[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Hälsa, miljö & säkerhet

Moelven arbetar kontinuerligt med att förbättra de anställdas arbetsmiljö och säkerhet. Vi som arbetar på Moelven ser fram emot och trivs med att vara på jobbet, arbeta och möta våra kollegor. Moelven har också en uttalad målsättning att alla ska komma "hel hem".

Antalet arbetsplatsolyckor inom koncernen ligger på samma nivå som branschen, men trots en nedåtgående trend, önskar vi förebygga och reducera antalet olycksfall ytterligare. Vi satsar därför aktivt på att förbättra kulturen kring arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor i koncernen, genom ett systematiskt öka medvetenheten och förebyggande arbete, göra riskanalyser och fysiska förändringar på arbetsplatserna. Den viktigaste insatsen sker hos den enskilde medarbetaren - genom att engagera sig i sin egen säkerhet.

Kampanjer

Säkerhetskampanjen "Hel hem" är ett exempel på en satsning för att öka medvetenhet och ändra attityder i arbetsmiljö och säkerhetsfrågorna inom Moelven. Här har alla medarbetare ställt upp på affischer för att fokusera på konsekvenserna av en olycka för den enskilde, både med hänsyn till arbete och privatliv.

Förbättringsrapportering

Redan 2009 införde Moelven ett nytt, enkelt rapporterings- och registreringssystem, för olyckor, tillbud och identifierade risker. Systemet gör det möjligt för alla medarbetare att själva rapportera uppkomna situationer och sedan följa den vidare hanteringen enligt en given rapporteringsstruktur. Systemet är ett viktigt redskap i arbetet med att reducera antalet olyckor.

Försäkring

Utöver lagstadgade pensions- och försäkringsavtal har Moelven tecknat kompletterande avtal för tilläggspensioner och personförsäkringar, för att alla medarbetare ska ha en grundläggande ekonomisk trygghet. Vi har också tecknat en hälsoförsäkring, som innebär att våra anställda, vid behov, snabbt får vård och rätt behandling. Denna har bidragit till att minska sjukfrånvaron.

Utbildning

Moelven genomför regelbundet kursen Bättre Arbetsmiljö (BAM) för chefer, skyddsombud och andra intresserade av hälsa-, miljö- och säkerhetsarbete. Deltagarna får en ökad kompetens och samtidigt möjlighet att samverka och dela erfarenheter inom arbetsmiljöområdet, samt information om gällande rutiner inom Moelven. Dessutom har alla verksamheter i koncernen en gemensam HMS-handbok som hjälpmedel i vardagen.