Urban närhet till naturen - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Urban närhet till naturen Bland vackra tegelstensbyggnader i södra Stockholm har ett nytt bostadshus i fyra våningar väckt uppmärksamhet med sina vackra fasader i cederträ. Skagershuset både smälter in i miljön och tillför något nytt – och utsågs nyligen till Årets Stockholmsbyggnad.


Urban närhet till naturen

Bland vackra tegelstensbyggnader i södra Stockholm har ett nytt bostadshus i fyra våningar väckt uppmärksamhet med sina vackra fasader i cederträ. Skagershuset både smälter in i miljön och tillför något nytt – och utsågs nyligen till Årets Stockholmsbyggnad.

ATT FÖRTÄTA ETT BEFINTLIGT område kräver varsamhet. Det fanns en tanke bakom arkitekturen och byggnadernas placering i förhållande till varandra när området en gång exploaterades. När vi 50 eller 60 år senare vill utnyttja arealen mer effektivt, sker det i en tid med en något annorlunda syn på stadsplanering och med andra behov. En byggnad som uppförs i dag byggs med en annan teknik och i andra material. Samtidigt ska områdets karaktär inte förändras dramatiskt.
  Skagershuset är resultatet av sådana överväganden. Huset består av 33 lägenheter i olika storlekar, från två till fem rum, men till skillnad från den omgivande bebyggelsen är huset modulbyggt på fabrik och består uteslutande av trä.
  – Huset utgör en total kontrast mot byggnaderna runt omkring, men ändå har man känslan av att det alltid har stått där. Även om huset skiljer sig från de vackra omgivande tegelhusen, smälter det ändå fint in i området, tycker David Öberg, som är marknadschef på Moelven Byggmodul AB.
  – Det har varit väldigt spännande att få vara med i det här projektet. Det är första gången som vi byggt ett flerbostadshus med en härlig träfasad inne i Stockholm, säger han och framhåller att det därigenom kan ses som ett trendbrott. 

SAMMA FÄRGSKALA. Huset har ritats av Björn Ahrenby på OWC Arkitekter i Stockholm. Han är nöjd med slutresultatet.
  – Det har blivit som vi hoppades. Huset avviker ju i uttryck från övrig bebyggelse, men jag tycker att det har landat bra bland 1940-talets tegelfasader. Det vackra cederträet som vi använt följer samma färgskala som tegelhusen runt omkring, säger han.
  Björn Ahrenby berättar att han och hans -kollegor inte hade någon erfarenhet alls av Moelvens modulsystem, och att de fabriksbyggda modulerna ställer andra krav på arkitektrollen än vad platsbyggda hus gör.
  – Men när man sätter sig in i saken och förstår systemet, ser man både möjligheter och begränsningar. Rummen får automatiskt en maxstorlek. Beroende på hur systemet utnyttjas kan det bli en del döda utrymmen. Hallen kan till exempel kännas onödigt stor ibland, förklarar Björn Ahrenby.
  Han ser det som en spännande utmaning att utnyttja modulsystemets möjligheter och utifrån det skapa attraktiva bostäder. 

Det har blivit som vi hoppades.
Huset avviker ju i uttryck från
övrig bebyggelse, men jag tycker
att det har landat bra bland
1940-talets tegelfasader.
Arkitekt Björn Ahrenby

KORT BYGGTID. När inflyttningen till den första lägenheten skedde i mitten av december var det ett mångårigt projekt som gick i mål för byggherren Åke Sundvall Projekt AB. De tog den första kontakten med Moelven Byggmodul tre år tidigare. Byggandet av de första modulerna inleddes på fabriken i Sandsjöfors i februari 2013. Redan under sommaren levererades de första modulerna och monteringen påbörjades på plats i Årsta. Projektet följde sin tidsplan och efter fem månader stod byggnaden färdig.
   Huset är byggt i fyra våningar på en souterrängvåning. I denna finns på entréplan garageplats och förråd till samtliga lägenheter samt övriga gemensamma utrymmen, som exempelvis cykelrum och rum för källsortering.
  – Skagershuset är ett spännande projekt på flera sätt. Dels är det ett industriellt byggt hus i trä, dels är det ovanligt med flerbostadshus i trä i så centrala lägen. Dessutom ställdes höga miljökrav och krav på bullerbegränsning, säger Björn Ahrenby.

 

UNDERHÅLLSFRITT. Att byggnaden tillverkats rationellt i fabrik har bidragit till att man kunnat hålla den totala byggkostnaden på en hanterlig nivå. Det har varit möjligt trots att hela fasaden, till skillnad från huset i övrigt, byggts på plats.
  – Vi har valt kanadensisk brandsäkrad, men obehandlad, ceder. Träet är både vackert och underhållsfritt, och den röda nyans det har nu kommer successivt att förändras och bli grått med tiden, förklarar Ahrenby.
  – Vi har arbetat med tre olika profiler ur -Moelvens standardsortiment och gjort fasaden extra levande genom att låta dem byta riktning från en våning till nästa, säger han.
  Det krävdes stor noggrannhet vid monteringen av fasaden. Därför har varje enskild bräda ritats in i planen ända ner på millimeternivå.
  – Det var lite lurigt i början för montörerna, men det färdiga resultatet blev riktigt bra, tycker Björn Ahrenby.

 

MINIMALISTISKT INTRYCK. Skalmässigt -ansluter huset till sin omgivning med en byggnadshöjd på fyra våningar och en indragen tak-våning. Mot gatan bryts den långsträckta fasaden ner av tre vertikala fördjupningar som markerar entréernas lägen och leder in ljus till de angränsande köken. I gårdsfasaden omtolkas dessa fördjupningar till indragna och i sidled förskjutna balkonger som ger byggnaden en mer småskalig karaktär. De ljusa balkongerna ansluter till generösa vardagsrum och bildar en förlängning till den angränsande naturen.
  Skagershusets fasad ger ett minimalistiskt intryck, bland annat genom att samtliga fönster, förutom fönsterpartierna vid balkongerna, är exakt lika stora. Väggar och tak runt balkongerna är klädda med högtryckslaminat i vitt och bryter något mot cederträfasaden. Lägenheterna på det översta planet är indragna och har terrasser som är dubbelt så stora som balkongerna på våningarna längre ner.
  – Man har använt cederträ inte bara till fasaden, utan man har låtit det följa med in i de tre entrérummen. Det ger ett varmt och inbjudande intryck, säger David Öberg och berättar att intresset för byggnaden varit mycket stort.
  – Vi har tagit emot representanter från flera kommuner i Stockholmsregionen som visat intresse för Skagershuset. Det är en vacker byggnad som uppförts i en miljövänlig process med miljövänliga material, och att huset är fabriksbyggt innebär en mycket konkurrenskraftig kostnad. Detta, i kombination med att ett trähus byggs i Stockholm, gör att projektet troligen kommer att ge ringar på vattnet, säger han.