[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Svagt resultat för Moelven under 2011

Det totala rörelseresultatet för Moelven uppgick för 2011 till 13 MNOK (243). Krävande internationella marknadsförhållanden och förluster på enstaka projekt är de främsta orsakerna till det svaga rörelseresultatet.
26.01.2012

Koncernens totala nettoomsättning för 2011 slutade på 8060 MNOK (7184). Nettoomsättningen och rörelseresultatet för koncernen uppgick under fjärde kvartalet till 2011 MNOK (1885) respektive minus 2 MNOK (minus 35).

Inte nöjd

Koncernchef Hans Rindal på Moelven Industrier är inte nöjd med resultatet för 2011 och ger följande förklaring till siffrorna:

- Om vi börjar med driften är det främst två saker som påverkat resultatet. Den ena är en förlust på ca 40 MNOK under tredje kvartalet. Förlusten är relaterad till projekt inom vår elektroverksamhet.  Den andra är ovanligt låga bruttomarginaler för svenska sågverk med inriktning på export, säger Rindal.

Låg internationell aktivitet

Han förklarar detta bland annat med att skuldkrisen i Europa har bidragit till att efterfrågan på dessa marknader varit lägre än normalt:

- Detta har medfört sjunkande priser på industriträ samtidigt som euron försvagats vilket innebär sämre konkurrenskraft för producenter utanför euroområdet. På råvarumarknaden i Sverige har hård konkurrens bidragit till en fördröjning i nedgången av råvarupriserna från den historiskt höga nivån för ett år sedan. Sammantaget har nämnda faktorer lett till att vi tyvärr gått med förlust i den här delen av verksamheten, förklarar Rindal.

Säkringsrelaterad förlust

En tredje förklaring till det svaga resultatet efter finansposter är att finanskostnaderna ökade betydligt jämfört med föregående år. Moelvenkoncernen har under fjärde kvartalet övergått från norsk till internationell redovisningsstandard, vilket medför att finansposterna varierar mer än tidigare.

Den främsta orsaken är att orealiserade förluster och vinster på finansiella säkringsinstrument som använts till säkring av valutakurser, räntor och kraftpriser framåt i tiden nu ska redovisas för varje period.  Icke kontanta poster som är relaterade till sådana säkringsinstrument utgjorde minus 17 MNOK (plus 29) för kvartalet och minus 60 MNOK (plus 33) totalt för året.

- Den här gången var det dumt att vi säkrade oss så tidigt med tanke på att vi hade kunnat göra det bättre, säger Rindal. Säkringarna gjordes dock för att undvika att betala mer i händelse av ökade priser.

Resultatet före skatt landade på minus 112 MNOK (plus 230).

Bättre fjärde kvartal

Rörelseresultatet för årets fjärde kvartal är emellertid bättre än föregående års. Divisionen Byggsystem har haft hög aktivitet på en krävande marknad och aktiviteten i byggvarudivisionen Wood har varit normal för säsongen i Norge och Sverige men vikande i Danmark.

- Delar av vår verksamhet går bra i alla divisioner men tyvärr inte tillräckligt bra för att väga upp årets förluster, säger Rindal. I vilket fall kan vi konstatera att det är bra att ha flera ben att stå på, säger han.

Utsikter

Trots ett otillfredsställande resultat i fjol och blandade framtidsutsikter planerar koncernen för en normal aktivitetsnivå under 2012.

- Det är inte länge sedan vi befann oss i en finanskris som vi klarade relativt bra eftersom vi vidtog nödvändiga åtgärder.  Den färska erfarenheten gör att vi nu har beredskap om aktivitetsnivån skulle gå ned, säger Rindal.

De mest internationella delarna av Moelven har brottats med lägre efterfrågan och sjunkande priser under hela andra halvåret 2011 och åtgärder har vidtagits på flera håll.

Långsiktig likviditetsreserv

Finansiellt sett har koncernen tillfredsställande soliditet och en tillräcklig, långsiktig likviditetsreserv för att kunna genomföra nödvändiga omställningar i driften. Man förbereder en viss nedtrappning av investeringsnivån med verkan under 2012 om inte marknadsförhållandena förbättras.

För ytterligare information:

Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910
Finansdirektör Morten Sveiverud, +47 90980667
Ass. Finansdirektör Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701