Hopp til innholdet

Innovasjon er så mangt

Moelven har en bred tilnærming til innovasjonsprosesser. Det kan være et nytt produkt, en ny tjeneste, en ny eller forbedret produksjonsprosess, en ny anvendelse av et allerede kjent produkt eller en ny organisering av arbeidet – alt i den hensikt å skape forbedringer.

For sagbrukene er det i første rekke optimalisering av produksjonsprosessene som står sentralt. Målsettingen er å ivareta verdiene som ligger i råstoffet, i størst mulig grad gjennom effektiv, markedstilpasset produksjon og råvareinnkjøp.

For høvleriene spiller selve produktutviklingen en større rolle ved siden av prosessutviklingen. Det har blitt introdusert flere nye produkter på markedet de senere årene og fellesnevneren for disse er økt foredlingsgrad og at produkttilbudet skal kunne følge nye og skiftende markedstrender. I neste fase av varestrømmen fra produksjon og ut til kunden er utvikling av logistikk- og servicekonsept et meget viktig område for byggvaredivisjonen Wood.

For Byggmoduler har det vært viktig å utvikle både teknologi og konsept slik at det blir mulig å bygge modulbaserte bygg for boligformål i flere etasjer. Tekniske løsninger for sammenkobling av moduler med tekniske installasjoner er et eksempel på områder hvor målrettet innovasjonsarbeid har ført frem til forbedrede løsninger som i dag er i ordinær produksjon.

For Systeminnredning er produktutvikling en viktig og kontinuerlig prosess siden markedstrendene stadig forandrer seg. De senere årene har trenden beveget seg bort fra lukkede kontorløsninger og over til økt bruk av glassvegger og åpne kontorlandskap.

Limtrevirksomheten har i flere år ligget langt fremme i utviklingen av nye produkter og tekniske løsninger og det har det blitt gjennomført mange store innovasjonsprosjekter de senere årene.

Brosjyren "En reise i Norsk trearkitektur" viser vei til 21 norske bygninger som i det alt vesentlige er bygd og oppført i naturens eget fornybare materiale - trevirke. Moelven har vært med på å sette sitt preg på flere av disse bygningene. Brosjyren er utgitt av Trefokus og Arkitektbedriftene i Norge.