[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Jätten valde flexibel inredning Prefabricerade system är den lösning som valdes av Statoil Fornebu.


Jätten valde flexibel inredning

Prefabricerade system är den lösning som valdes av Statoil Fornebu.

– När elementen byggs i fabrik under kontrollerade förhållanden kan man säkerställa en jämn och god kvalitet, säger Trond Ødegaard, VD för Moelven Nordia Prosjekt.
  Ødegaard leder Moelvens engagemang i det prestigefyllda projektet Statoil Fornebu en liten bit utanför Oslo. Den extraordinära byggnaden med en areal på 66 000 m2 och kontorsplats för 2 300 anställda, ruvar i landskapet på Fornebulandet. Inredningen består av prefabricerade system-inredningar som ska erbjuda optimal flexibilitet i byggnadens driftsfas.
  – Vi monterar invändiga systemväggar i form av tätväggar, glasväggar och dörrar med höga ljudkrav. Dessutom levererar vi invändiga och utvändiga systeminnertak, berättar Ødegaard.
  Varje komponent är ytbehandlad i fabriken när den kommer till byggplatsen. Dess-utom är allt färdiganpassat på höjden, och till mer än 90 procent även på bredden. I stort sett har projektet använt sig av standardiserade prefabricerade produkter, men en viss utveckling har varit nödvändig för anpassning till byggnadens och byggherrens specifika krav. 

RESURSBESPARANDE. Industriell montering minskar antalet arbetstimmar ute på byggplatsen, bland annat genom att de olika yrkesmännen får mycket enklare tillgång till att lägga rör och kablar i hela utrymmet, utan att hindras av inredningen. Monteringen skapar också flexibla lösningar.
  – Med tekniska genomgående innertak och patenterad koppling mellan väggarna under innertaket, uppnår man maximal flexibilitet vid ombyggnad och återanvändning av material, plus att det ovanför innertaken finns öppna, fria utrymmen för tekniska lösningar, säger Ødegaard.
  Han menar att industriell montering bara kräver ner mot en tredjedel av tiden på byggplatsen jämfört med traditionellt byggande, plus att man slipper mycket buller och materialsvinn på byggplatsen.
  Avfallsmängden från byggbranschen i Norge är i dagens läge lika stor som avfallsmängden från alla norska hushåll tillsammans.
  – Hos oss ligger spill och avfall kvar på fabriken, där vi har retur- och återvinningsfaciliteter, säger Ødegaard.

EFTER STANDARD. – Vi producerar alla våra element i fabriken, säger Svein Erik Berntzen, marknadschef på Moelven Nordia.
  Nästan alla komponenter är standardiserade och väl beprövade, och kan gå raka vägen till industriell montering på byggplatsen. Enligt Berntzen kände Statoil väl till produkterna sedan tidigare och var på det klara med att man ville ha optimal flexibilitet i det nya huvudkontoret.
  – När byggnaden har tagits i bruk och ska fungera långsiktigt, kan man enkelt göra förändringar genom att demontera element och återmontera dem någon annanstans i byggnaden och med andra rumsformer, säger han.
  Prefabricering och industriell montering kräver bättre planering innan arbetet startar. Berntzen framhåller att detta är en stor fördel.
  – En av de stora utmaningarna i dagens byggbransch är att man under byggperioden råkar ut för förändringar och stopp i byggprocessen. En god förhandsplanering gagnar helt klart ekonomin i projektet, säger han. 

När byggnaden har tagits i bruk
och ska fungera långsiktigt, kan man
enkelt göra förändringar genom att
demontera element och återmontera
dem någon annanstans i byggnaden
och med andra rumsformer.
Svein Erik Berntzen, Marknadschef

Inredningssystem som uppfyller alla miljökrav

FÖR 15 ÅR SEDAN föll Moelven Nordias miljö-argument på ofruktsam jord. Marknadens respons uteblev fullständigt, berättar Svein Erik Berntzen, marknadschef i Moelven Nordia.
  – Vi var ute tio år för tidigt. Idag är det helt annorlunda och kunderna är mycket mer intresserade av miljön än för några år sedan, säger Berntzen, som menar att utvecklingen har varit särskilt markant de sista två–tre åren.
  – Vi har bara sett början. Miljöfokuset kommer bara att öka i framtiden. 

BREEAM VINNER TERRÄNG. Han tror att en av orsakerna är att det internationella miljöklassificeringsverktyget BREEAM håller på att få fäste i Norge. Här har stora aktörer inom fastigheter och utveckling gått i spetsen och visat att det är viktigt att tänka på miljön under hela byggnadens livscykel – och bidragit till innovativa lösningar inom allt från energiförbrukning till materialval och metod. Berntzen påpekar att det leder till att man fokuserar på allt fler aspekter av miljön.
  – Många inom branschen har även blivit bättre på att ta med hela livscykeln för byggmaterialen, inte bara slutprodukten på byggplatsen, säger han.

