28 millioner i tap for Moelven - Moelven
Hopp til innholdet

28 millioner i tap for Moelven

Resultatet på driften ble minus NOK 28 millioner for Moelven i tredje kvartal mot minus NOK 14 millioner tilsvarende periode i fjor.
23.10.2013
Moelven Industrier ASA

Driftsinntektene i tredje kvartal ble NOK 1 883 millioner mot NOK 1 808 i fjorårets tredje kvartal.

Det svake resultatet skyldes kostnader i forbindelse med igangkjøring av nye anlegg, prosjektvurderinger og fortsatt en utfordrende konkurransesituasjon i enkelte markedssegment. Målt mot samme kvartal i fjor vil årets bedrede resultater i sagbruksdivisjonen Timber, Moelven Elektro AS og Moelvens innredningsselskaper bare delvis kompensere for svekkede resultater i byggevaredivisjonen Wood, limtreselskapene og byggmodulvirksomheten i Sverige. Periodens resultat etter renter og skatt ble minus NOK 26 millioner mot minus 29 millioner i tredje kvartal i fjor.

Resultatforbedrende tiltak
I løpet av tredje kvartal er konsernets virksomheter gjennomgått og det er identifisert et antall tiltak med tett oppfølging for å forbedre resultatene i løpende drift og redusere risikoen for tap knyttet til enkeltprosjekter. Det er også igangsatt et prosjekt for å frigjøre arbeidskapital.

- Vi har dessuten en periode med mange investeringsprosjekter bak oss. Dette gjør at vi kan redusere investeringsnivået betydelig i tiden som kommer og konsentrere oss fullt og helt om effektiv drift. Jeg forventer at summen av tiltak vil gi oss bedre resultater, sier Rindal.

Bedring for sagbrukene
- For Timbers sagbruk er markedsbalansen i bedring. Etterspørselen er marginalt bedret i enkelte markeder, mens produksjon og lagernivåer av industritre er redusert, sier Rindal.

Dette, kombinert med endrede valutaforhold, har bidratt til bedre inntjening for sagbrukene.

- Samtidig ser vi at råstofftilgangen for våre tømmerforbrukende enheter og avsetningsmulighetene for flisprodukter har vært tilfredsstillende, og de tilpasninger som ble iverksatt etter nedleggelsen av Södra Cell Tofte har fungert som forutsatt, sier Rindal.

Utsikter
Byggsystemdivisjonen har en tilfredsstillende ordrebeholdning og med en bedre sammensetning enn på samme tid i fjor. For industritre, forventes det en fortsatt bedring i prisbildet internasjonalt i fjerde kvartal. I Skandinavia forventes det ingen større endringer utover normale sesongmessige variasjoner i byggevaremarkedet.

Samlet forventer styret at konsernets driftsresultat for fjerde kvartal blir bedre enn for tilsvarende periode foregående år, mens året sett under ett vil bli betydelig svakere enn 2012.

-----

For ytterligere informasjon:
Konsernsjef Hans Rindal, +47 90696910 
Direktør for økonomi og finans Morten Sveiverud, +47 90980667 
Assisterende finansdirektør Rune F. Andersen, +47 91343260
Direktør for kommunikasjon og HR Kristin Bjørnstad, +47 90713701
Kommunikasjonsansvarlig Tom E. Holmlund, +47 91668668

For direkte kontakt med en av våre virksomheter dersom det ønskes lokale vinklinger:

Byggevaredivisjonen Wood:
Divisjonssjef Bjarne Hønningstad, mobil +47 97591201
Wood Sverige: Adm. direktør Mikael Axelsson, mobil +46 (0) 101225004
Moelven Danmark: Adm. direktør Michael Helmershøj, mobil +45 40452336

Prosjektdivisjonen Byggsystemer:
Moelven Byggmodul AB: VD Johan Samuelsson, +46 10 122 5954
Moelven Byggmodul AS: Direktør Lars Brede Aandstad, +47 90992851 
Moelven Töreboda AB: VD Johan Åhlén, mobil +46 (0) 50648189
Moelven Limtre AS: Direktør Åge Holmestad, mobil +47 (0) 95864620
Moelven Eurowand AB: VD Orvar Sandelin, mobil +46 (0) 101226003
Moelven Nordia AS: Direktør Trygve Toften, mobil +47 90874964
Moelven Elektro AS: Daglig leder Atle Bergo, mobil + 47 48283400

Industrivaredivisjonen Timber:
Divisjonssjef Ole Helge Aalstad, mobil +47 90014343

En oversikt over våre bedrifter på lokalt nivå finner du her:
http://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Kontakt-virksomhetene/
http://www.moelven.com/se/Om-Moelven/Kontakta-foretag/
http://www.moelven.com/dk/Om-Moelven/KONTAKT-den-rigtige-medarbejder/