Bygger för framtiden - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Bygger för framtiden Vd Harald Vaagaasar Nikolaisen på Statsbygg i Norge tycker att byggprojekt ska vara just projekt, inte summan av olika aktörers avgränsade insats. Han tror att framtiden kommer att bjuda på både mer industriellt byggande och smartare byggnader.


Bygger för framtiden

Vd Harald Vaagaasar Nikolaisen på Statsbygg i Norge tycker att byggprojekt ska vara just projekt, inte summan av olika aktörers avgränsade insats. Han tror att framtiden kommer att bjuda på både mer industriellt byggande och smartare byggnader.

1. Vilken roll vill Statsbygg spela i för-hållande till det offentliga rummet?
– Statsbygg ska synas, både fysiskt och i den -offentliga debatten. Fysiskt genom våra byggnader, fastigheter och stadsrum. Vi bygger fram-tidens kulturminnen samt förvaltar centrala delar av Norges kulturarv och de mest ikoniska byggnaderna. Samtidigt ska Statsbygg i den offentliga debatten och i förhållande till branschen spela en myndighetsroll och bidra till att utvecklingen av vårt yrkesområde är kunskapsbaserad. 

2. Vilket ansvar har Statsbygg i egenskap av offentlig aktör?
– Statsbyggs ansvar är först och främst att erbjuda kostnadseffektiva, bra och funktionella lokaler till statliga verksamheter. Vårt samhällsuppdrag är att vara statens centrala rådgivare i bygg- och fastighetsärenden, fastighetsförvaltare och fastighetsutvecklare. Samtidigt är Statsbygg ett verktyg som regeringen använder för att förverkliga samhällspolitiska mål i förhållande till arkitektur, statliga planintressen, kulturminnesskydd och miljö. Därtill förväntas Statsbygg vara en förebild för hela bygg- och anläggningsbranschen. 

3. Hur ska Statsbygg leva upp till rollen som förebild inom byggbranschen?
– Genom att vara en krävande beställare i våra projekt kommer vi att driva utvecklingen framåt i branschen. Samtidigt som vi utmanar arkitekter, rådgivare, entreprenörer och leverantörsbranschen att uppfylla de krav vi ställer, måste vi ge dem svängrum att själva föreslå bra, funktionella och innovativa lösningar. Det gör vi genom att bjuda in till tävlingar där man inte bara bedöms efter pris, utan tilldelas uppdrag enligt kriterier som kvalitet och funktionell uppgiftsförståelse. 

«Genom att optimera dagens användning
lägger vi den viktigaste grunden för att
även lösa morgondagens utmaningar.» 
Harald Vaagaasar Nikolaisen

4. Vilken plats kommer trä att ha som material i framtidens byggprojekt?
– Användningen av trä kommer kort sagt att öka, men från en låg nivå. Våren 2013 levererade Statsbygg en analys till LMD (Landbruks- och matdepartementet) som ett kunskapsunderlag för utvärdering av hur den offentliga sektorn kan bidra till att öka användningen av trä. Våra rekommendationer till LMD var att öka kunskapen om användning av trä i branschen och bland dem som anger riktlinjerna, att stärka dokumentationskraven för olika byggmaterial, däribland miljö och klimatmässiga egenskaper, samt att använda offentliga byggherrar som exempel. 

5. Kan du peka på några specifika -offentliga byggprojekt och berätta lite om vad det är som gör dem bra?
– När det gäller miljö vill jag peka på våra Future-built-projekt: Det nya nationalmuseet, Fram-senteret och Folkehelseinstituttet.
  – Och när det gäller arkitektur: Operan, Informatikkbygget 2 i Blindern och Gulating Lagmannsrett.
  – När det gäller stadsutveckling/stadsrum: Pilestredet Park och Operan. Och slutligen i fråga om forskning och utveckling (FoU) vill jag lyfta fram Fornebu som lade grunden för bokföring av växthusgaser samt Urbygningen i Ås för användning av lean och BIM.

6. På vilket sätt kan Statsbygg bidra till att förebygga problem i morgondagens byggprojekt?
  – Vi satsar på forskning och utveckling för att skaffa oss den kunskap och kompetens som krävs för att möta morgondagens utmaningar. Men det allra viktigaste vi gör är att tillgodose våra kunders behov här och nu. Merparten av morgondagens byggnader är redan byggda och i full verksamhet. Genom att optimera dagens användning lägger vi den viktigaste grunden för att även lösa morgondagens utmaningar. 

7. På vilket sätt kommer den digitala tekniken att förändra byggbranschen?
– Byggbranschen befinner sig mitt uppe i ett paradigmskifte med användning av ny digital teknik. Fram tills nu har mycket fokus legat på att utveckla dessa verktyg, men de har använts i befintliga arbetsprocesser. Digitaliseringen öppnar upp för att man ska kunna jobba på nya sätt. Traditionellt har byggprojekt varit upplagda som en stafett i vilken de olika aktörerna ansvarat för olika etapper, från programfas till drift och förvaltning. Det vi nu ser är att mer information i ett tidigt skede skapar utrymme för andra processer då aktörerna gemensamt kommer fram till lösningar för byggnadens hela livstid. Detta är potentiellt en «game changer» som kan förändra kontrakt, genomförandemodeller, entreprenadformer och roller/maktförhållanden mellan aktörerna i branschen. 

8. Hur ser morgondagens byggprojekt ut?
– Mer arbete över yrkesgränserna och uppluckring av traditionella yrkesgränser som har sina rötter i medeltidens hantverksskrå: Byggprojekt ska vara just projekt, inte summan av olika aktörers avgränsade insats.
  – Smartare byggande: mer digital teknik utmanar traditionella lösningar för värme och ventilation.
  – Mer industriellt byggande.

9. Hur ser miljötänket ut i branschen?
– Statsbygg märker av högre förväntningar på miljövänliga byggnader från uppdragsgivare, användare och leverantörer. Vi ser även att detta inte alltid behöver betyda högre kostnader. Ett arealeffektivt byggande är också viktigt för att vi ska uppnå våra miljömål. Större fokus på livsförloppskostnader kommer att understödja detta.
  Vi upplever inte att den aktuella problemställningen är «varför ska vi bygga miljövänligt?», utan snarare «hur ska vi bygga miljövänligt?». I detta avseende har Statsbygg stor nytta av den pågående intensiva innovationen av miljövänliga lösningar både nationellt och internationellt.

10. Hur optimerar man morgondagens byggprojekt?
– Medvetna uppdragsgivare och användare som vet vad de vill ha, och bra byggherrar som kan förverkliga detta i form av krävande beställningar till marknaden, med plats för att ge uppdragen åt de bästa – vilket inte alltid är samma sak som de billigaste.