Koncernchefen ser varaktiga utmaningar för exportinriktad industri: Moelven förlorade 14 miljoner norska kronor under tredje kvartalet. - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

Koncernchefen ser varaktiga utmaningar för exportinriktad industri: Moelven förlorade 14 miljoner norska kronor under tredje kvartalet.

En krävande marknad för industriträ, i kombination med en svag euro, ledde till att Moelven landade på ett rörelseresultat för tredje kvartalet på minus 14 miljoner norska kronor. Moelvens koncernchef bedömer att svårigheterna för konkurrensutsatt och exportinriktad industri kan hålla i sig ett tag.
Koncernchef Hans Rindal konstaterar att saker och ting kan ändras snabbt men att det förmodligen kommer att dröja en bit in på 2013 innan Moelvens marknader återhämtar sig.
Koncernchef Hans Rindal konstaterar att saker och ting kan ändras snabbt men att det förmodligen kommer att dröja en bit in på 2013 innan Moelvens marknader återhämtar sig.
25.10.2012
Moelven Industrier ASA

Koncernchef Hans Rindal konstaterar att saker och ting kan ändras snabbt men att det förmodligen kommer att dröja en bit in på 2013 innan Moelvens marknader återhämtar sig.

– Vi är vana vid att det svänger i vår bransch. Vår erfarenhet är dock att ha is i magen och koncentrera oss på det vi faktiskt kan påverka och göra nödvändiga anpassningar. På så sätt brukar vi komma stärkta ur krävande perioder, vilket vi även kommer att göra denna gång, säger Rindal.

De svårigheter Rindal pekar på har vissa likheter med dem som följde av finanskrisen 2008 och 2009, men det finns även vissa skillnader.

– Då kom förändringarna väldigt snabbt och var mycket omfattande. Men i och med att länderna mötte upp med stimulansåtgärder varade de inte så länge. Den här gången kommer förändringarna inte lika fort, och blir kanske inte lika stora, men i gengäld kommer de att vara längre. Detta beror på att man redan utnyttjat de flesta botemedel som står till buds. Förra gången hade vi en finanskris. Nu talar vi om en mer djupgående ekonomisk kris och då tar det längre tid innan vi ser någon bättring, säger Rindal.

Resultatet för Moelven under tredje kvartalet blev nästan detsamma som under motsvarande period föregående år. Ändå drog koncernen in totalt 36 miljoner norska kronor mer på driften under årets första nio månader jämfört med samma period 2011. Rörelseresultatet efter tredje kvartalet uppgick därmed till totalt 51 miljoner norska kronor.

Lägre intäkter
Nettoomsättningen sjönk under tredje kvartalet något jämfört med i fjol och landade på 1 808 miljoner norska kronor (1 957).

En del av förklaringen till det dåliga resultatet är fortsatt låg efterfrågan på industriträ internationellt och prispress på volymvaror som byggträ. Detta har bidragit till låga marknadspriser. Dessutom bidrog en svag euro till sjunkande lönsamhet för de exportinriktade sågverksenheterna.

Rindal säger att det skett snabba förändringar både på valutamarknaden och i efterfrågan inom bygg- och anläggningsbranschen under kvartalets gång.

– Först och främst har den svenska kronan stärkts mot euron, vilket snabbt märks på lönsamheten för vår export av trävaror från Sverige till Europa. Detta är något som även drabbar många andra delar av svensk industri. Situationen är likartad inom massa- och pappersindustrin, vilket påverkar även oss eftersom vi levererar mycket till det här industrisegmentet, förklarar Rindal. 

Tufft för sågverken
Koncernchefen berättar vidare att förhållandet mellan färdigvarupriser och råvarukostnader för svenska sågverk vid ingången av tredje kvartalet var sämre än på många år.

– Därefter har svenska kronan tappat lite och vi har ingått avtal om lägre råvarupriser vilket kommer att få effekt mot slutet av året. Utsikterna är därför något ljusare, men det är fortfarande tufft för de exportinriktade delarna av Moelven.

Bättre på hemmaplan
På hemmamarknaderna ser det bättre ut för Moelven, i synnerhet i Norge. Utmaningen här är den höga kostnadsnivån över lag i kombination med konkurrens från utlandet. Koncernens starkaste segment är för närvarande projektdivisionen Byggsystem som främst levererar i Sverige och Norge. Divisionen har haft framgångar med sina industrialiserade koncept som visat sig vara ett allt starkare alternativ till traditionellt påplatsbygge, vilket ger konkurrensfördelar på högkostnadsmarknader.

Rindal är fortsatt optimistisk och slår fast att Moelven-koncernen ekonomiskt sett klarar en krävande period och att man har kapacitet att genomföra nödvändiga anpassningar av driften. Han tror inte det handlar om några större enskilda åtgärder utan det är summan av många, små förändringar som kommer att göra skillnad denna gång.

Prognos
Man räknar inte med någon omedelbar ökning i efterfrågan på industriträ i Europa. Även om euron har stärkts något i förhållande till de skandinaviska valutorna under kvartalet, så ligger kursen fortsatt på en nivå som minskar konkurrenskraften för koncernens enheter jämfört med aktörer som har sin kostnadsbas i eurozonen.

För bolagen i Wood-divisionen förväntas aktiviteten i Norge och Sverige att ligga kvar på en acceptabel nivå, särskilt inom ROT-segmentet. För den danska delen av verksamheten anpassas kapaciteten till aktivitetsnivån på marknaden. Orderingången för Byggsystem är normal och säkrar en trygg aktivitetsnivå under de kommande månaderna.

Styrelsen räknar med att koncernens totala resultat för 2012 ska bli något bättre än för 2011.

För ytterligare information

Koncernchef Hans Rindal, +47 90696910 
Ekonomichef Morten Sveiverud, +47 90980667 
Bitr. ekonomichef Rune F. Andersen, +47 91343260
HR- och kommunikationschef Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, +47 91 668 668