Etiske retningslinjer - Moelven
[Missing text /a11n/skiptocontent for da]

Etiske retningslinjer

Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer

Formål

Moelven skal optræde på en bæredygtig, etisk og socialt ansvarlig måde.

Vores etiske retningslinjer angiver grundprincipperne for vores personlige adfærd og forretningsskik og udgør de rammer, som skal sikre, at vi optræder i overensstemmelse med relevant lovgivning, interne retningslinjer og vores grundværdier – pålideligt, bæredygtigt og med udnyttelse af mulighederne.

Et godt og pålideligt omdømme er afgørende for vores forretningsaktiviteter og skal sikre troværdighed over for vores kunder, leverandører og andre interessenter samt sikre, at vi er en attraktiv arbejdsgiver.

Hvem er omfattet af retningslinjerne?

Moelvens etiske retningslinjer gælder for alle selskaber i Moelven-koncernen og alle enkeltpersoner, der repræsenterer Moelven. Dette inkluderer ansatte, bestyrelsesmedlemmer, projektansatte, konsulenter og andre, der optræder på vegne af Moelven.

Det forventes også, at vores samarbejdspartnere/leverandører optræder i henhold til standarder, som er i overensstemmelse med Moelven-koncernens egne etiske krav.

Som supplement til de etiske retningslinjer kan der være fastsat særskilte retningslinjer og love for særlige områder af virksomheden. Desuden kan der forefindes fagetiske regler for en del professioner, som de aktuelle medarbejdere også skal forholde sig til.

Gældende lovgivning

Moelven driver virksomhed i mange lande. Som en norsk koncern opererer Moelven i overensstemmelse med gældende norske love og regler, samt gældende love og regler i de lande, hvor vi driver virksomhed.

Personligt ansvar

Alle medarbejdere skal gøres bekendt med Moelvens etiske retningslinjer og udføre sine arbejdsopgaver i overensstemmelse med disse. Hvis vi er usikre på betydningen af enkelte dele af retningslinjerne, eller vi står over for et etisk dilemma, søger vi råd og tager det op med den nærmeste leder.

Lederansvar

Ledere i Moelven skal sikre, at aktiviteter inden for deres ansvarsområder gennemføres i henhold til gældende krav og Moelvens etiske retningslinjer. Ledere er ansvarlige for både deres egen og deres medarbejderes forretningsadfærd.

Vores virksomhed

Dette afsnit handler om Moelven som arbejdsplads og selskabets ansvar over for alle ansatte og de lokalsamfund, vi er en del af.

Menneskerettigheder

Moelven støtter og respekterer internationalt anerkendte menneskerettigheder og sikrer, at vi ikke medvirker til brud på menneskerettighederne. Moelven accepterer ikke forhold i leverandørers eller kunders virksomhed, der indebærer brud på FN's menneskerettighedserklæring, f.eks. børnearbejde og tvangsarbejde.

Medarbejderrettigheder

Vi støtter og anerkender internationalt anerkendte medarbejderrettigheder, herunder organisationsfrihed, og anerkender retten til kollektive forhandlinger.

Ligestilling, mangfoldighed og respekt

Moelven ønsker en inkluderende arbejdskultur og arbejder aktivt på at sikre et godt arbejdsmiljø, som er præget af ligestilling og mangfoldighed. Moelven accepterer ingen form for chikanerier eller diskriminering på grund af køn, hudfarve, religion, alder, handicap, seksuel orientering, politisk overbevisning, national eller etnisk oprindelse eller andre forhold.

Sundhed og sikkerhed

Moelven arbejder aktivt på at sikre et skadefrit og sundhedsfremmende arbejdsmiljø, som fremmer en forebyggende sikkerhedskultur. Vi planlægger og agerer med det formål at undgå skader og arbejder systematisk på at håndtere risici. Ingen aktivitet er så vigtig, at den skal gennemføres med fare for liv og sundhed. Som medarbejder i Moelven har du ret til at nægte at arbejde i situationer, der kan medføre fare for liv eller sundhed.

