[Missing text /a11n/skiptocontent for sv]

30 miljoner upp för Moelven

Ökade leveransvolymer i den trämekaniska delen av koncernen och positiv utveckling i den svenska delen av modul- och inredningsverksamheten ger Moelven ett rörelseresultat på 30 miljoner NOK för årets första kvartal.
27.04.2016
Moelven Industrier ASA

Moelven ökar därmed rörelseresultatet med 8 miljoner NOK jämfört med samma period året innan. Rörelseintäkterna under första kvartalet ökade med 13 procent till 2 605 miljoner NOK (2 316).
 
God efterfrågan
Koncernchefen Morten Kristiansen på Moelven Industrier ASA säger att det efterfrågan på industriträ har varit god under kvartalet.
 
- På exportmarknaderna har valutakurserna bidragit till att upprätthålla marginalerna. Efterfrågan från byggvaruhandeln i Skandinavien har varit god. Leveransvolymerna var högre, men till lägre priser än under samma period förra året, säger Kristiansen.
 
God råvarutillgång
Råvarutillgången för de timmerförbrukande enheterna var tillfredsställande under perioden. Priserna på sågvirke var något lägre än under samma period förra året.
 
- För divisionen Byggsystem var aktivitetsnivån högre än under samma period förra året. Den huvudsakliga orsaken är den mycket goda orderingången i modulverksamheten i Sverige under hela 2015. Modulverksamheten på den norska sidan har också lyckats förbättra sin produktivitet. Dessutom är marknadsvillkoren goda för bygginredningsverksamheten Moelven Modus i Sverige.
I Norge pågår dock en svacka i efterfrågan för bygginredningsverksamheten. Det gäller särskilt i södra Vestlandet, där efterfrågan på den norska marknaden har präglas av nedgångarna i oljeekonomin, säger Kristiansen.
 
Hög intensitet i förbättringsarbetet
Koncernchefen säger att det fortfarande finns enheter med delvis svaga resultat som påverkar koncernens resultat negativt.
 
- I den handlingsplan som etablerats för att uppnå koncernens lönsamhetsmål har betydande resurser tilldelats för förbättringsarbete inom dessa enheter. Detta arbete kommer att pågå med hög intensitet under hela 2016. I övrigt ligger vi i fas med strategiplanen för förbättringsarbete, säger Kristiansen.

Lovande utsikter
En positiv utveckling förväntas på den internationella marknaden för industriträ. Valutasituationen bidrar fortfarande till att upprätthålla konkurrenskraften på exportmarknaderna.
 
- I Norge förväntas efterfrågan på förädlade varor ligga i nivå med förra året, men med regionala skillnader. Byggaktiviteten i och kring de större städerna med förväntas förbli hög, med undantag av södra Vestlandet. I Sverige är behovet av nya bostäder fortsatt stort och aktiviteten inom nybyggnationer är hög. Även före ROT-marknaden är aktivitetsnivån god, säger Kristiansen.
 
Krav på kort byggtid
För limträ förväntas den positiva trenden med att välja trä för bärande konstruktioner att fortsätta.
 
- Det är också glädjande att det är god efterfrågan både i Norge och Sverige på modulbaserade byggnader för bostäder. Kraven på kort byggtid ökar. Det gäller såväl bostäder och skolor som äldreboenden och inte minst flyktingförläggningar. Marknaden för systeminredningar har en mycket hög aktivitetsnivå i Sverige, framför allt i Stockholm, Göteborg och Malmö. Den norska marknaden sviktar och det kommer att krävas kapacitetsanpassningar, säger Kristiansen.
 
Totalt förväntas resultatet för 2016 bli något högre än 2015.
 
Mer information:
Koncernchef Morten Kristiansen, mobil +4791118250
Direktör för kommunikation och HR Kristin Bjørnstad, mobil +4790713701
Kommunikationsansvarig Tom E. Holmlund, mobil +47 91 668 668