Hopp til innholdet

Miljøansvar

Moelven opererer innenfor mange og ulike områder. Våre virksomheter påvirker miljøet gjennom hele verdikjeden, fra råvareproduksjon til sluttbrukers håndtering av avfall.

Ytre miljø
Bærekraft er en av våre grunnverdier, og miljøhensyn er derfor integrert i vårt daglige virke. I Moelven arbeider vi kontinuerlig for å redusere påvirkningen på det ytre miljøet.

Skogsråvarene som går inn i vår produksjon, blir godt utnyttet. Alle deler av tømmerstokken får en anvendelse – fra produksjon av bygg- og interiørprodukter til salg av flis-, spon- og bark til regionale masse- og papirprodusenter, sponplateindustri og til energiformål.

En viktig del av en miljømessig holdbar samfunnsutvikling er at så mange produkter som mulig kan brukes flere ganger. Vårt mål er at 100 prosent av råvarene skal kunne gjenvinnes. Kildesortering praktiseres på alle enheter, og konsernet har avtaler med leverandører av nødvendige retursystemer.  Moelvens virksomhet generer lite avfall, men vi arbeider like fullt med å redusere avfallsmengden ytterligere.

Sporing av råvarer
For å sikre at råstoffet kommer fra sertifiserte leverandører som driver et forsvarlig skogbruk, har Moelven etablert et sporingssystem som gjør at man kan spore råstoffet bakover i verdikjeden. Samtlige av våre sagbruk er derfor PEFC-sertifisert. Dette innebærer at Moelven kjøper sagtømmer fra leverandører som driver bærekraftig.  

Transport
Lastebiler er det viktigste transportmidlet for Moelvens produkter. For å redusere transportens miljøpåvirkning jobber vi kontinuerlig for å optimere bruken av hver bil, koordinere varestrømmen og samarbeide med andre transportkjøpere.

Energi
Moelven har tatt mål av seg å hente minimum 95 prosent av behovet for oppvarming av egne lokaler og tørking av våre produkter fra egenprodusert bioenergi (treindustri). Vår ambisjon er å delta aktivt i den teknologiske og markedsmessige utviklingen i bioenergisektoren.

Moelven arbeider kontinuerlig med energieffektivisering. Parallelt utvikles det er stadig bedre eksternt marked for biobrensel. Vår egen energieffektivisering gjør at vi i økende grad har overskuddsenergi som kan omsettes eksternt og bidra til å styrke vår konkurranseevne.

CO2-rapportering
På grunnlag av et stadig økende fokus på utslipp av drivhusgasser har Moelven siden 2010 utarbeidet CO2-regnskap for konsernet. Regnskapet tar utgangspunkt i ISO-standarden 14064 for beregning av utslipp fra Moelvens enheter.