Miljø og klima

Moelven tager ansvar for miljøet gennem en bæredygtig og langsigtet udnyttelse af vedvarende ressourcer. Vores mål er kontinuerlig miljøforbedring for vores projekter, produkter og tjenester. Vi opsøger aktivt muligheder for at reducere negativ miljøpåvirkning i et livscyklus perspektiv.

Personlig adfærd

I forretningslivet optræder alle, der repræsenterer Moelven, professionelt med klare regler for personlig adfærd og respekt for love og regler.

Loyalitet

Ansatte og andre, der repræsenterer Moelven, skal varetage selskabets interesser og bidrage til, at virksomhedens mål og strategier realiseres. Hver enkelt skal benytte sin kompetence og position til at sikre gode procesforløb ved blandt andet at give udtryk for – og lytte til – uenighed, før der træffes beslutninger. Når beslutninger er truffet, skal de følges loyalt.

Selskabets ejendom og aktiver

Vi er alle ansvarlige for at varetage og bruge Moelvens aktiver på en forsvarlig måde. Moelvens aktiver må ikke bruges til at opnå personlig gevinst.

Deltagelse i anden virksomhed

Vi vil ikke udføre andet lønnet arbejde eller drive privat virksomhed i et sådant omfang, at det kan gå ud over vores forpligtelser over for Moelven som arbejdsgiver. Bestyrelseshverv uden for Moelven-regi skal altid godkendes af ledelsen i det enkelte selskab. Dette omfatter ikke frivillige organisationer, såfremt hvervet er ulønnet eller ikke indebærer en interessekonflikt.

Rusmidler

Når vi er på arbejde for Moelven, må vi ikke være påvirket af rusmidler. Samme regel gælder for brug af medicin, der kan give rusvirkning og ikke er givet på recept af læge.

Ved repræsentation, rejseaktivitet, deltagelse i kurser, konferencer o.l. kan der nydes begrænsede mængder alkohol, når lokale skikke og anledningen foreskriver det. Det forventes, at alle medarbejdere udviser mådehold og har en adfærd, der understøtter arrangementets formål.

Datadisciplin

Moelvens IT udstyr, systemer og netværk er hjælpemidler til at udføre de opgaver, den enkelte ansatte har ansvar for, og vi behandler og bruger informationen på en ansvarlig og professionel måde. Moelvens netværk må ikke benyttes til at tilegne sig eller forsøge at tilegne sig information, som den ansatte ikke bør have adgang til.

Sociale medier

Moelven er positivt indstillet over for, at medarbejderne benytter sociale medier. Det er imidlertid vigtigt at være klar over, at vi som ansatte i Moelven selv er ansvarlige for det, vi offentliggør i sociale medier. Offentliggjorte oplysninger, som er til skade for Moelven, kolleger eller forretningspartnere, kan indebære brud på loyalitetsforpligtelsen i arbejdsforholdet.

Køb af seksuelle ydelser

Køb af seksuelle ydelser er forbudt ved lov i visse lande. Selv i lande uden retsligt forbud tillader Moelven ikke sådanne aktiviteter i forbindelse med arbejde eller opgaver for koncernen. På den måde bidrager Moelven også til indsatsen for at bekæmpe menneskehandel, som udgør et brud på menneskerettighederne.

Forretningsmæssig adfærd

Vores evne til at skabe værdier er afhængig af, at vi har en høj etisk standard i alle relationer over for ejere, ansatte, samarbejdspartnere, kunder og leverandører.

Korrekt regnskabsføring og rapportering

Vi skal udvise åbenhed, verificerbarhed og nøjagtighed i alt, vi foretager os, samtidig med at vi overholder vores tavshedspligt. Alle regnskabsoplysninger skal være korrekte, registreret og bogført i henhold til love og regler.

