Ytterpanel som ger liv - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Ytterpanel som ger liv

Trä spelar en allt större roll för utformningen av nybyggen – även för flerfamiljshus i storstadsmiljöer, där andra material länge har varit en självklarhet.
I Ängsnäs Glänta, ett bostadsområde i södra Storstockholm, har Åke Sundvall Byggnads AB uppfört modulbyggda bostadsrätter i två flerbostadshus i tre våningar som levererats av Moelven ByggModul. Foto: Jan Lillehamre
I Ängsnäs Glänta, ett bostadsområde i södra Storstockholm, har Åke Sundvall Byggnads AB uppfört modulbyggda bostadsrätter i två flerbostadshus i tre våningar som levererats av Moelven ByggModul. Foto: Jan Lillehamre
01.11.2012
Moelven Industrier ASA

Text Tommy Hellström
Foto Jan Lillehamre

Trä har en specIell plats i våra hjärtan. Kärleken till skogen och trä som material är starkare i Skandinavien är på de flesta håll i världen. Det är därför naturligt att vi försöker använda trä som byggmaterial när det är möjligt. En träfasad smälter in i omgivningen på ett naturligt sätt, och på landsbygden har trä alltid varit ett förstahandsval. Samtidigt har vi vant oss vid att sten, tegel och betong varit det vanliga i stadsmiljöer. Det finns undantag, exempelvis de så kallade landshövdingehusen som främst finns i Göteborg. Av brandsäkerhetsskäl tilläts bostadshus på 1800-talet att ha högst två våningar i trä. Det löste man genom att bygga den första våningen i sten, och på denna två våningar i trä. Byggnadstypen landshövdingehus fick sitt namn av att modellen godkändes av dåvarande landshövdingen Albert Ehrensvärd d.ä.

Nu, mer än 100 år senare, är brandsäkerheten inte en lika aktuell fråga sedan vi fått det brandskyddade trävirket. Därför har arkitekterna fått ytterligare ett material att använda vid gestaltningen av flerbostadshus. Tendensen märks särskilt tydligt när det gäller modulbyggda flerfamiljshus.

– Vi vill jobba med trä som fasadmaterial. Det är en naturlig produkt, och i ett av våra projekt – Skagershuset i Årsta – blir det också en naturlig förlängning av Moelvens byggmoduler som vi använder där, säger arkitekten Björn Ahrenby på OWC Architects.

– Att arbeta med trä är ett traditionsrikt hantverk med anor långt bak i tiden. Det finns en nedärvd kunskap om materialets fördelar. Med moderna byggsystem går det dessutom att bygga höga hus i trä. I vissa andra länder bygger man ännu högre än i Sverige. Det är en spännande utveckling, tycker Björn Ahrenby.

Trä sänker pulsen

– Trä tar fram människans bästa sidor, tycker David Öberg, som är marknadschef på Moelven ByggModul AB.

– Titta på filmen Broarna i Madison County, säger han. – I den filmen är trä hela tiden en kuliss. Det får till och med den stentuffe Clint Eastwood att drabbas av romantik!    

David Öberg tar resonemanget ytterligare ett steg:

– Det har blivit ett allt hårdare klimat i städerna. När vi använder mer naturmaterial tror jag faktiskt att det kan bidra till att sänka pulsen lite, understryker han. Han hävdar också att det inte är en slump att man tidigt började använda trä i pensionärsbostäder. Där lever de boende en stor del av dygnets timmar, och där är både boendemiljön och den omgivande miljön av stor betydelse.

David Öberg menar också att den ökade användningen av trä i första hand är resultatet av en tilltagande miljömedvetenhet. Men även den tekniska utvecklingen spelar roll. Nya byggsystem skapar nya möjligheter.

– Vi utvecklar nya system och detaljlösningar som ger arkitekternas kreativitet större spelrum. Samtidigt talar byggherrarna numera alltid om ”hållbart byggande”. Allt detta är faktorer som samverkar och som leder till ett flitigare utnyttjande av trä som fasadmaterial i flerbostadshus, säger han.

Åldras med stil

I Ängsnäs Glänta, ett bostadsområde i södra Storstockholm, har Åke Sundvall Byggnads AB uppfört modulbyggda bostadsrätter i två flerbostadshus i tre våningar som levererats av Moelven ByggModul. Här har man valt fasader i brandimpregnerad granpanel som behandlats med järnvitriol – ett material som får en vackert grå patina när det åldras.

