[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Miljöansvar

Moelven arbetar inom många olika områden. Vår verksamhet påverkar miljön i hela värdekedjan, från råvaruproduktion till slutanvändarens hantering av avfall.

Den yttre miljön
Hållbarhet är ett av våra kärnvärden och miljöhänsyn är därför en integrerad del av vårt dagliga arbete. På Moelven arbetar vi ständigt med att minska påverkan på den yttre miljön.

Skogsråvaran som ingår i vår  produktion utnyttjas väl. Alla delar av timmerstocken kommer till användning i  produktionen av bygg- och interiörprodukter, flis, spån och bark till regionala massa- och pappersproducenter, spånskivetillverkning och energiändamål.

En viktig del av en miljömässigt hållbar samhällsutveckling är att så många produkter som möjligt ska kunna användas flera gånger. Vårt mål är att 100 procent av råvarorna ska gå att återvinna. Källsortering praktiseras på alla enheter och koncernen har avtal med leverantörer om nödvändiga retursystem.  Moelvens verksamhet genererar lite avfall, men vi arbetar ändå för att minska avfallet ytterligare.

Spårbarhet för råvaror
För att säkerställa att råvaran kommer från certifierade leverantörer som bedriver ett ansvarsfullt skogsbruk, har Moelven etablerat ett spårbarhetssystem som gör det möjligt att spåra råvaror bakåt i värdekedjan. Alla våra sågverk är därför PEFC-certifierade. Detta innebär att vi köper timmer av leverantörer som bedriver hållbart skogsbruk. 

Transport
Lastbilar är det viktigaste transportmedlet för Moelvens produkter. För att minska transportens påverkan på miljön arbetar vi kontinuerligt med att optimera användningen av varje bil, samordna varuflödet och samverka med andra transportköpare.

Energi
Moelvens ambition är att minst 95 procent av den energi som krävs för uppvärmning av lokaler och torkning av egna produkter, ska komma från egenhändigt framställd bioenergi (träindustri). Vår ambition är att delta aktivt i den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen inom bioenergisektorn.

Moelven arbetar ständigt med effektiviseringar på energiområdet. Parallellt utvecklas en stadigt förbättrad extern marknad för biobränsle. Vår egen energieffektivisering gör att vi allt oftare har ett överskott av energi som kan säljas externt och därmed bidra till att stärka vår konkurrenskraft.

CO2-rapportering
Med anledning av det ständigt ökade fokuset på utsläpp av växthusgaser arbetar Moelven sedan 2010 med CO2-redovisning för koncernen. Redovisningen bygger på ISO-standard 14064 som ligger till grund för beräkningen av utsläppen från Moelvens enheter.