Kvartalsresultat på 45,5 miljoner norska kronor för Moelven - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Kvartalsresultat på 45,5 miljoner norska kronor för Moelven

Moelvens nettoomsättning uppgick under årets andra kvartal till 2 186 miljoner norska kronor, i nivå med samma period i fjol. Rörelseresultatet landade på 45,5 miljoner norska kronor, vilket är 10 miljoner mindre än motsvarande period 2011.
13.07.2012
Moelven Industrier ASA

Koncernchef Hans Rindal förklarar resultatet med att det varit få driftstörningar under perioden, och tack vare det löpande förbättringsarbetet som pågår i koncernen har förädlingskostnaderna utvecklats positivt.

– Råvarukostnaderna har också sjunkit något jämfört med förra året. Detta väger emellertid inte upp effekten av fallande färdigvarupriser inom vissa marknadssegment och det totala rörelseresultatet för kvartalet blev därför lägre än under samma period i fjol. Trots detta är jag nöjd med att vi har ett positivt rörelseresultat under kvartalet i samtliga tre divisioner – även där marknadsförhållandena är som mest krävande, säger Rindal.

Normal säsong
Moelvens koncernchef förklarar att bolaget har upplevt en normal säsongsrelaterad förbättring av efterfrågan på många marknader.

– Detta är mest kännbart inom byggvarudivisionen Wood. Aktiviteten – särskilt i Norge men till viss del även i Sverige – har en särställning i Europa. På andra marknader är den ekonomiska osäkerheten högst påtaglig. Det land som kommer närmast efter är Danmark, säger Rindal.

Nackdelar med en svag euro
Exportindustrin får på sätt och vis betala priset för en ordnad ekonomi på hemmaplan. Merparten av Moelvens export går från svenska sågverk som märker av att konkurrenterna kan dra fördel av en svag euro. Moelvens norska enheter konkurrerar i högre grad på hemmamarknaden men kan notera ett ökat utländskt intresse att sälja till den norska marknaden. Bakgrunden till detta är även en ihållande stark valuta.

Acceptabla nivåer på projektmarknaderna
För de projektorienterade bolagen i Moelvens byggsystemdivision har aktiviteten på den svenska marknaden minskat något och vissa kunder har blivit mer avvaktande under andra kvartalet. I Norge har aktiviteten inom bygginredning varit god och de övriga bolagen har haft en normal aktivitetsnivå.

– Vi har ett positivt resultat men det borde ha varit bättre. Därför har vi en del att ta itu med även efter semestrarna, avslutar Rindal.

Prognos
Utvecklingen under 2012 har blivit något svagare än man trodde vid ingången av året. Den europeiska marknaden påverkas kraftigt av skuldkrisen och den svaga ekonomiska utvecklingen.

Man räknar inte med någon omedelbar ökning i efterfrågan på industriträ i Europa. Positiva signaler från andra områden som Mellanöstern, Nordafrika och USA pekar dock på att en förbättrad marknadsbalans för industriträ är att vänta.

Bolagen inom divisionen Wood räknar med en bibehållen aktivitetsnivå i Norge och Sverige, i synnerhet inom ROT-segmentet. Orderstocken för byggsystemdivisionen tryggar en normal och bra aktivitet under andra halvåret.

Styrelsen räknar med att koncernens resultat för 2012 blir bättre än för 2011.

För ytterligare information

Koncernchef Hans Rindal, +47 90 69 69 10 
Ekonomichef Morten Sveiverud, +47 90 98 06 67 
Bitr. ekonomichef Rune F. Andersen, +47 91 34 32 60
Chef för HR och kommunikation +47 90 71 37 01
Kommunikationsrådgivare Tom E. Holmlund, +47 91 66 86 68