[Missing text /a11n/skiptocontent for nl]

Milieubeleid

Moelven neemt de verantwoordelijkheid voor het milieu door middel van duurzame en lange-termijn gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Het bedrijf voldoet aan de relevante wetten, regels en voorschriften en daarmee ruimschoots aan de minimumeisen.
Moelven neemt verantwoordelijkheid voor:
in het verleden door onze bedrijven toegebrachte effecten op water, bodem en lucht. de effecten op de omgeving door verwarming, vervoer van en naar onze bosgebieden, de verwerking van schors, olie en lijm, chemische verwerking als gevolg van impregneren (opslag, gebruik en afvalproducten) en de activiteiten die lawaai en stof veroorzaken.

Moelven streeft naar:

Grondstoffen

 • maximaliseren van de aanschaf en het gebruik van milieugecertificeerde grondstoffen uit gecertificeerde bossen.
 • maximaliseren van het gebruik van grondstoffen door optimalisatie van productieprocessen en het gebruik van restproducten.
 • de grondstoiffen komen niet uit:
  -Ilegale houtkap
  -Bedreigde bossen
  -Oogst door middel van schending van traditioneel en civiel recht
  -Genetisch gemodificeerde bossen
  -Bossen welke zijn aangemerkt als niet productie bos

Vervoer

 • minimaliseren van de negatieve effecten op onze omgeving (geluid, stof) veroorzaakt door zwaar transport met behulp van een milieugeclassificeerde vrachtwagens: minimaal EURO-4 en bij voorkeur EURO-5. Waarbij wij gebruikmaken van vervoerders die ernaar streven om te voldoen aan zoveel mogelijk milieuvriendelijk gebruik van transport.
 • minimaliseren van de impact op het milieu door middel van coördinatie en optimalisatie van het transport van goederen van en naar onze fabrieken.

Energie

 • minimaliseren van het energieverbruik in onze fabrieken in overeenstemming met de wettelijke eisen voor de energiesystemen.
 • ontlenen van een minimum van 95% van onze behoefte aan verwarming voor onze gebouwen en de droogkamers, uit bio-energie ontstaan uit onze bijproducten.
 • een actieve rol spelen in de technologische- en marktontwikkelingen m.b.t. de ontwikkeling van de bio-energiesector.

Chemicaliën, oliën en lijmen

 • minimaliseren van de impact op de bodem en het water door het gebruik van milieuvriendelijke producten.
 • de verwerking vindt alleen op aangewezen locaties plaats met goedgekeurde faciliteiten en installaties om te gevolgen van lekker te verminderen.

Besproeiing en afwatering

 • recyclen van afvalwater voor zover technisch en praktisch mogelijk is.
 • installeer climate control voor de sprinklerinstallaties.
 • gebruik van zee- of rivierwater t.b.v. de sprinklerinstallaties en het afvoeren daarvan naar oppervlaktewater alleen met toestemming van de autoriteiten.

Emissies naar de lucht

 • vermindering van de uitstoot van stoffen in de lucht zoals NOx, SOx en CO2 door onze ketels in overeenstemming met de wettelijke eisen voor de desbetreffende installatie.
 • verslaglegging van CO2-rekeningen in het jaarverslag.

Lawaai en stof

 • invoeren van maatregelen t.a.v. lawaai en stofniveaus conform de vastgelegde streefcijfers per fabriek.

Afvalstoffen

 • sorteren en recycleren van afvalstoffen voor zover technisch mogelijk en controle op de jaarlijkse hoeveelheden per ton eindproduct.
 • minimalisering van de afvoer van afvalstoffen naar erkende verwerkingbedrijven conform onze richtlijnen.

Stortplaatsen

 • ervoor zorgen dat het storten van schors en ander afval alleen wordt  gedaan bij erkende stortplaatsen.
 • aan kunnen tonen dat alle stortplaatsen gebruikt door onze bedrijven, aan relevante wet- en regelgeving voldoen.

Bodemverontreiniging

 • potentieel vervuilde grond op onze locaties identificeren, onderzoeken en saneren, volgens de wettelijke eisen voor hergebruik, verbouwing of oplevering. Een risicoanalyse zal worden uitgevoerd. Reserveringen in de begrotingen worden genomen voor toekomstige maatregelen.

Know-how en communicatie

 • ons op de hoogte houden van nieuwe know-how op het gebied van milieu, en dienovereenkomstig toe te passen.
 • betrek en/of train al onze medewerkers op het gebied van het milieu.
 • pro-actief en openlijk communiceren met de overheid, belanghebbenden en organisaties op het gebied van  milieu en sociale ontwikkeling.