[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Moelvens bästa resultat sedan 2007

Rörelseresultatet under andra kvartalet ökade till NOK 175 miljoner mot 48 miljoner under samma period 2015. Det är koncernens bästa kvartalsresultat sedan 2007.
26.08.2016
Moelven Industrier ASA

Samtidigt ökade Moelvens rörelseresultat ackumulerat för första halvåret till NOK 205 miljoner (NOK 70 miljoner samma period föregående år). Det är en förbättring av rörelseresultatet för andra kvartalet och första halvåret under året på NOK 127 miljoner respektive 135 miljoner jämfört med samma perioder 2015.

Nöjd koncernchef
Koncernchef Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA är mycket nöjd med insatsen och resultatet.

– Siffrorna visar på en kraftig förbättring av rörelseresultatet jämfört med samma perioder i fjol. Vi måste faktiskt gå tillbaka till före finanskrisen – dvs. 2007 – för att hitta bättre resultat. Jag är mycket nöjd och vill tacka alla anställda för deras insats, säger Kristiansen. 

Förbättrat med 46 procent
Med hänsyn tagen till genomförda nedskrivningar och kostnadsjusteringar för andra kvartalet 2015 på totalt NOK 70 miljoner, förbättrades rörelseresultatet med 46 procent.

– Det fina resultatet beror på en kombination av en allmänt positiv marknad och effekterna av interna förbättringsåtgärder, säger Kristiansen.

Omsättningen ökade betydligt
Omsättningen under kvartalet ökade också betydligt jämfört med samma perioder föregående år. Rörelseintäkterna under andra kvartalet ökade med 11,5 procent till 2 930 miljoner NOK (2 628). För första halvåret ökade rörelseintäkterna med 11,9 procent till 5 535 miljoner (4 944).

– För juni kunde vi för första gången i Moelvens historia notera rörelseintäkter för en månad som översteg en miljard norska kronor, och vi har nu en årlig omsättningstakt på mer än NOK 10 miljarder. Orsakerna är huvudsakligen ökade volymer, säger Kristiansen.

Finns förbättringspotential
Trots förbättringarna finns det fortfarande enheter som påverkar koncernens resultat negativt.

– I handlingsplanen för driftsförbättring och strukturering av koncernen som ingår i den långsiktiga strategiplanen som har lagts för att nå koncernens lönsamhetsmål har det allokerats betydande resurser för förbättringsarbete på dessa enheter. Programmet fortsätter med hög intensitet och kommer att bidra till ökad lönsamhet i den underliggande driften, säger Kristiansen.

Nytt låneavtal på plats
Ett nytt långsiktigt låneavtal för koncernen som ersätter tidigare låneavtal ingicks i juni.

– Att ha finansieringen säkrad genom bra avtal med bankerna är mycket viktigt gör oss. Det är också en säkerhet för vidare drift och utveckling i koncernen, säger koncernchefen.

Goda utsikter
Utvecklingen på marknaden för Moelvens trämekaniska verksamhet förväntas vara stabil. I projektverksamheterna fortsätter den positiva trenden med hög efterfrågan både i Norge och Sverige för limträ och moduler, samt i Sverige för inredningar. Undantaget är den norska inredningsverksamheten, där marknaden är vikande. Kapacitetsanpassningar kommer att bli nödvändiga.

– För koncernen samlat förväntas rörelseintäkterna öka något. Koncernen har ett bra utgångsläge för fortsatta förbättringar. Totalt förväntas resultatet för 2016 bli något högre än 2015. Koncernen har en långsiktig målsättning om en avkastning på det arbetande kapitalet på 13 procent, säger Morten Kristiansen.

För mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668