Miljöpolicy - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Miljöpolicy

Moelven tar ansvar för miljön genom en bärkraftig och långsiktig användning av förnybara resurser. Vårt mål är att kontinuerlig miljöförbättring i våra projekt, produkter och tjänster. Vi söker aktivt efter möjligheter för att reducera negativ miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv

Moelven bedriver sin verksamhet så att relevanta lagar, föreskrifter och regler följs.

Moelven arbetar för en hållbar samhällsutveckling samt för att ständigt förbättra verksamhetens påverkan på den inre och yttre miljön.

Moelven använder, så långt det är möjligt, naturliga råvaror som kommer från skogen och genomför miljögranskningar av produkter i byggprocessen.

Genom en certifierad råvaruförsörjning säkerställer Moelven råvarans spårbarhet och att den kommer från ett hållbart skogsbruk.

Moelven tar ansvar för sin historiska påverkan på luft, mark och vatten, samt arbetar aktivt med att skydda miljön i det dagliga arbetet.

Råvaror och produkter

 • Moelven underhåller och vidareutvecklar sina system för certifierade inköp, och maximerar inköp och användande av miljöcertifierade råvaror.
 • Råvaruutnyttjandet ska maximeras genom produktionsoptimering och användande av restprodukterna.
 • nköpt råvara ska inte härstamma från illegala avverkningar, skogar med högt bevarandevärde eller skogar där hävdvunna eller sociala rättigheter kränks. Råvaran ska inte heller härstamma från skogar med genetiskt manipulerade träd eller naturskogar som har blivit avverkade i syfte att utnyttja området till plantering.
 • Vid tecknande av inköpsavtal ska produkternas miljöpåverkan alltid värderas. 

Transport

 • Moelven ska minimera påverkan på omgivningen (buller och damm) från tunga transporter, genom att nyttja miljöklassade bilar; minimum EURO-5 eller EURO-6, samt i största möjliga grad använda transportörer som eftersträvar miljövänliga fordon.
 • Miljöpåverkan från transporter ska minimeras genom samordning, optimering och koordinering i flödet av varor.

Energi

 • Moelven ska reducera energiförbrukningen på sina anläggningar och täcka minimum 95% av behovet av uppvärmning av lokaler och torkning från egenproducerad bioenergi (i träindustri).
 • Moelven ska aktivt delta i den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen av bioenergisektorn, samt utreda alternativ energianvändning på de anläggningar som nyttjar fossilt bränsle till uppvärmning.

Kemikalier

 • Moelven ska minimera påverkan på jord och vatten genom att i största möjliga grad använda miljövänliga produkter i produktionsprocesserna, och bara hantera kemikalier på anvisade platser enligt godkänd hantering eller särskild installation för att reducera konsekvenser vid ett eventuellt läckage.
 • I de fall registrering och dokumentation krävs gällande produkter, följs angivna regler.

Utsläpp i jord och vatten

 • Moelven ska återvinna spillvatten från timmerlagren så långt det är tekniskt och praktiskt möjligt.
 • Moelven ska ha klimatkontroll för sprinklersystem på timmerlagren och bara ta ut vatten från sjö och älv, samt avrinning till ytan efter tillåtelse från myndigheterna.
 • Moelven ser till att eventuell deponering av bark och annat avfall bara sker på godkänd avfallsstation och ska kunna dokumentera att bolagets eventuella deponier och soptippar uppfyller gällande lagar och förordningar. Föreskrifter gällande täckning, styrprogram, hantering av spillvatten och planer för stängning och omställning efterlevs.
 • Anpassad beredskap för nödsituation/olycka utarbetas för att minimera en eventuell negativ påverkan från utsläpp.

Utsläpp i luften

 • Moelven ska reducera utsläpp av gaser, som NOx, SOx och CO2 i luften från pannan  på anläggningen, i enlighet med registrering och åtgärdsplaner för den aktuella installationen.
 • Det ska årligen genomföras CO2-redovisning som presenteras i årsredovisningen.
 • Åtgärder ska verkställas för att minska dimbildning vid anläggningen utifrån deras krav och mål.

Buller

 • Åtgärder ska verkställas för att anpassa bullernivån vid anläggningarna utifrån deras krav och mål. 

Avfall

 • Avfall ska så långt som möjligt sorteras och återvinnas. Vidare ska, så långt det är tekniskt möjligt, avfallsmängden per ton slutprodukt följas upp.
 • Moelven ska minimera andelen avfall som sänds till godkänd avfallsstation.

Markföroreningar

 • I samband med omställning, ombyggnad eller avveckling av verksamhet, ska potentiellt förorenade områden på anläggningen identifieras, undersökas och åtgärdas. Samtliga objekt på Moelvens anläggningar som är klassificerade av myndigheterna som potentiellt förorenade ska identifieras. Baserat på riskklassificeringen och existerande information upprättas en handlingsplan för eventuell utredning och saneringsåtgärder

Våra medarbetare – Kunskap och kommunikation

 • Våra medarbetare ska hålla sig informerade och uppdaterade på ny kunskap, ny teknik och nya produkter inom miljöområdet för att förbättra verksamheten.
 • Vi ska involvera och utbilda våra medarbetare i miljöarbetet, och ombesörja att Moelven aktivt och öppet kommunicerar med myndigheter, intresse- och branschorganisationer inom miljö- och samhällsutveckling.
 • Moelven stödjer aktivt och deltar i miljöprojekt, som är relevanta för Moelven och samhället i stort.