Hopp til innholdet

Skogsindustrien er en viktig næring

Skog 22 konkluderer med at den norske skog- og trenæringen kan bidra vesentlig til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge, og samtidig bidra til å løse den globale klimautfordringen.
27.01.2015

​Det fremkommer i en rapport som den regjeringsoppnevnte strategigruppen Skog 22 overleverte Statsråd Listhaug i Landbruks- og matdepartementet tidlig denne uken.

Rapporten foreslår en strategi som skal legge grunnlaget for å styrke konkurranseevnen i skognæringen. Hovedkonklusjonen er entydig: Skog- og trenæringen har ressurs- og markedsmessige muligheter for vekst og utvikling. Potensialet for en bærekraftig industri med store positive bidrag til samfunnets klimautfordringer gjør det ekstra viktig å øke bruken av skogressursene.

Konstituert konsernsjef Morten Kristiansen mener rapporten inneholder viktige og relevante konklusjoner.
Treindustrien er bærebjelken i den økonomiske utviklingen av skogsektoren i Norge. En forutsetning for videreutvikling  er vår egen evne til å utnytte mulighetene sammen med gode rammebetingelser som bidrar til å sikre konkurranseevnen. Skog22 har mange relevante anbefalinger for hele næringen, som Treindustrien og Moelven vil være en pådriver for å følge opp, sier Kristiansen.

Ifølge Sylvi Listhaug vil Landbruks og -matdepartementet nå ta rapporten til ettersyn.
- Denne regjeringen ser et stort potensial i skog- og trenæringen. Det er en næring som står på egne bein og lever i en krevende internasjonal konkurranse. Vi vil nå bruke god tid på å gjennomgå strategidokumentet og alle forslagene som er lagt fram, sier Listhaug.

Skog22 er navnet på en strategigruppe som ble etablert høsten 2013, etter oppdrag fra Landbruks og -matdepartementet  med mål om å utvikle en helhetlig, nasjonal strategi for å bidra til en kort- og langsiktig utvikling av en konkurransedyktig skognæring. Moelven er representert i gruppen.

Hele rapporten finnes her:

https://www.regjeringen.no/contentassets/2f921f56f3ca44ada3cc7e26b600a1c3/skog_22_rapport_260115.pdf