BERÄKNAD MED ÅTERVINNING. En ansenligt miljömässig fördel med Moelvens flexibla inredningssystem är att det handlar om standardiserade lösningar som kan återanvändas.
  – Det innebär att man i efterhand enkelt kan komplettera befintliga produkter. Då kan man demontera och återmontera inredningen och använda den gång på gång. Traditionellt sett hade de använda produkterna blivit rivningsmassa och genererat mycket avfall och damm. Med återanvändning slipper man att nytillverka och det gynnar CO2-bok-föringen. Dessutom blir det så klart billigare att slippa köpa nytt. Samtidigt är det enkelt att byta ut enskilda komponenter för att upp-datera och skapa en ännu bättre arbetsmiljö inom ramarna för en universell utformning, poängterar Berntzen, som berättar att Moelven Nordia har anpassat produkterna enligt kraven på universell utformning.
  – För vår del handlar detta bland annat om planlösningar, glasmärkning och akustiska förhållanden, säger Svein Erik Berntzen. Han berättar att Moelven Nordia även håller kurser för sina kunder i universell utformning och miljö, både om kraven i byggföreskrifterna och rekommendationer utöver dessa. 

AUTOMATISERAD DOKUMENTATION I BIM. Med miljökraven i dagens byggföreskrifter följer också krav på dokumentation. Moelven Nordia kan leverera dokumentation till alla sina produkter, och den är även knuten till objekt som kan användas i BIM, som är en digitaliserad modell för byggnadsdata. När arkitekten väljer innertak, väggar, glasfronter, mötesrum, kontorslandskap osv., medföljer dokumentationen och den ingår i informationsmodellen.
  – Detta sker automatiskt och sparar mycket tid och pengar för entreprenör eller byggherre, kommenterar Berntzen. 

EPD-MÄRKNING ÄR PÅ VÄG. Han berättar att man nu väntar på testkriterier för så kallad EPD-märkning av färdigmonterade produkter. EPD är en kortfattad miljödeklaration som sammanfattar miljöprofilen till en komponent, en färdig produkt eller en tjänst på ett standardiserat och objektivt sätt.
  – Vi kan märka och dokumentera alla enskilda komponenter, men vi har länge velat märka den slutliga färdigmonterade produkten också. Vi har varit beredda att stå för kostnaden, men saknat allmänna kriterier för att kunna genomföra detta. Nu håller märkningen emellertid på att införas, säger han. 

Kretsloppstankar

Fabriksbehandlade ytor och färdiginpassade material ger en renare byggprocess, minskade avgasutsläpp, mindre användning av spackel och mindre kapning, putsning och målning på byggplatsen. Detta innebär: 

Källsortering på fabrik, vilket ger minimalt spill och liten avfallsmängd. 

Kompletta materialleveranser och effektiv logistik. Minimerad miljöbelastning från transportverksamheten. 

Flexibla Moelven Nordia-produkter kan byggas om och byggas om …

80–90 procent återanvändning av produkterna vid ombyggnad. Bidrar till avsevärt mindre avfallsmängder och resursförbrukning. 

Kontor på nytt sätt
Aktivitetsstyrda arbetsplatser är den nya trenden inom utformning av ­kontorslokaler. Det betyder att man utnyttjar utrymmena på ett effektivt sätt och anpassar dem efter olika arbetsformer. Lösningen heter A2.
Från mejeri till kontor
Foto: Andreas Hulthén\n
När fastighetsförvaltaren presenterade ett alternativt förslag till nya lokaler för Arbetsförmedlingen i Halmstad, blev resultatet toppmoderna kontor i en tidigare industribyggnad.
Skapa flexibla kontor
Moelven Eurowand har levererat en komplett lösning för innerväggar till Sony Ericssons \nnya administrations- och utvecklingscenter i Lund. Husets väldiga atrium löper över \nfem plan och är en naturlig mötesplats för över tusen anställda.
Planering och byggande av ett kontor med systemväggar är en industriell byggmetod som ger renare och snyggare utseende, högre kvalitet och bättre ekonomi för markägarna på lång sikt jämfört med ett kontor som byggs på stället.
Attraktiva arbetsplatser
Visste du att kontorslokalernas utformning och kvalitet inte bara påverkar resultatet av de anställdas dagliga arbete, utan även är faktorer som ökar företagets attraktionskraft när det gäller att rekrytera kompetenta anställda?