[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Miljöpolicy

Moelven tar ansvar för miljön genom ett hållbart och långsiktigt nyttjande av förnybara resurser.

Moelven följer tillämpliga lagar och föreskrifter samt de regler som berör verksamheten. Där så är möjligt strävar man efter att överträffa ställda krav. Moelven arbetar för en hållbar samhällsutveckling samt för att förbättra verksamhetens påverkan på den inre och yttre miljön.
Moelvens träindustri använder förnybara och naturliga råvaror som kommer från skogen. Genom sin certifierade råvaruförsörjning säkerställer Moelven råvarornas spårbarhet och att de kommer från ett hållbart skogsbruk.
Moelvens ansvar omfattar verksamhetens historiska påverkan på mark, vatten, luft och/eller omgivning orsakad av avrinning, eldning, transporter till och från anläggningarna, deponering av bark, hantering av oljor, lim, kemikalier för impregnering (förvaring, användning, avfallshantering) samt verksamhet som orsakar buller och damm.
Trä och träprodukter är förnyelsebara byggmaterial. Moelvens produktionsenheter bearbetar trä som råvara och är lokaliserade nära råvaran. Användning av mer trä baserat på ett bärkraftigt skogsbruk bidrar till en miljövänlig utveckling. Skandinavisk produktion av sågade trävaror är baserad på förnybar energi, och till största delen egenproducerad bioenergi. Genom energiåtervinning (förbränning) efter produktens livscykel ger träprodukter tillbaka minst tre gånger mer energi än vad som har förbrukats

Moelven ska:

Råvaror
- underhålla och utveckla sina system för certifierade inköp samt maximera köp och användning av miljöcertifierad råvara från certifierat skogsbruk.
- maximera nyttjandet av råvaror genom produktionsoptimering och användning av restprodukter.
- innköpt råvara ska inte härstamma från:
*Illegala avverkningar
*Skogar med höga bevarandevärden
*Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks
*Skogar med genetiskt manipulerade träd
*Naturskogar som har avverkats i syfte att nyttja området för plantager eller icke- skoglig markanvändning

Transport
- minimera negativ påverkan på miljön (buller, damm) från tunga transporter till och från anläggningen genom att använda miljöklassade lastbilar; som lägst EURO-4 men helst EURO-5 samt i högsta möjliga grad anlita speditörer som eftersträvar ett miljövänligt körsätt 
- minimera miljöpåverkan från transporter genom samordning, optimering och koordinering av varuflödet till och från anläggningarna.

Energi
- minska energianvändningen på anläggningarna i enlighet med registreringar och åtgärdsplaner för energisystemet
- hämta minst 95 procent av den energi som krävs för uppvärmning och torkning från egenproducerad bioenergi (träindustrin)
- aktivt delta i den tekniska och marknadsmässiga utvecklingen av bioenergisektorn.

Kemikalier, oljor och lim
- minimera påverkan på mark och vatten genom att i största möjliga utsträckning använda miljövänliga produkter
- endast hantera dessa produkter på anvisad plats med godkänd inbyggnad eller liknande anläggning för att minska konsekvenserna av eventuellt läckage.

Bevattning och avrinning
- återvinna spillvatten från timmerupplaget så långt detta är tekniskt och praktiskt möjligt
- ha klimatstyrning av bevattningsanläggningen för timmerupplaget
- endast ta vatten från sjö och älv med avrinning till ytan förutsatt tillstånd från myndigheterna. 

Utsläpp till luften
- reducera utsläpp av ämnen som NOx, SOx och CO2 till luften från panncentraler på anläggningen i linje med resultat från registrering och åtgärdsplan för aktuell installation
- utföra årliga CO2-redovisningar som presenteras i årsredovisningen.

Damm och buller
- vidta åtgärder för att anpassa bullernivå och dammbildning vid anläggningen utifrån målsättningen för respektive anläggning.

Avfall
- sortera och återvinna avfall så långt det är tekniskt möjligt och årligen följa upp avfallsmängden per ton slutprodukt
- minimera andelen avfall som skickas till godkänd deponi i linje med resultat från registrering och åtgärdsplan för avfallssystemet.

Deponier och utfyllnadsområden
- tillse att eventuell deponering av bark och annat avfall endast sker på godkänd deponeringsanläggning
- kunna dokumentera att bolagets eventuella deponier och utfyllnadsområden uppfyller gällande lagar och föreskrifter för övertäckning, kontrollprogram, hantering av spillvatten, planer för nedläggning och omställning.

Markföroreningar
- i samband med omställning, ombyggnation eller avveckling ska potentiellt förorenade områden på anläggningen identifieras, undersökas och åtgärdas vid behov. Samtliga objekt som av myndigheter klassificeras som potentiellt förorenade ska identifieras. Med utgångspunkt från riskklassificering och befintlig information upprättas en handlingsplan för eventuella undersökningar och saneringsåtgärder. I budgetar ska medel avsättas för framtida åtgärder.

Kunskap och kommunikation
- hålla sig informerad och uppdaterad om nyheter på miljöområdet för att stärka verksamheten
- involvera eller utbilda alla medarbetare i miljöarbetet
- aktivt och öppet kommunicera med myndigheter, intresse- och branschorganisationer inom miljö- och samhällsutveckling.