Hopp til innholdet

Moelvens miljøpolicy

Moelven tar ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser. Vårt mål er kontinuerlig miljøforbedring i våre prosjekter, produkter og tjenester. Vi søker aktivt etter muligheter for å redusere negativ miljøpåvirkning i et livsløpsperspektiv.
Moelven skal bedrive sin virksomhet slik at relevante lover, forskrifter og regler følges. Moelven arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling samt for stadig å  forbedre virksomhetens påvirkning på det indre og ytre miljøet.

Moelven anvender, så langt det lar seg gjøre, naturlige råvarer som kommer fra skogen og gjennomfører miljøbedømminger av produkter i byggeprosessen.

Gjennom sin sertifiserte råvareforsyning sikrer Moelven råvarenes sporbarhet og at de kommer fra et bærekraftig skogsbruk.

Moelven tar ansvar for sin historiske påvirkning på luft, mark og vann, samt arbeider aktivt med å beskytte miljøet i det daglige arbeidet.
 
Råvarer og produkter
 • Moelven skal vedlikeholde og videreutvikle sine systemer for sertifiserte innkjøp, og maksimere kjøp og anvendelse av miljøsertifiserte råvarer.
 • Råvarenyttelsen skal maksimeres ved produksjonsoptimering og anvendelse av restproduktene.
 • Innkjøpt råvare skal ikke stamme fra illegale avvirkninger, skoger med høy bevaringsverdi eller skoger der hevdvunne eller sosiale rettigheter krenkes. Råvarer skal heller ikke stamme fra skoger med genetisk manipulerte trær eller naturskoger som har blitt avvirket i den hensikt å utnytte området til plantasje.
 • Ved tegning av innkjøpsavtale skal produktenes miljøpåvirkning alltid vurderes.
Transport
 • Moelven skal minimere negativ påvirkning på omgivelsene (støy, støv) fra tungtransport, ved å benytte miljøklassifiserte lastebiler; minimum EURO-5 eller EURO-6, samt i størst mulig grad bruke transportører som etterstreber et miljøvennlig kjøresett.
 • Miljøpåvirkningen fra transport skal minimeres gjennom samordning, optimering og koordinering av vareflyt.
Energi
 • Moelven skal redusere energibruken på sine anlegg og hente minimum 95% av behovet for oppvarming av lokaler og tørking fra egenprodusert bioenergi (treindustri).
 • Moelven skal delta aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen av bioenergisektoren, samt utrede alternativ energibruk på de anlegg som benytter fossil brensel for oppvarming.
Kjemikalier
 • Moelven skal minimere påvirkningen på jord og vann ved i størst mulig grad å anvende miljøvennlige produkter i sine produksjonsprosesser, og kun håndtere dette på anviste plasser med godkjent innbygging eller lignende installasjoner for å redusere konsekvenser av eventuell lekkasje. 
 • Det skal foretas registrering og dokumentering av innebygde produkter, der det kreves.
Utslipp til mark og vann
 • Moelven skal resirkulere spillvann fra tømmerlager så langt det er teknisk og praktisk mulig.
 • Moelven skal ha klimastyring av overrislingsanlegg på tømmerlagrene og kun gjøre uttak av vann fra sjø og elv, samt avrenning til overflaten etter tillatelse fra myndighetene.
 • Moelven skal tilse at eventuell deponering av bark og annet avfall kun skjer på godkjent deponeringsanlegg og skal kunne dokumentere at selskapets eventuelle deponier og fyllinger oppfyller gjeldende lover. Forskrifter vedrørende tildekking, kontrollprogram, håndtering av spillvann og planer for avslutning og omstilling skal etterleves.
 • Tilpasset beredskap for nødsituasjon/ulykke skal utarbeides for å minimere en eventuell negativ påvirkning fra utslipp. 
Utslipp til luft 
 • Moelven skal redusere emisjoner av gasser som NOx, SOx og CO2 til luft fra fyrhus på anlegget, i samsvar med resultat fra registrering og tiltaksplan for aktuell installasjon.
 • Det skal  utføres årlig CO2-regnskap som presenteres i årsrapportene.
 • Det skal iverksettes tiltak for å minske støvdannelse ved anleggene utfra anleggenes krav og mål.
Støy
 • Det skal iverksettes tiltak for å tilpasse støynivået ved anleggene utfra anleggenes krav og mål.
Avfall 
 • Avfall skal så langt det er mulig sorteres og gjenvinnes. Videre skal det årlig, og så langt det er teknisk mulig, følges opp avfallsmengder per tonn sluttprodukt.
 • Moelven skal  minimere andelen avfall som går til godkjent deponi. 
Markforurensing 
 • I forbindelse med omstilling, ombygging eller avvikling av virksomhet, skal potensielt forurensede områder på anleggene identifiseres, undersøkes og utbedres. Samtlige objekter på Moelvens anlegg klassifisert av myndighetene som potensielt forurensede skal identifiseres. Basert på risikoklassifisering og eksisterende informasjon opprettes en handlingsplan for eventuelle undersøkelser og saneringstiltak.
Våre ansatte – Kunnskap og kommunikasjon
 • Våre ansatte skal holde seg informert og oppdatert om ny kunnskap, ny teknikk og nye produkter innen miljøområdet for å forbedre virksomheten. 
 • Vi skal involvere og utdanne våre medarbeidere i miljøarbeidet, og sørge for at Moelven aktivt og åpent kommuniserer med myndigheter, interesse- og bransjeorganisasjoner i miljø- og samfunnsutvikling.
 • Moelven skal aktivt støtte og delta i eksterne miljøprosjekter, som er relevante for Moelven og samfunnet for øvrig.