Hopp til innholdet

Sosialt ansvar

Vårt viktigste bidrag til samfunnet er å drive virksomheten vår på en skikkelig måte. For med sunn økonomi, gode arbeidsplasser og medarbeidere som trives har vi et godt utgangspunkt for å spille en positiv rolle på de stedene der vi har våre virksomheter.

Åpenhet som ledestjerne
Åpenhet er et viktig kjennetegn ved Moelvens bedriftskultur. Vi skal være åpne, forutsigbare og pålitelige – som arbeidsgiver, som aktør i de mange lokalsamfunnene og som konsern. Vi tror at åpenhet skaper en kultur som sikrer gjennomtenkte valg og gode løsninger for virksomheten, våre ansatte og de samfunnene der vi finnes. Åpenhet er derfor en del av Moelvens identitet.

Vi ser på fagforeningene som viktige parter, og det føres en stabil og åpen dialog mellom bedriftene og de tillitsvalgte. Det bidrar til et godt samarbeid basert på gjeldende lover og avtaler, og på Moelvens grunnleggende verdier – at konsernet skal være bærekraftig, pålitelig og se muligheter.

Sterk forankring i lokalsamfunnet
Moelven driver - og investerer i virksomheter som skaper arbeid på et stort antall steder. Hver enhet innen konsernet har en ansvarsfull og betydningsfull rolle i lokalsamfunnet og bidrar til livskraftige bygder, byer og regioner.

Vår etiske plattform
Moelven aksepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhet som innebærer brudd på FNs menneskerettighetserklæring eller andre uetiske forhold, som for eksempel barnearbeid.  

Innen Moelven-konsernets virksomhet skal det ikke forekomme forskjellsbehandling på grunn av kjønn, etnisk tilhørighet, språk, legning, religion eller livssyn. Stillingsinnhold, ansvarsområde, kompetanse og arbeidsinnsats danner grunnlaget for lønnsfastsettelse, avansement og rekruttering. Det er kort og godt kompetansen som teller hos oss.  Moelven skal videre legge forholdene til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I forretningslivet opptrer vi profesjonelt, med klare regler for personlig atferd og respekt for lover og regler. I Moelven vil vi verken ta imot eller gi gaver eller bestikkelser som svekker vår integritet. Vi tar avstand fra all form for korrupsjon og urettmessige tiltak som hindrer fri konkurranse og markedsbalanse.

I vår forretningsvirksomhet skal vi alltid holde en sunn, etisk og moralsk profil overfor medarbeidere, kunder, leverandører og andre forretningsforbindelser.

Vi gir mennesker muligheter
Moelven satser på langsiktige ansettelsesforhold og ønsker å tilby egne medarbeidere muligheter til å utvikle seg i jobben sin.  Moelven gir mennesker som vil, muligheter. Dette er en filosofi som omfatter konsernets mål for hvilke personer vi vil rekruttere, hvilken kunnskap vi trenger, hvilke lønns- og arbeidsvilkår vi tilbyr, hvordan nyansatte introduseres og hvilke utviklings- og karrieremuligheter vi tilbyr.

Fokus på sikkerhet
Et trygt arbeidsmiljø for ansatte, innleid personell og for leverandører er avgjørende for en bærekraftig verdiskapning. Vår drift skal derfor være organisert slik at vi kan operere uten fare for liv og helse. Moelven har et mål om «0 skader». I målet ligger det en holdning om at enhver skade kan forebygges og at et annet mål enn «0-skader» vil være etisk uforsvarlig. Skadeforebyggende arbeid skal derfor ha høy prioritet i hele organisasjonen.

.