Socialt ansvar - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Socialt ansvar

Vårt viktigaste bidrag till samhället är att bedriva vår verksamhet på ett oklanderligt sätt. Genom att ha sunda finanser, bra arbetsplatser och medarbetare som trivs kan vi spela en positiv roll i de samhällen där vi verkar.

Öppenhet som ledstjärna
Öppenhet är en viktig egenskap i Moelvens företagskultur. Vi ska vara öppna, förutsägbara och pålitliga – som arbetsgivare, som aktör i de många lokala samhällena samt i egenskap av koncern. Vi tror att öppenhet skapar en kultur som borgar för genomtänkta val och goda lösningar för verksamheten, våra anställda och de samhällen där vi verkar. Öppenhet är därför en del av Moelvens identitet.

Vi ser fackföreningar som viktiga samarbetspartners och det finns en öppen dialog mellan företagen och de fackliga representanterna. Detta bidrar till ett gott samarbete som bygger på gällande lagar och avtal samt på Moelvens grundläggande värderingar, nämligen att koncernen ska värna hållbarhet, vara pålitlig och se möjligheter.

Stark förankring i det lokala samhället
Moelven bedriver – och investerar i – verksamhet som skapar arbetstillfällen på ett stort antal platser. Varje enhet inom koncernen har en ansvarstagande och betydelsefull roll i det lokala samhället, vilket bidrar till livskraftiga landsbygdssamhällen, städer och regioner.


Våra etiska plattform
Moelven accepterar inte inslag i leverantörers eller kunders verksamhet som innebär en överträdelse av FN: s deklaration om de mänskliga rättigheterna eller andra oetiska förhållanden såsom barnarbete. 

Inom Moelven-koncernens verksamhet får det inte förekomma diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, språk, religion eller livsåskådning. Arbetsbeskrivning, ansvarsområde och arbetsinsats ligger till grund för lönebildning, befordran och rekrytering. Hos oss är det kort och gott kompetensen som räknas.  Vidare ska Moelven skapa förutsättningar för personer med nedsatt funktionsförmåga.

I affärslivet uppträder vi professionellt och har tydliga regler för personligt uppförande och respekt för lagar och regler. På Moelven tar vi varken emot eller ger gåvor eller mutor då detta kan inverka skadligt på vår integritet. Vi tar avstånd från alla former av korruption och olaglig verksamhet som förhindrar fri konkurrens och marknadsbalans.

Moelven har i sin affärsverksamhet ålagt sig själva en korrekt etisk och moralisk profil gentemot medarbetare, kunder, leverantörer och andra affärskontakter.

Vi ger människor möjligheter
Moelven satsar på långsiktiga anställningsförhållanden och vill erbjuda sina anställda möjlighet att utvecklas i sitt arbete.  Moelven ger människor som vill, möjligheter. Detta är en filosofi som omfattar koncernens mål för vilka personer vi vill rekrytera, vilken kompetens vi behöver, vilka löne- och arbetsvillkor vi erbjuder, hur nya medarbetare introduceras samt vilka utvecklings- och karriärmöjligheter vi erbjuder.

Fokus på säkerhet
En trygg arbetsplats för anställda, inhyrd personal och för våra leverantörer är grunden för hållbart värdeskapande. Vår verksamhet ska därför vara organiserad så att vi kan verka utan fara för liv och hälsa. Moelven har målsättningen 0 skador. Målet bygger på synsättet att alla skador kan förebyggas och ett annat mål än ”0-skador” är icke etiskt försvarbart. Det skadeförbyggande arbetet har därför en hög prioritet i hela organisationen.