– Det är ett levande och vackert material. Man kan aldrig exakt säga hur det ter sig om tio år, men man kan ju hoppas att det blir som med oss människor – att det bara blir vackrare med åren, säger Sarah Segerman som är projektledare hos Åke Sundvall Byggnads AB. Hon håller i trådarna för Skagershuset i Årsta, som kommer att inrymma 33 bostadsrätts- lägenheter och vara inflyttningsklart hösten 2013.

– Det huset byggs i ett befintligt bostadsområde med flerbostadshus som uppfördes på 1940- och 1950-talen. Vi har valt att inte upprepa de tegelfasader som finns runtomkring för att markera att detta är en byggnad från en ny tid. Valet föll slutligen på cederträ. Det är ett vackert material och bidrar till att det blir en byggnad som sticker ut, berättar hon.

Hon påpekar att vi i Sverige har en lång tradition och mycket erfarenhet av att bygga och använda trä. Trä är ett välbeprövat fasadmaterial och dessutom är det ett bekant material som är omtyckt av de allra flesta.

– Det är en av anledningarna till att vi vill använda trä. En annan anledning är att trä ger nästan oändliga variationsmöjligheter. Man kan använda olika träslag och de kan behandlas på olika sätt – oljas, målas eller användas obehandlat. Valet av träslag och hur det behandlas avgör vilken karaktär byggnaden får, säger Sarah Segerman.

Skapar särprägel

Arkitekterna är ofta drivande när nya eller nygamla material blir mode. Den stora utmaningen för arkitekten är att ge byggnaden en personlig karaktär – att det blir en byggnad som sticker ut, men samtidigt smälter in i den omgivande miljön på att naturligt sätt. Numera spelar miljötänkande en viktig roll vid valet av material, men det estetiska värdet har också stor betydelse. I förlängningen skapar det ett incitament för leverantörerna att utveckla tekniker som ger möjligheter som tidigare saknats.

– Vi har haft en nära dialog med Moelven och fått ett bra grepp om möjligheterna i deras byggsystem. Modulsystemet medför vissa begränsningar interiört, men i samarbete med Moelvens tekniker hittar vi de lösningar som krävs. Vi befinner oss nu i en spännande process där vi tillsammans med Moelvens tekniker gör allt för att säkerställa byggnadens arkitektoniska uttryck. Gestaltningen av exteriören påverkas inte nödvändigtvis av modulsystemet förutsatt att ett tydligt helhetsgrepp har tagits från början, förklarar Björn Ahrenby.

– Vi undersökte vi många olika träslag för Skagershuset innan vi tillsammans med byggherren kom fram till att impregnerat cederträ skulle ge huset rätt karaktär. Det är lite exklusivare och dyrare än gran, och det är tåligare än lärk. Jag brukar säga att ceder är den nya lärken i det här sammanhanget men förhoppningsvis inte bara en tillfällig trend. Cederträet kommer att gråna och ge fasaden en vacker patina när det åldras, säger han.

En ny trend
Sarah Segerman påpekar att detta sätt att använda trä ställer vissa krav på byggnadens design:

– För att fasaden ska gråna jämnt och snyggt får byggnaden inte ha stora takutsprång eller andra detaljer som skuggar vissa fasadpartier.

Hon är övertygad om att det vi ser nu är början på en trend, och att användningen av trä kommer att fortsätta öka.

– Det pågår ständigt ett sökande efter nya sätt att uttrycka arkitektur. Parallellt sker det en utveck- ling av olika byggsystem som skapar nya möjlig- heter att utnyttja fördelarna med trä som byggmaterial. Dessutom har miljöfrågan fått en central plats i byggandet. Allt det talar för att vi kommer att se mer trä framöver.

De allra flesta anser att trä är ett vackert material i byggnader – oavsett om man väljer den svenska eller norska granen, sibirisk lärk eller kanadensisk ceder. Det är de olika träslagens egenskaper – och pris – som styr valet.

David Öberg berättar att Storstockholm är den huvudsakliga marknaden. Det är där det byggs mest, och det är där trender får fäste innan de sprider sig.

– Initiativet finns hos arkitekterna. Vi tar fram de tekniska lösningarna och visar vilka alternativ som är möjliga. Och vi ser att det har fått ett snabbt genomslag. För två år sedan förekom i stort sett bara putsade fasader på våra modulbyggda flerbostadshus. Idag har ungefär hälften träfasa- der, säger han. Han berättar också att det pågår en intensiv utveckling av olika profiler för träfasader inom Moelven Wood – ett utvecklingsarbete som kommer att synas på fasader i framtida byggnader från Moelven ByggModul.

För ytterligare information:

David Öberg, mobil 070 557 7227