Hopp til innholdet
Fornybar fremtid En raskere overgang til biobasert økonomi gir skogsindustrien ny luft under vingene, reduserer bruken av fossilt materiale og baner vei for nye materialer og nye produkter, mener Carina Håkansson, i Skogsindustrierna i Sverige.


Fornybar fremtid

En raskere overgang til biobasert økonomi gir skogsindustrien ny luft under vingene, reduserer bruken av fossilt materiale og baner vei for nye materialer og nye produkter, mener Carina Håkansson, i Skogsindustrierna i Sverige.

1. Hva synes du om debatten om biobasert økonomi? 
– Jeg synes egentlig det er for lite debatt. Vi vil gjerne øke kunnskapen om bioøkonomi, både hos myndighetene og hos folk flest, og målet vårt er å samarbeide med politikere og myndigheter i større grad enn vi har gjort så langt. Styret har gitt oss i oppdrag å drive opinionsdanning i disse spørsmålene, og vi er helt i startgropen med dette arbeidet.  

2. På hvilken måte påvirkes skogsindustrien av et sterkere fokus på bioøkonomi? 
– Allerede i dag foregår det et omfattende utviklingsarbeid innenfor både papirindustrien og sagbruksbransjen, og det vil selvfølgelig fortsette. Bioøkonomiens andel av samfunnsøkonomien ville vokse raskt hvis de bedriftene som i dag bygger hus industrielt, kaprer nye markedsandeler, eller hvis flere bedrifter går inn på dette markedet. Det er et skifte som ligger i tiden – et paradigmeskifte, vil jeg si. Det gjelder også masseindustrien, som påvirkes når etterspørselen etter trykk- og avispapir går ned. Flere bedrifter utvikler nye produkter, og mange produkter som i dag befinner seg på idéstadiet, vil vi få se om noen år. 

3. Det vil skje en omfattende strukturendring i hele skogsindustrien? 
– Ja, den har allerede begynt og pågår med full kraft. Papirbrukene begynner å ta i bruk maskiner som tidligere ble benyttet til produksjon av avispapir, til å fremstille andre produkter. Det er mye som fortsatt er på innovasjonsstadiet.  

4. Hva slags produkter er det snakk om? 
– Alt som kan lages av olje, kan også lages av tre: plast, diesel, karbonfiber. Vi trenger ikke være avhengige av fossile materialer. Mye er på laboratoriestadiet, men jeg er sikker på at vi om fem år vil ha mange produkter som er basert på tre som råvare. Tekstiler er et produkt som kan være trebasert, og med økt velstand globalt øker også etterspørselen etter tekstiler. Her er det et stort potensial.  

5. Kan denne endringen puste nytt liv i 1970- og 1980-tallets debatt om utnyttelse av skogen? 
– Det tviler jeg på. På den tiden var man bekymret over konkurransen fra land med hurtigvoksende skog og mente det var fare for at sagbrukene ikke ville utnytte den svenske skogen. Men det skjedde ikke: Industrien taklet konkurransen, og etterspørselen etter furu- og granfiber forble høy. Vi opplever et oppsving, og etterspørselen etter tre og tre som byggemateriale øker. Den økningen vil fortsette etter hvert som stadig flere boligblokker og offentlige bygninger oppføres i tre.  

6. Hva er den største utfordringen for skogsindustrien i dag? 
– Det er å forholde seg til omkringliggende faktorer som verdensøkonomien, arbeidsledigheten, miljøkatastrofer og utviklingen i klimaspørsmålet. Der er bioøkonomi en viktig faktor, og utfordringen er å bruke nok ressurser på forskning og utvikling – og for at det skal være mulig, må politikerne forstå hvor viktig spørsmålet er, og at tre er en fornybar ressurs.  

7. Hvordan vil det påvirke konkurransen om skogsråvaren i fremtiden? 
– I dag avvirker vi i Sverige nesten alt som kan avvirkes uten at skogen tar slutt. Men vi har håndtert skogene veldig bra de siste 80 til 100 årene, så de nye skogene vokser bedre enn de vi nå avvirker. Det betyr at det i fremtiden vil være  mer virke å avvirke på samme areal. Derfor vil det i løpet av få år være et større potensial for å møte en økt etterspørsel etter virke. Det er en gunstig situasjon for land som Sverige, men det ser ikke slik ut i alle deler av verden.
  Globalt har vi et problem med avskoging og i mange land er det nødvendig med storstilt satsning på å gjenoppbygge skog. Det er et viktig tiltak for klimaet, men også for råvare som kan sikre vekst i den globale bioøkonomien. 

8. Hvordan ligger Sverige an i en internasjonal sammenligning av skogsindustriens rolle i en biobasert økonomi? 
– Svensk skogsindustri er verdensledende på sitt område, og vi ligger langt fremme når det gjelder forskning, utvikling og innovasjon. Etter min mening ligger vi godt an også i denne omstillingen. Innenfor industrien er stort sett alt fossilt materiale borte, og det samme gjelder oppvarming av boliger og lokaler, der vi har et unikt fjernvarmesystem.  

9. Hvilken type produkter vil vi få se først? 
– Tekstiler og nye typer kartong. Det er materialer det vil bli stadig større etterspørsel etter, siden jordens befolkning vokser og levestandarden generelt blir høyere. Det går også an å lage karbon-fibertråder av tre, og det burde være svært interessant for blant annet bilindustrien.  

10. Hva er det som avgjør når bioøkonomien vil få fullt gjennomslag? 
– Politisk vilje og bedriftenes evne til å endre både produkter og forretningsmodeller. Dessuten har oljeprisen innvirkning på tempoet i utviklingen. I det siste har den gått ned, og da blir det ikke like interessant å bruke ressurser på å utvikle alternativer. Men klimaspørsmålet driver utviklingen av bioøkonomien fremover. Dessuten må vi bruke mindre av ikke-fornybare råvarer. De vil ta slutt, og det taler for at bruken av tre vil øke. 

Abonner på inspirasjonsmagasinet Gode Rom