Moelvens miljøpolitik - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Moelvens miljøpolitik

Moelven tager ansvar for miljøet gennem en bæredygtig og langsigtet udnyttelse af fornybare ressourcer. Moelven følger de relevante love, forskrifter og regler, som berører virksomheden. Hvor det er muligt, bestræber vi os på at overgå de stillede krav. Moelven arbejder for en bæredygtig samfundsudvikling og for at forbedre virksomhedens påvirkning af det indre og ydre miljø.

Moelvens træindustri bruger fornybare og naturlige råvarer med oprindelse fra skoven. Gennem sin certificerede råvareforsyning sikrer Moelven, at råvarerne kan spores, og at de kommer fra et fra et ansvarligt skovbrug. Moelvens ansvar omfatter historisk påvirkning fra virksomheden på jorden, vandet, luften og/eller omgivelserne fra vanding (afstrømning), fyring, transporter til og fra anlæggene, deponering af bark, håndtering af olier, lim, håndtering af kemikalier til imprægnering (lagring, brug, affald) samt virksomhed, der forårsager støj og støv.
Træ og træprodukter er fornybare byggematerialer. Moelvens Produktionsenheder er baseret på trævarer fra lokalområdet.
Brug af træ fra et bærekraftig skovbrug bidrager til en miljøvenlig udvikling. Skandinavisk trælastproduktion er baseret på fornybar energi med hovedvægt på selvproduceret bioenergi.
Gennem energi genvinding (forbrænding) efter endt forbrugsfase giver træprodukterne mindst 3 gange mere energi tilbage end hvad der forbruges igennem forløbet.

Moelven skal:

Råvarer

 • Vedligeholde og videreudvikle sine systemer for certificerede indkøb og maksimere køb og anvendelse af miljøcertificerede råvarer fra certificeret skovbrug.
 • Maksimere udnyttelsen af råvarer ved produktionsoptimering og anvendelse af restprodukterne.
 • Skal ikke købe råvarer fra:Illegale fældninger.
 • Skove med høj bevaringsværdi.
 • Skove, som er hævdvundne eller som krænker sociale rettigheder.
 • Skove med gentisk manipulerede træer.
 • Naturskove, som er blevet fældet med henblik på at udnytte området for plantage.


Transport

 • Minimere negativ påvirkning af omgivelserne (støj, støv) fra tung transport til og fra anlæg ved at benytte miljøklassificerede lastbiler; minimum EURO-4, helst EURO-5, samt i størst mulig grad bruge transportører, der bestræber sig på at køre på en miljøvenlig måde. 
 • Minimere miljøpåvirkningen fra transport gennem samordning, optimering og koordinering af vareflow til og fra anlæg.


Energi  

 • Minimere energiforbruget på anlæggene i overensstemmelse med registreringer og tiltagsplaner for energisystemet.
 • Dække minimum 95 % af behovet for opvarmning af lokaler og tørring fra egenproduceret bioenergi (træindustri).Aktivt deltage i den teknologiske og markedsmæssige udvikling af bioenergisektoren.


Kemikalier, olier og lim

 • Minimere påvirkningen på jord og vand ved i størst mulig grad at anvende miljøvenlige produkter.
 • Kun at håndtere dette på anviste steder med godkendt indbygning eller lignende installationer for at mindske konsekvenserne af eventuel lækage.


Vanding og afstrømning

 • Recirkulere spildevand fra tømmerlager i det omfang, det er teknisk og praktisk muligt.Have klimastyring af overrislingsanlæg på tømmerlageret.
 • Kun at hente vand fra sø og flod samt foretage afstrømning til overfladen efter tilladelse fra myndighederne.


Udledning til luften

 • Reducere emissioner af stoffer som NOx, SOx og CO2 til luften fra fyringssystemer på anlægget i overensstemmelse med resultater fra registrering og tiltagsplan for den aktuelle installation.
 • Aflægge et årligt CO2-regnskab, der præsenteres i årsrapporten.


Støv og støj

 • Udføre tiltag med henblik på at tilpasse støjniveau og støvdannelse ved anlæg i henhold til målsætningen på de respektive anlæg.


Affald  

 • Sortere og genvinde affald i det omfang, det er teknisk muligt, og årligt følge op på affaldsmængder pr. ton slutprodukt.
 • Minimere andelen af affald, der går videre til godkendt deponi i overensstemmelse med resultater fra registrering og tiltagsplan for affaldssystemet.
 • Sikre at eventuel deponering af bark og anden affald kun sker på godkendte deponeringsanlæg.
 • Kunne dokumentere at selskabets eventuelle deponier og fyldområder opfylder gældende love og forskrifter vedrørende tildækning, kontrolprogram, håndtering af afløb, planer for afslutning og omstilling.   

 

Deponier og opfyldningsområder

 • Sikre at eventuel deponering af bark og andet affald kun sker på godkendte deponeringsanlæg.
 • Dokumentere, at selskabets eventuelle deponier og opfyldningsområder opfylder gældende love og forskrifter vedrørende tildækning, kontrolprogram, håndtering af afløb, planer for afslutning og omstilling. 


Jordforurening 

 • I forbindelse med omstilling, ombygning eller afvikling skal potentielt forurenede områder på anlæggene identificeres, undersøges og udbedres ved behov. Samtlige objekter, der af myndighederne er klassificerede som potentielt forurenede, skal identificeres. Baseret på risikoklassificering og eksisterende information udarbejdes en handlingsplan for eventuelle undersøgelser og saneringstiltag. I budgetter afsættes midler til fremtidige tiltag.


Viden og kommunikation

 • At holde os indformeret og opdateret om ny viden inden for miljøområdet for at forbedre virksomheden.
 • Involvere eller uddanne alle medarbejdere i miljøarbejdet.
 • At kommunikere aktivt og åbent med myndighederne og interesse- og brancheorganisationer vedrørende miljø- og samfundsudvikling. 

For os er det vigtigt at du finder det du søger. Vi vil derfor gerne vide om denne webside hjalp dig og om du fandt det du søgte. Tak for at du giver os feedback

Har websiden hjulpet dig?

Tak for dit svar

Bemærk at dit svar ikke besvares

Det var ærgerligt at vi ikke levede op til dine forventninger. Hvad var det du manglede?