandla och färgsätta träet är med vårt koncept BT Infärgning. Med infärgning som tillval kan man, som exempel, få ett jämnt grått (s.k. förpatinerat) utseende på fasaden från början, men det finns också andra kulörer att välja på.

Jämfört med trä som är helt obehandlat kan trä med vattenfast brandimpregnering upplevas något mörkare initialt. Impregneringen skyddar träet så patineringen/gråningen tar längre tid alternativt att patineringen inte sker fullt ut jämfört med om träet vore helt obehandlat, men detta varierar beroende på träslag och väderstreck. Kontakt oss för mer information.


Jämförelse mellan 3-årig ThermoWood-panel. Till vänster med vattenfast brandimpregnering, till höger helt obehandlad.

*Bruksklassad produkt rekommenderas

Brandklasser

För att uppnå brandklasskraven för aktuellt träslag och brandimpregneringsfabrikat finns det normalt krav på konstruktionens utförande. Detta finns beskrivet i tredjepartscertifikat och utlåtanden, som finns under "Dokumentation BT Brandskyddat Trä".

Euroklass (EN 13501-1)
Det europeiska systemet för brandklassning (Euroklass, EN 13501-1) är uppdelat i tre olika klasser: Huvudklass, rökklass och droppklass. Huvudklass graderas i en skala från A till F, där A är obrännbart och F är ej provat. Rökklass graderas s1, s2 och s3 (s=smoke), där s1 är den bästa rökklassen. Droppklass graderas d0, d1 och d2 (d=drip), där d0 är den bästa droppklassen. Brandskyddat trä kan normalt uppnå huvudklass B och C efter provning och certifiering, medan obehandlat trä normalt uppnår huvudklass D. B-s1,d0 är den högsta Euroklassen som brandskyddat trä kan uppnå.

Provningsmetoden som ligger till grund för klassificeringen heter EN 13823 Single burning item (SBI).

Beklädnadsklass K210
Beklädnadsklassen beskriver en interiör beklädnads förmåga att skydda bakomliggande material mot antändning. Klass K210 innebär att beklädnaden skyddar mot antändning i 10 minuter. I BBRs krav har den tidigare klassificeringen Tändskyddande beklädnad ersatts med en kombination av Euroklass och Beklädnadsklass B-s1,d0 + K210 för att motsvara de tidigare kraven. 

Plywood med en tjocklek på 12 mm eller mer och densitet 450 kg/m3 eller mer uppfyller K210 enligt “Technical guideline for Europe – Fire safety in timber buildings” sida 44, tabell 4,7 och boken “Brandsäkra trähus – version 3” – sida 73, tabell 4.9. I tabellen för trävirke framgår även att massiv träpanel med en densitet över 450 kg/m3, med not och spont och med en tjocklek på minst 15mm, uppfyller K210.

SP Fire 105
Med SP Fire 105 säkerställs att BBR:s krav för användning av trä som fasadmaterial på byggnader med uttalat skyddsbehov uppfylls, vilket normalt är flerbostadshus över två våningar, d.v.s. Br1-byggnader. Brandprovet ställer krav på begränsad brandspridning, temperatur och värmeflöde samt krav på att inga delar faller ned från fasaden. Alternativa analysverktyg för att påvisa att kraven enligt BBR uppfylls är begränsade. Vi rekommenderar därför att säkerställa att godkända SP Fire 105-utlåtande kan uppvisas i de projekt då det är aktuellt med träfasader på Br1-byggnader.

Moelven levererar gran, ThermoWood (furu), cederträ och cederträspån i enlighet med SP Fire 105.

Bruksklass

Bruksklasser klassificerar beständigheten hos ett material. För utvändiga material handlar det om väderbeständighet medan för invändiga material handlar det mest om fuktkänslighet. Ett bruksklassat brandimpregnerat material är lämplighetsprovat för användningsområdet, utomhus eller inomhus.

År 2006 fastställdes en ny nordisk bruksklass (NT Fire 054). Denna nordiska bruksklass låg till grund för en ny europeisk teknisk specifikation (CEN/TS 15912) som blev klar 2013. Vid omröstning i juni 2017 godkändes den nya europeiska bruksklassen (EN 16755) som kommer att fastställas under hösten 2017. Namnet på den nya standarden är "Durability of reaction to fire performance - Classes of fire-retardant treated wood products in interior and exterior end use applications".

BT Brandskyddat Trä kan levereras enligt NT Fire 054, CEN/TS 15192 och EN 16755 beroende på produkt och kundens önskemål och krav.