[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]
Bygg för framtiden


Bygg för framtiden

Svein Rosseland, produktchef på Moelven Modus, tycker att EY-projektet är ett bra exempel på att det lönar sig att tänka långsiktigt ur ett kostnads- och miljöperspektiv. Han efterlyser dock mer fokus på de långsiktiga miljövinsterna när byggherrarna projekterar nya företagsbyggnader.

 – Poängen är att se miljövinsterna under byggnadens hela livstid. Prefabricerade system- och inredningslösningar som kan återanvändas gång på gång är ett väldigt enkelt sätt att börja på, säger han. En av utmaningarna i projekteringen av nya företagsbyggnader är att byggherrarna har ett alltför ensidigt fokus på ekonomi, estetik och funktionalitet – medan miljö och flexibilitet inte prioriteras. 

Han anser att de lösningar som väljs ofta är anpassade efter byggnadens fem första levnadsår, men en byggnad som ska stå i minst 50 år kommer med stor sannolikhet att behöva förändras flera gånger redan under de första 5-10 åren.

 – Det bristfälliga framåttänkandet är en paradox när vi vet att byggbranschen står för 40 procent av CO2-utsläppen. 

Dokumenterade miljövinster. Enligt en forskningsrapport framtagen av Sweco för Moelven Modus och det svenska fastighetsbolaget Örebroporten finns det vid ombyggnad av företagsbyggnader betydande vinster att hämta, både miljömässigt och ekonomiskt, genom att använda prefabricerade systemväggar i stället för platsbyggda väggar. 

Studien jämförde en platsbyggd innervägg med en prefabricerad systemvägg från Moelven Modus av typen Uni Wall. I livscykelanalysen för de båda väggtyperna tog man hänsyn till utvinning av material, produktion av komponenter, transport, uppsättning, demontering och avfallshantering.

 – Med systeminredning får du 50 procent tidsbesparing, du sparar 60 procent i kostnader och miljö- besparingen blir hela 95 procent.

Matematiken borde vara enkel, men ändå ser vi ofta att man inte vidtar nödvändiga åtgärder under projekteringen. 

Enligt Rosseland är det inte stor skillnad på byggkostnaderna när en byggnad uppförs för första gången, men poängen är just att utgå från de långsiktiga besparingarna under byggnadens livstid.

 – Det är då som den stora skillnaden mellan platsbyggda lösningar och flexibel systeminredning visar sig. Att riva och bygga nytt är en enorm miljö-belastning och kostar dessutom mycket pengar. Återvinning och återanvändning är raka motsatsen.

Återanvändning lönar sig. Rosseland hänvisar till följande rön i studien som han har räknat om till ombyggnaden i EY:s lokaler och de lösningar som användes där, och han tycker att siffrorna talar för sig själva.

 – Vid ombyggnad utgör CO2 -utsläppet för en platsbyggd vägg 28,1 kg, medan siffran för en prefabricerad systemvägg endast uppgår till 1,4 kg. Det borde vara en tankeställare.Han understryker att allt från stål, isolering och glasväggar till gipsplattor och andra komponenter enkelt kan återanvändas om man har ett system för detta.

 – Många byggherrar är väldigt snabba med att mäta återvinningsgraden i projekten, men det är nästan ingen som mäter återanvändningsgraden. Det är en paradox, eftersom det är just här man kan göra stora besparingar.

Politisk vuxenutbildning. Moelven Modus jobbar nu aktivt i de politiska miljöerna för att öka medvetenheten och få till stånd nödvändiga regeländringar som effektivt kan minska avfallsmängden och CO2-utsläppen. Rosseland har bland annat haft möten med politiska myndigheter i Sandnes och Stavanger samt stortingsgruppen för Miljöpartiet de gröna (MDG).

 – Vi är ju överens om målen, men politikerna måste vidta de nödvändiga åtgärderna. Miljöpotentialen i byggbranschen är enorm. Flera av politikerna i Sandnes tyckte att det var nyttigt att få lite vuxenutbildning och de var överraskade över hur mycket man kan åstadkomma med enkla åtgärder. Även MDG berömmer de miljövänliga lösningarna från Moelven Modus.

Riva eller förnya?
Foto: Hampus Lundgren/RedInk
När konsultföretaget EY-Norge skulle förnya sitt huvudkontor i Oslo funderade de på att riva allting invändigt och bygga nytt. Men i stället satsade de på systeminredningar från Moelven Modus, minskade kostnaderna med 50 procent och imponerade på Miljöpartiet.
Imponerad över miljö-vinsten
Flexibla inredningslösningar med en hög grad av återanvändning är ett bra exempel på vad man borde göra mer av. Det säger Knut Falk Qvigstad, politisk rådgivare i stortingsgruppen för Miljöpartiet de gröna (MDG).
Attraktiva arbetsplatser
Visste du att kontorslokalernas utformning och kvalitet inte bara påverkar resultatet av de anställdas dagliga arbete, utan även är faktorer som ökar företagets attraktionskraft när det gäller att rekrytera kompetenta anställda?
Moelven Modus
Att inreda med systemväggar från Moelven Modus är det bästa miljövalet. Du inreder med ett kretsloppsanpassat miljödeklarerat byggsystem, där komponenterna är designade för att plockas ner och monteras upp igen i en ny rumsbildning och minimerar därmed belastningen på vår gemensamma miljö. Du kan också välja vår lösning Multi Room - ett komplett rum för alla typer av kontorsmiljöer.
Moelven Modus AB
Moelven Modus är Nordens ledande producent och leverantör av flexibla rumslösningar för kommersiella byggnader. Företaget har under många år utvecklat rationella och moderna systemprodukter som ger kunderna bra och effektiva arbetsplatser. Alla tjänster och produkter som är nödvändiga för att skapa kompletta rumslösningar ingår i projekten.