En bro för framtiden - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
En bro för framtiden När Solnabron byggdes 1942 planerade man för framtiden. Bropelarna skulle vara flyttbara för bästa möjliga flexibilitet. Men det utnyttjades aldrig – och nu har bron tjänat ut. Sedan juli förbinds Stockholm och Solna av en träbro, levererad av Moelven Töreboda AB.


En bro för framtiden

När Solnabron byggdes 1942 planerade man för framtiden. Bropelarna skulle vara flyttbara för bästa möjliga flexibilitet. Men det utnyttjades aldrig – och nu har bron tjänat ut. Sedan juli förbinds Stockholm och Solna av en träbro, levererad av Moelven Töreboda AB.

BRÖN ÄR EN VIKTIG länk mellan Stockholm och grannkommunen Solna. Den ska svälja mycket trafik – varutransporter, jobbpendlare, utryckningsfordon och fritidstrafik. Varje dygn rullar 24 000 fordon till och från huvudstaden över Solnabron. Under bron löper järnvägslinjen Värtabanan och E4/E20 med sin intensiva trafik. Den stora ombyggnadsprocessen som pågår är därför inte helt okomplicerad. Att byta bro är bara en liten del i ett gigantiskt ombyggnadsprojekt där det så småningom kommer att växa fram en helt ny stadsdel på en överdäckning över järnvägen och Europavägen. Det kommer att finnas plats för 5 000 bostäder och 36 000 arbetsplatser inom handel, forskning och vård.
  Träbron är en tillfällig lösning som ska användas i tre år. Efter denna tid kommer en ny, permanent bro att ersätta den gamla.
  – Att bygga en tillfällig bro i trä har stora fördelar, inte minst miljömässigt. När det är dags att riva den blir det mycket enklare än om det hade varit en stål- och betongkonstruktion. Dessutom går det att återanvända delar av den i andra moment av bygget eller på andra platser, säger Janne Andersson som var Svevias platschef under den första etappen av bygget.

Att bygga en tillfällig bro i trä har stora fördelar, inte minst miljömässigt.
Janne Andersson, Svevias platschef

TVÄRFUNKTIONELL ARBETSGRUPP. Den nya stadsdelen, tidigare benämnd Norra stationsområdet, kommer att heta Hagastaden och vara färdig år 2025. Genom den stora överdäckningen kommer Solnabron inte längre att upplevas som en bro – det kommer att uppfattas som om allt ligger i ett enda plan.
  Den bro som Moelven Töreboda har levererat är företagets största någonsin, och en av de allra längsta träbroarna i hela Europa. Till ytan är det till och med den största, eftersom den består av två körfält i vardera riktningen samt två gång- och cykelbroar.
  – Storleken och en relativt kort leveranstid var den stora utmaningen för oss, förklarar Johan Åhlén som är projektchef på Moelven Töreboda.
  – Samtidigt har det varit ett mycket stimulerande projekt. Vi har arbetat i en tvärfunktionell arbetsgrupp med personer från konstruktion, inköp, produktion och logistik. Tillsammans har vi utvecklat nya idéer både när det gäller tillverkningsteknik och logistik, säger han.
  Logistiken har varit en nyckelfråga. Det har varit stora volymer insatsvaror på väg till fabriken i Töreboda och många mycket stora transporter från fabriken till byggplatsen. Totalt krävdes inte mindre än 85 trailertransporter för att få alla brodelar på plats.

De olika brodelarna hade förborrats med 46 000 hål för genomgående bultar som håller samman de olika delarna. bara fyra av alla hål var tvungna att borras om för att passa.
Henrik Åslund, Svevias platschef

STOR UPPMÄRKSAMHET. Henrik Åslund var Svevias platschef under den andra etappen av brobygget. Han berättar att samordningen mellan Svevia, Moelven Töreboda och dess underentreprenörer har löpt friktionsfritt.
  – Allt har levererats i rätt tid och producerats med hög precision. De olika brodelarna hade förborrats med 46 000 hål för genomgående bultar som håller samman de olika delarna. Bara fyra av alla hål var tvungna att borras om för att passa, säger han.
  När Moelven levererat bron och den hade monterats på plats, återstod fortfarande en hel del arbete för Svevia innan den kunde tas i bruk. El- och gasledningar och optiska kablar som löper längs bron har monterats, påkörningsskydd har satts upp i form av stålräcken, körbanorna har asfalterats och stolpar för vägskyltar och en trängselskattsportal har monterats.
  – Det är ett spännande projekt som väckt stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Det är ovanligt att man bygger så långa träbroar. Ända från Australien har jag blivit uppringd av journalister som skrivit om den, säger Johan Åhlén.

Totalt krävdes inte mindre än 85 trailertransporter för att få alla brodelar på plats.
Johan Åhlén, projektchef på Moelven Töreboda AB

STORLEKEN HAR BETYDELSE. Åtminstone när det gäller träbroar. När Moelven Töreboda började arbeta med Solnabron togs all kapacitet i anspråk för en enda bro. Det är resurser som hade räckt till produktion av 20 mindre, vanliga broar på samma tid. Den tillfälliga Solnabron är tillverkad av massivt trä: 48 sammanfogade limträbalkar i bredd, var och en 630 mm höga. Balkarna ligger förskjutna i förhållande till varandra och hålls samman med genomborrade stålstag. Konstruktionen blir mycket stabil och klarar att bära 60 ton. Det innebär att den kan trafikeras av långtradare med full last.
  Kraven är inte lika stora på gång- och cykelbroarna. De består av två stycken 63 mm tjocka Kerto Q-skivor som vilar på 720 mm höga limträbalkar och kan belastas med 12 ton. Det betyder att inte bara gång- och cykeltrafikanter kan färdas på den. Även renhållningsfordon kan användas på broarna.
  – Konstruktionsmässigt och byggtekniskt är det som vilket annat brobygge som helst. Skillnaden är att det är mer material, större dimensioner och högre vikt. Det är logistiken i projektet som är den stora utmaningen. Det har vi hanterat genom att ha regelbundna och effektiva möten med personal från alla berörda avdelningar. Problem som uppstått har lösts innan de hunnit utvecklas till stora hinder, säger projektledaren Tomas Frödelius.
  Den mängd material som använts i konstruktionen ger en uppfattning om projektets storlek. Totalt har det gått åt 2 200 kubikmeter limträ. Och de stålstag som håller ihop brons olika sektioner räknas i meter vid ett vanligt brobygge. Till Solnabron behövdes 7 kilometer stålstag.
  – Solnabron är vårt största projekt någonsin, konstaterar Tomas Frödelius.