Hopp til innholdet

Moelvens miljøpolicy

Moelven tar ansvar for miljøet gjennom en bærekraftig og langsiktig utnyttelse av fornybare ressurser.
 • Moelven følger relevante lover, forskrifter og de regler som berører virksomheten og der det er mulig, overgår de stilte krav. Moelven arbeider for en bærekraftig samfunnsutvikling samt for å forbedre virksomhetens påvirkning av det indre og ytre miljøet.
 • Moelvens treindustri anvender fornybare og naturlige råvarer med opprinnelse fra skogen. Gjennom sin sertifiserte råvareforsyning, sikrer Moelven sporbarheten til råvarene, og at de kommer fra et bærekraftig skogbruk.
 • Moelvens ansvar omfatter historisk påvirkning fra virksomhet på grunn, vann, luft og/ eller omgivelser fra vanning (avrenning), fyring, transporter til og fra anleggene, deponering av bark, håndtering av oljer, lim, håndtering av kjemikalier til impregnering (lagring, bruk, avfall) samt virksomhet som forårsaker støy og støv.
 • Tre og treprodukter er fornybare byggematerialer. Moelvens produksjonsenheter basert på tre som råvare er lokalisert nær råvaren.
 • Bruk av mer tre basert på bærekraftig skogbruk bidrar til en miljøvennlig utvikling. Skandinavisk trelastproduksjon er basert på fornybar energi med hovedvekt på egenprodusert bioenergi.
 • Gjennom energi-gjenvinning (forbrenning) etter endt bruksfase gir treprodukter tilbake minst 3 ganger mer energi enn det forbrukes gjennom livsløpet
   

  Moelven skal:

Råvarer

 • Vedlikeholde og videreutvikle sine systemer for sertifiserte innkjøp, og maksimere kjøp og anvendelse av miljøsertifisert råvare fra sertifisert skogbruk.
 • maksimere utnyttelsen av råvarer ved produksjonsoptimering og anvendelse av restproduktene
 • Skal ikke kjøpe råvarer fra:
 • - Illegale avvirkninger
  - skoger med høy bevaringsverdi
  - Skoger der hevdvunne eller sosiale rettigheter krenkes
  - Skoger med genetisk manipulerte trær
  - Naturskoger som har blitt avvirket med den hensikt å utnytte området for plantasje eller ikke-skoglig anvendelse.

Transport

 • minimere negativ påvirkning av omgivelsene (støy, støv) fra tung transport til og fra anlegg ved å benytte miljøklassifiserte  lastebiler; minimum EURO-4 / helst EURO-5, samt i størst mulig grad bruke transportører som etterstreber et miljøvennlig kjøresett.  
 • minimere miljøpåvirkningen fra transport gjennom samordning, optimering og koordinering av vareflyt til og fra anlegg.

Energi

 • minske energibruken på anleggene i samsvar med registreringer og tiltaksplaner for energisystemet.
 • hente minimum 95% av behovet for oppvarming av lokaler og tørking fra egenprodusert bioenergi  (treindustri).
 • aktivt delta i den teknologiske og markedsmessige utviklingen av bioenergisektoren.

Kjemikalier, oljer og lim

 • minimere påvirkningen på jord og vann ved i størst mulig grad å anvende miljøvennlige produkter.
 • kun håndtere dette på anviste plasser med godkjent innbygging eller lignende installasjoner for å minske konsekvenser av eventuell lekkasje.
Vanning og avrenning
 • resirkulere spillvann fra tømmerlager så langt det er teknisk og praktisk mulig.
 • ha klimastyring av overrislingsanlegg på tømmerlageret.
 • kun gjøre uttak av vann fra sjø og elv, samt avrenning til overflaten etter tillatelse fra myndighetene.  

Utslipp til luft

 • redusere emisjoner av stoff som NOx, SOx og CO2 til luft fra fyrhus på anlegget i samsvar med resultat fra registrering og tiltaksplan for aktuell installasjon.
 • utføre årlig CO2-regnskap som presenteres i årsrapport - Link til finasielle rapporter.

Støv og støy

 • foreta tiltak for å tilpasse støynivå og støvdannelse ved anlegg i henhold til målsetning på respektive anlegg.

 

Avfall

 • sortere og gjenvinne avfall så langt som teknisk mulig og årlig følge opp avfallsmengder per tonn sluttprodukt.
 • minimere andelen avfall som går til godkjent deponi i samsvar med resultat fra registrering og tiltaksplan for avfallssystemet.
 • påse at eventuell deponering av bark og annet avfall kun skjer på godkjente deponeringsanlegg.
 • kunne dokumentere at selskapets eventuelle deponier og fyllområder oppfyller gjeldende lover og forskrifter vedr. tildekking, kontrollprogram, håndtering av avsig, planer for avslutning og omstilling.

 

Deponier og fyllområder

 • påse at eventuell deponering av bark og annet avfall kun skjer på godkjente deponeringsanlegg.
 • kunne dokumentere at selskapets eventuelle deponier og fyllområder oppfyller gjeldende lover og forskrifter vedr. tildekking, kontrollprogram, håndtering av avsig, planer for avslutning og omstilling
   

Markforurensning

 • i forbindelse med omstilling, ombygging eller avvikling skal potensielt forurensede områder på anleggene identifiseres, undersøkes og utbedres ved behov. Samtlige objekter klassifisert av myndighetene som potensielt forurensede skal identifiseres. Basert på risikoklassifisering og eksisterende informasjon opprettes en handlingsplan for eventuelle undersøkelser og saneringstiltak. I budsjetter avsettes midler for fremtidige tiltak.

Kunnskap og kommunikasjon

 • holde seg informert og oppdatert om ny kunnskap innen miljøområdet for å forbedre virksomheten
 • involvere  eller utdanne alle medarbeidere i miljøarbeidet
 • aktivt og åpent kommunisere med myndigheter, interesse- og bransjeorganisasjoner i miljø- og samfunnsutvikling