Korruption og bestikkelse

Moelven tager afstand fra alle former for korruption og ulovlige tiltag, der forhindrer fri konkurrence og markedsbalance. Vi skal hverken tage imod eller give bestikkelse eller andre fordele med henblik på forretningsmæssig eller personlig vinding.

Retfærdig konkurrence

Moelven er af den opfattelse, at konkurrence er godt for alle erhvervslivets parter, og ønsker derfor at bidrage til at fremme konkurrencen. Konkurrencelovgivningen påvirker alle sider af Moelvens virksomhed fra leverandører over konkurrenter og til kunder. Moelven skal overholde konkurrencelovgningen i alle led.

Gaver og repræsentation

Moelven tillader ikke, at vi som ansatte tager imod gaver eller deltager i arrangementer, der kan påvirke vores objektivitet og uafhængighed. Vi må heller ikke tilbyde dette til forretningsforbindelser. Deltagelse i forretningsforbindelsers arrangement skal altid afklares med nærmeste leder.

Tavshedspligt

Alle har et ansvar for at sikre, at uvedkommende ikke får adgang til følsomme oplysninger og fortrolig information. Det kan omfatte information angående sikkerhed, enkeltpersoner, kommercielle, tekniske eller kontraktlige forhold eller anden type lovbeskyttet information.
Tavshedspligten gælder også efter, at arbejdsforholdet med Moelven er afsluttet.

Forretningspartnere

Det forventes, at vores samarbejdspartnere/leverandører optræder i henhold til standarder, som er i overensstemmelse med Moelvens egne etiske krav. Aftaler med samarbejdspartnere/leverandører skal være skriftlige og give en korrekt beskrivelse af forholdet mellem parterne. Den aftalte honorering skal stemme overens med de udførte tjenester, og der skal foreligge tilfredsstillende dokumentation og korrekt regnskabsførsel.

Ekstern kommunikation

Moelvens omdømme bygger på, at vi har en høj troværdighed i alt hvad vi foretager os. Vores kommunikation skal derfor være baseret på åbenhed, saglighed og rettidighed, og tavshedspligten skal overholdes.

Svig

Svig er et samlebegreb for ulovlige handlinger, der er en del af begrebet økonomisk kriminalitet. Eksempler på dette er misbrug af betroede midler, bedrageri og underslæb, ulovligt prissamarbejde, korruption, regnskabssvindel samt manglende rapportering af sådanne hændelser. Moelven har nultolerance over for svig.

Håndtering af tvivlstilfælde og regelbrud

Moelvens virksomhedskultur er baseret på åbenhed. Det skal være acceptabelt at bringe bekymringer og kritisable forhold på banen.

Varsling

Alle ansatte i Moelven, som har mistanke om, at en beslutning eller handling kan udgøre et brud på lovgivningen eller et brud på Moelvens etiske regler, har ret og pligt til at tage sagen op.

Sagen og situationen afgør, hvordan man bedst siger fra. Hvis vi som ansatte i Moelven opdager kritisable forhold, siger vi som hovedregel fra over for nærmeste leder. Alternativt kan vi tage sagen op med sikkerhedsrepræsentant eller tillidsrepræsentant eller det organ, der har ansvaret for det emne, sagen vedrører. Hvis vedkommende, som siger fra, ikke får nogen reaktion eller tilbagemelding, tages sagen op med daglig leder eller bestyrelsesformand i den pågældende Moelven-virksomhed.

Alle oplysninger skal behandles fortroligt. Moelven vil ikke bruge repressalier over for medarbejdere, der tager potentielle problemer op eller bidrager til at tage sådanne emner op.

Konsekvenser af regelbrud

Brud på Moelvens etiske regelsæt anses for at være brud på arbejdsaftalen og kan medføre disciplinære reaktioner. En overtrædelse kan – i henhold til relevante lovbestemmelser – medføre interne disciplinære tiltag, opsigelse, afskedigelse og/eller retsforfølgelse.