[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelven ByggModul AB deltagande i ett nytt och innovativt forskningssamarbete

Moelven ByggModul AB har valts ut som representant för den trämekaniska industrin i ett tvärsektoriellt forkningssamarbete med fokus på hur problemlösande, samarbete och informationsöverföring kan underlätta produkt- och processutveckling inom träbyggande.
24.02.2015

Inom ramen för projektet kommer olika aspekter av det industriella träbyggandet att studeras och analyseras, vilket görs i tre examensarbeten att genomförs av studenter från tre olika universitet, (SLU, KTH och LiU). Svenskt Trä och Sveriges Träbyggnadskansli deltar i samarbetet som administratör och finansiär.

Behovet av ett ökat byggande i Sveriges storstadsregioner är idag stort. Samtidigt presenteras fler och fler rapporter om byggprocessens stora miljöpåverkan. Byggandet måste tillfreds-ställa behovet av nya bostäder samtidigt som hänsyn tas till en mer ansträngd miljö. Hållbart byggande är samlingsnamnet på många av de satsningar som görs för att minska miljöbelastningen under bygg- och boendefasen. Samtidigt bör kostnaderna för byggprodukter hållas på en rimlig nivå och processerna effektiviseras. Ökande brist på resurser och kompetens på grund av en åldrande yrkeskår är i detta sammanhang ytterligare utmaningar som byggbranschen brottas med. 

Visionen om en hållbar cirkulär bioekonomi grundar sig på ett värdeskapande av förnybara råvaror. Detta måste ske inom samtliga industrigrenar och inte minst inom byggbranschen. Dagens enda förnybara konstruktionsmaterial är trä. Trots ständig utveckling och förbättring inom området har träbyggandet ännu inte uppnått samma omfattning som vissa andra byggtekniker. Förbättringar i träbyggandet mot högre kvalitet, kostnadsbesparingar och miljövinster sker genom stegvisa innovationer, läranden och samarbeten.

Detta forsknings- och  utvecklingsprojekt med fokus på problemlösande, samarbete och informationsöverföring kan påskynda denna utveckling och skapa förutsättning för bättre koordinering i framtiden. Medverkan av dagens studenter ökar nytänkandet och bäddar för fortsatta samarbeten.

Syfte

Syftet med projektet är att underlätta produkt- och processutveckling för träbyggande genom bättre kommunikation och samordning mellan olika sektorer och yrkeskategorier som är inblandade i träbyggande. Avsikten är också att vara framtidsinriktad och bädda för fortsatt lärande i området. De förbättringar som förväntas bör omfatta kostnadseffektivitet, bättre funktion i träbyggande, miljövinster, mer välfungerande materialförsörjning och affärsprocesser.

 Samarbetsparters

Med denna bakgrund har ett tvärsektoriellt samarbete över sektors- och yrkesgränserna startats där de delatagande parterna är:

  • Moelven Byggmodul AB
  • Forskare och studenter från Skogsindustriell ekonomi:
    • Institutionen för skogens produkter, SLU (träbyggprodukterna),
    • Husbyggnads- och anläggningsteknik, Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, KTH (konstruktion), 
    • Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, LiU (Industriellt byggande)
  • Svenskt Trä AB
  • Sveriges Träbyggnadskansli

 Projektets rapportering sker genom tre examensarbeten, ett från LiU, ett från KTH och ett från SLU, samt sammanfattande slutrapport som utges av deltagande handledare från respektive institution.

 Forskningsområden

1. Ökad efterfrågan på moderna och industriellt tillverkade trähus kräver ökad produktionskapacitet inom branschen. Många av branschens producenter är liknar varandra genom att ha en stor del av produktionen inom den egna organisationen. Nya affärsmodeller som inkluderar externa underleverantörer av systemlösningar kan vara en av lösningarna för att skapa ökad produktionskapacitet på ett resurseffektivt sätt.

2. Modern analysteknik för att kvalitetssäkra byggprodukter utvecklas ständigt och det finns idag modeller för fuktsäkra konstruktioner. Mjukvara för användarvändarvänlig analys är också under utveckling för att höja kvalitet på relaterade byggvaror. Ett fokusområde för projektet är att jämföra kvalitet och prestanda hos olika systemlösningar inom värdföretaget och samtidigt utvärdera befintliga modeller och mjukvara.

3. Konstruktörer är identifierade som en kritisk grupp när det kommer till materialval inom byggprocessen. Osäkerhet och okunskap när det gäller träkonstruktioner kan för enskilda individer göra att andra material väljs. Hur förändras detta på bästa sätt?

Tidsplan

December 2014                  Möte för formulering av forskningsfrågor och projektstruktur

Februari 2015                     Uppstartsmöte och studiebesök hos Moelven Byggmodul i Sandsjöfors.

April 2015                           Halvtidsredovisning

Juni 2015                            Slutredovisning​