[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Förnyelsebar framtid En snabbare övergång till biobaserad ekonomi ger skogsindustrin ny luft under vingarna, minskar användningen av fossilt material och banar väg för nya ­material och nya produkter, anser Carina Håkansson i Skogsindustrierna i Sverige.


Förnyelsebar framtid

En snabbare övergång till biobaserad ekonomi ger skogsindustrin ny luft under vingarna, minskar användningen av fossilt material och banar väg för nya ­material och nya produkter, anser Carina Håkansson i Skogsindustrierna i Sverige.

1. Hur ser du på debatten om biobaserad ekonomi? 
– Jag tycker att saken borde diskuteras ännu mer. Vi vill gärna öka kunskapen om bioekonomi, både hos myndigheterna och allmänheten, och vårt mål är att samarbeta med politiker och myndigheter i ännu högre grad än vi hittills har gjort. Vår styrelse har gett oss i uppdrag att bedriva opinionsbildning i dessa frågor, och vi ligger i startgroparna med detta arbete.  

2. På vilket sätt påverkas skogsindustrin av en starkare inriktning på bioekonomi? 
– Redan i dag pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom både pappersindustrin och sågverksbranschen, och detta kommer givetvis att fortsätta. Bioekonomins andel av samhällsekonomin skulle växa snabbt om de företag som i dag bygger hus industriellt erövrar nya marknadsandelar, eller om fler företag satsar på denna marknad. Det är ett skifte som ligger i tiden – ett paradigmskifte, skulle jag vilja kalla det. Det gäller även massaindustrin, som påverkas när efterfrågan på tryck- och tidningspapper minskar. Flera företag utvecklar nya produkter, och många produkter som i dag befinner sig på idéstadiet kommer vi att få se om några år. 

3. Det är en omfattande strukturomvandling av hela skogsindustrin? 
– Ja, den har redan börjat, och pågår med kraft. Pappersbruken styr om maskiner som tidigare har använts för produktion av tidningspapper, så att de kan framställa andra produkter. Det finns en hel del på innovationsstadiet. 

4. Vilken typ av produkter handlar det om? 
– Allt som kan tillverkas av olja, kan även tillverkas av trä: plast, diesel, kolfiber. Vi behöver inte vara beroende av fossila material. Mycket befinner sig ännu på laboratoriestadiet, men jag är övertygad om att vi om fem år kommer att ha många produkter som är baserade på trä som råvara. Tyg är en produkt som kan vara träbaserad, och med ökat globalt välstånd ökar även efterfrågan på tyg. Här finns det en stor potential.  

5. Kan denna förändring blåsa nytt liv i 1970- och 1980-talets debatt om utnyttjande av skogen? 
– Det tvivlar jag på. På den tiden oroade man sig över konkurrensen från länder med snabbväxande skog och ansåg att det var risk för att sågverken inte skulle vilja utnyttja den svenska skogen. Men så blev det inte; branschen tacklade konkurrensen, och efterfrågan på furu- och granfibrer förblev stor. Vi upplever ett uppsving, och efterfrågan på trä som byggmaterial ökar. Denna ökning kommer att hålla i sig i takt med att allt fler bostadshus och offentliga byggnader byggs i trä.  

6. Vilken är den största utmaningen för skogsindustrin i dag? 
– Det är att förhålla sig till kringliggande faktorer som världsekonomin, arbetslösheten, miljökatastrofer och utvecklingen i klimatfrågan. Där är bioekonomi en viktig faktor, och utmaningen är att lägga tillräckligt stora resurser på forskning och utveckling – och för att detta ska bli möjligt måste politikerna förstå hur viktig denna fråga är samt att trä är en förnyelsebar resurs.  

7. Hur kommer detta att påverka konkurrensen om skogsråvaran i framtiden? 
– I dag avverkar vi i Sverige nästan allt som kan avverkas utan att skogen tar slut. Men vi har hanterat skogarna på ett väldigt bra sätt de senaste 80 till 100 åren, och tack vare detta växer de nya skogarna bättre än de skogar vi nu avverkar. Det betyder att vi i framtiden kommer att kunna avverka mer på samma areal. Därmed kommer det att inom loppet av några få år finnas en större potential för att tillgodose en ökad efterfrågan på virke. Det är en gynnsam situation för länder som Sverige, men det ser inte likadant ut i alla delar av världen.
  Globalt har vi ett problem med avskogning och i många länder är det nödvändigt med storskaliga satsningar på att återskapa skog. Det är en viktig åtgärd för klimatet, men också för råvaror som kan säkra tillväxt i den globala bioekonomin. 

8. Hur ligger Sverige till i en internationell jämförelse av skogsindustrins roll i en biobaserad ekonomi? 
– Svensk skogsindustri är världsledande inom sitt område, och vi ligger långt framme när det gäller forskning, utveckling och innovation. Enligt min mening ligger vi bra till även i denna omställning. Inom skogsindustrin är i princip allt fossilt material borta, och det gäller även uppvärmning av bostäder och lokaler, där vi har ett unikt fjärrvärmesystem.  

9. Vilken typ av produkter kommer vi att få se först? 
– Tyger och nya typer av kartong. Det är material som kommer att efterfrågas allt mer eftersom jordens befolkning växer och levnadsstandarden generellt sett blir högre. Det går även att framställa kolfibertrådar av trä, och det borde vara intressant för bland annat bilindustrin.  

10. Vad är det som avgör när bioekonomin kommer att slå igenom på allvar? 
– Politisk vilja och företagens förmåga att förändra såväl produkter som affärsmodeller. Dessutom påverkar oljepriset tempot på utvecklingen. På sistone har oljepriset sjunkit, och då blir det inte lika intressant att satsa resurser på att utveckla alternativ. Men klimatfrågan kommer att driva på utvecklingen av bioekonomin. Dessutom måste vi använda mindre av de råvaror som inte är förnyelsebara. De kommer att ta slut, och det talar för att användningen av trä kommer att öka.

Prenumerera på inspirationstidskriften Goda Rum